Kontakt

Zespół Witalnych

Wspól­nie koncen­tru­je­my się na naszej misji, jaką jest prze­ka­zy­wa­nie wiedzy i umie­jęt­no­ści. W swojej pracy kieru­je­my się posta­wą, w której sercu leży rozwój, szacu­nek i chęć do zmian. Takie podej­ście nazy­wa­my wital­nym. Chce­my promo­wać nasze warto­ści i anga­żo­wać innych do dzia­ła­nia.

Wita­my serdecz­nie. Co może­my zrobić dla Państwa?

Trenerzy i doradcy

Zespół Trene­rów i Dorad­ców odpo­wia­da za prowa­dze­nie szko­leń, cały obszar mery­to­ry­czy ofer­ty Wital­nych oraz reali­za­cję usług dorad­czych. Każdy z nas przez lata swojej karie­ry zgro­ma­dził wiele własnych doświad­czeń, wykształ­ca­jąc własny styl trener­ski popar­ty wiedzą i meto­dą pracy. Jako zespół mamy wspól­ny cel i wartość, jaką jest rozwój firm oraz osób, z który­mi mamy przy­jem­ność współ­pra­co­wać.

Małgorzata Wojciechowska

Małgo­rza­ta Wojcie­chow­ska

Maciej Czajka

Maciej Czaj­ka

Grzegorz

Grze­gorz Blaut

Leszek Sergiel

Leszek Sergiel

Krzysz­tof Micha­lak

Beata Niedzballa

Beata Niedzbal­la

Dawid Marecki

Dawid Marec­ki

Andrzej

Andrzej Bernar­dyn

Katarzyna Ujek

Kata­rzy­na Ujek

.

.

Dział Obsługi Klienta

Jako dział odpo­wia­da­my za kontakt pomię­dzy Państwem, a zespo­łem naszych Trene­rów. Dokła­da­my wszel­kich starań, aby korzy­sta­jąc z ofer­ty Wital­nych byli Państwo w najwyż­szym stop­niu zado­wo­le­ni, otrzy­mu­jąc produkt dopa­so­wa­ny do potrzeb. Zachę­ca­my do kontak­tu z nami.

Magdalena Baranowska

Magda­le­na Bara­now­ska
+48 534 311 361
Wyślij maila

Kamila Straube

Kami­la Strau­be
+48 690 305 858
Wyślij maila

.

.

Zarządzanie sprzedażą /​marketing

Dzia­ła­nia tej części zespo­łu koncen­tru­ją się na plano­wa­niu i orga­ni­zo­wa­niu sprze­da­ży, oraz na wszyst­kim tym, co mogą Państwo zoba­czyć na naszej stro­nie oraz serwi­sach społecz­no­ścio­wych. Zajmu­je­my się komu­ni­ka­cją, plano­wa­niem oraz warstwą wizu­al­ną ofer­ty. Zale­ży nam na jak najlep­szym odbio­rze Wital­nych, dlate­go jeste­śmy otwar­ci na Państwa suge­stie i pyta­nia.

Jakub Sergiel

Jakub Sergiel
Dyrek­tor sprze­da­ży i marke­tin­gu
+48 669 222 505
Wyślij maila

Filip Jeziorowski

Filip Jezio­row­ski
Specja­li­sta ds. marke­tin­gu
+48 534 311 270
Wyślij maila

Michał Olender

Michał Olen­der
Specja­li­sta ds. marke­tin­gu

Wyślij maila

.

.

management

Naszym głów­nym zada­niem jest kiero­wa­nie praca­mi wszyst­kich zespo­łów oraz tworze­nie warun­ków, które pozwa­la­ją dzia­łać Wital­nym w najlep­szym stylu.

Katarzyna Sergiel

Kata­rzy­na Sergiel
współ­wła­ści­ciel

Wyślij maila

Leszek Sergiel

Leszek Sergiel
współ­wła­ści­ciel

Wyślij maila

.