(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Test MTQ48 – mental toughness

Test MTQ48 – badanie siły i odporności

Współpracujemy z trenerami, specjalizującymi się w metodologii MTQ48, czyli badaniu Siły i Odporności psychicznej. Zdobyte przez nich licencje i doświadczenia wykorzystujemy, by zaproponować naszym klientom innowacyjne rozwiązania.

TEST MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników i menedżerów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).

test mtq-48

Metoda Zapewnia:

 • Raport zespołowy wskazujący wyniki dla całego zespołu
 • Raport postępów oparty o bieżącą i poprzednią analizę
 • Sugestie rozwojowe i szkoleniowe mające na celu poprawę efektywności

Korzyści:

Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Ludzie silni i odporni psychicznie:

 • Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
 • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
 • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
 • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
 • Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
 • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji z kwestionariuszem MTQ48.

Uczestnicy wypełniają test psychometryczny, składający się z 48 pytań, po którym otrzymują obszerny raport rozwojowy, wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi. Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwala zobaczyć, jakie są zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu.

Zastosowania:- Jak wykorzystać narzędzie MTQ48 w organizacji?

 • Analiza predyspozycji pracowników związanych z odpornością psychiczną;
 • Planowanie i wsparcie ścieżek rozwoju pracowników;
 • Diagnoza indywidualnej odporności pracownika na stres;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego wśród personelu;
 • Wsparcie programów work-life balance w organizacji;
 • Narzędzie ewaluacji w dłuższych programach rozwojowych;
 • Wsparcie procesów rekrutacji i analizy potencjału pracowników.
 • Coaching & Mentoring
 • Rozwój organizacji
 • Zarządzanie talentami
 • Zmiana organizacyjna
 • Sukcesja

Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.

Sesja indywidualna:

W ramach sesji otrzymują Państwo:

 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego Pani poziom siły i odporności (Mental Toughness),
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymuje Pani konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
 • Pisemny raport opisujący Pani wyniki i proponowane sposoby rozwoju.

Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu we Wrocławiu lub za pośrednictwem komunikatora Skype. Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.

Zdecyduj się na sesje z kwestionariuszem MTQ48!

Zamów indywidualną sesje z konsultantem MTQ48.

Czym jest Odporność Psychiczna?

Odporność Psychiczna to kluczowy czynnik sukcesu w biznesie. Najważniejsze przeszkody w osiąganiu celów to brak dyscypliny, samokontroli i konsekwencji. Siła psychiczna zapewnia determinację i energię do przezwyciężenia trudności, jakie pojawiają się na drodze do celu, a te pojawiają się zawsze. Umiejętność zachowania pozytywnej postawy, zarządzania emocjami, koncentracja na priorytetach i szybkiego radzenia sobie z trudnościami znacząco podwyższa efektywność. Badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na ok. 25% różnicy w efektywności pomiędzy ludźmi! Dzięki rozwojowi odporności psychicznej pracownicy i całe zespoły mogą w znaczący sposób podnieść efektywność ale też dobrostan. Im wyższy poziom odporności psychicznej tym lepsze radzenie sobie z trudnościami, większa otwartość na zmiany, zdolności szybkiej adaptacji, zwiększona frekwencja, unikanie negatywnych efektów nadmiernego stresu i wypalenia zawodowego, wyższy poziom realizacji celów i zaangażowanie. Diagnozę poziomu Odporności Psychicznej oraz przygotowanie planu rozwoju umożliwia narzędzie testowe MTQ48.