Social media w rekrutacji

title_1

SOCIAL MEDIAREKRUTACJI

97% rekru­te­rów wyko­rzy­stu­je social media w poszu­ki­wa­niu pracow­ni­ków. 75% wska­zu­je na wzrost licz­by kandy­da­tów a 72% na skró­ce­nie czasu rekru­ta­cji*. Czy Państwo również stosu­ją już social recru­iting ?

Dobrze się przy­go­tuj

Social media są coraz częściej obec­ne w naszej rzeczy­wi­sto­ści. Zapew­nia­ją kontakt ze znajo­my­mi, prze­ka­zu­ją myśli naszych idoli i coraz częściej poma­ga­ją w poszu­ki­wa­niu pracy. Są też miej­scem, gdzie chwa­li­my się osią­gnię­cia­mi, poglą­da­mi, nagro­da­mi. Dlate­go są one tak cennym narzę­dziem nawią­za­nia znajo­mo­ści z tymi, którzy mogą się stać lide­ra­mi Państwa firmy. Na począt­ku warto jednak pamię­tać o przy­go­to­wa­niu naszej firmy do proce­su rekru­ta­cji. Po podję­ciu decy­zji, która powin­na być wpisa­na w stra­te­gię firmy, powin­ni­śmy przy­go­to­wać opis stano­wi­ska i profil ideal­ne­go kandy­da­ta. Musi­my odpo­wie­dzieć sobie na szereg ważnych pytań. Jakie powi­nien posia­dać wykształ­ce­nie? Jakie cechy charak­te­ru? Jakie będzie jego miej­sce w orga­ni­za­cji? Czy będzie kiero­wał pracą innych ludzi? Odpo­wie­dzi na te kwestie pozwo­lą unik­nąć przy­naj­mniej niektó­rych puła­pek w prowa­dze­niu rekru­ta­cji.

Golden Line i Linked In

1
Licz­ba poten­cjal­nych odbior­ców zgro­ma­dzo­nych na serwi­sacch Golden­Li­ne oraz Linke­dIn.

Linke­dIn i Golden Line to obec­nie najczę­ściej używa­ne serwi­sy społecz­no­ścio­we używa­ne do poszu­ki­wa­nia pracy w Polsce. Oba koncen­tru­ją się na życiu zawo­do­wym, zawie­ra­ją opis doświad­czeń zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków i reko­men­da­cje wysta­wio­ne przez współ­pra­cow­ni­ków. Dzię­ki temu już na etapie wstęp­ne­go prze­glą­du może­cie Państwo zorien­to­wać się jakich kandy­da­tów jest najwię­cej, kto najczę­ściej szuka pracy i jakim doświad­cze­niem zawo­do­wym mogą się pochwa­lić.

Nieco inaczej można prze­pro­wa­dzić rekru­ta­cję na Facebook’u. Tu najle­piej dołą­czyć do jednej z grup zwią­za­nych z poszu­ki­wa­niem pracy i tam zachę­cić do odwie­dze­nia stro­ny lub profi­lu naszej firmy w serwi­sie społecz­no­ścio­wym.

Uwodze­nie kandy­da­tów

Popu­lar­ność serwi­sów społecz­no­ścio­wych wiąże się z jesz­cze jednym zjawi­skiem – ogrom­ny­mi ilościa­mi treści, które się na nich poja­wia­ją. Dlate­go warto popra­co­wać nad naszym komu­ni­ka­tem, aby nie zginął w masie innych. Powi­nien być intry­gu­ją­cy, zawie­rać ogól­ny opis ofer­ty oraz listę korzy­ści, które może­my obie­cać tym, którym uda się prze­ci­snąć przez rekru­ta­cyj­ne sito. Warto zasta­no­wić się nad opowie­dze­niem histo­rii doty­czą­cej naszej orga­ni­za­cji, poka­za­nie świa­ta, do które­go Państwo zapra­sza­cie. Pozy­ska­nie tych najlep­szych nie jest bowiem łatwe…

Employ­er bran­ding

2
Przy­kła­dy marek prowa­dzą­cych inten­syw­ne dzia­ła­nia bran­din­go­we skie­ro­wa­ne do pracow­ni­ków

Prowa­dze­nie dzia­łań PR i świa­do­me dzia­ła­nia marke­tin­go­we wyda­ją się już dzisiaj być oczy­wi­sto­ścią. Jeśli jednak chce­cie Państwo zrekru­to­wać najlep­szych specja­li­stów, potrze­ba czegoś więcej. Koniecz­ne jest profe­sjo­nal­ne budo­wa­nie wize­run­ku Państwa firmy jako orga­ni­za­cji z którą warto się utoż­sa­miać. Dzia­ła­nia takie powin­ny być zwią­za­ne z wnętrzem orga­ni­za­cji – reali­za­cją szko­leń i rozwo­ju pracow­ni­ków, rozwi­ja­niem kompe­ten­cji mene­dżer­skich kadry zarząd­czej czy jasny­mi kryte­ria­mi awan­su i ścież­ki karie­ry. Ważne jest również odpo­wied­nie budo­wa­nie wize­run­ku na zewnątrz, np. poprzez stwo­rze­nie i prowa­dze­nie profi­lu firmy we wspo­mnia­nych profi­lach społecz­no­ścio­wych, pamię­ta­nie o dzia­ła­niach zwią­za­nych ze społecz­ną odpo­wie­dzial­no­ścią bizne­su (CSR) czy opisa­niem syste­mu zarzą­dza­nia talen­ta­mi w orga­ni­za­cji.

A jakie Państwo macie sposo­by na skutecz­ną rekru­ta­cję?

Zapra­szam do wpisy­wa­nia komen­ta­rzy.

Maciej Doma­ga­ła
Mene­dżer ds komu­ni­ka­cji
Wital­ni

*na podsta­wie rapor­tu z bada­nia Media Społecz­no­ścio­we w rekru­ta­cji, LHH DBM Polska 2015

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

-->