(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenie okresowe dla służb bhp i osób kierujących pracownikami (2 dni)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie dla pracowników służby bhp

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy uczestników w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe aspekty prawnej ochrony pracy, najnowsze zmiany w prawie pracy z ostatnich lat. Uczestnicy pogłębia wiedzę dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn i urządzeń a także w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Szkolenie kierujemy do osób zajmujących się szeroko pojętym technicznym bezpieczeństwem pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie aktualizację wiedzy w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, procedury dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych jak również opracowaniu niezbędnej dokumentacji w zakresie spełnieniu przez nowe maszyny wymagań zasadniczych.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Pracownicy służby bhp

 • Służby BHP

 • Specjaliści w zakresie bhp

Program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencji MOP) – (10h)


1.1. Źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego

1.1.1. Dyrektywa ramowa 89/391/EWG oraz dyrektywy szczegółowe

1.2. Polski system ochrony pracy. Regulacje prawne dotyczące nadzoru i kontroli warunków pracy

1.3. Przepisy dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad bhp

1.4. Przepisy dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

1.5. Przepisy dotyczące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.6. Regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych

1.7. Przepisy prawne dotyczące świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych

1.8. Ogólne i szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1.9. Przepisy dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

1.10. Przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych

1.11. System oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

1.12. Problemy w interpretacji przepisów ochrony pracy wskazywanych przez uczestników szkolenia

 

2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy – (6h)


2.1. Przedmiot i zadania ergonomii

2.2. Obciążenie pracą

2.2.1. Czynniki zwiększające lub zmniejszające obciążenie pracą

2.2.2. Sposoby zapobiegania zmęczeniu

2.3. Elementy informacyjne i sterownicze

2.4. Wykorzystanie zasad ergonomii przy konstruowaniu maszyn, urządzeń, opakowań

2.5. Wykorzystanie zasad ergonomii przy projektowaniu: stanowisk pracy, procesów technologicznych, środków ochrony indywidualnej

3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – (9h)


3.1. Analiza zagrożeń wypadkowych w zakresie związanych z techniką, organizacją pracy i czynnikami ludzkimi

3.1.1. Podstawowe wskaźniki wypadkowe (częstotliwość i ciężkość wypadków przy pracy)

3.2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy w wybranych sekcjach gospodarki narodowej (charakterystycznych dla zakładów uczestników szkolenia)

3.2.1. Hałas i drgania mechaniczne

3.2.2. Szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły (z uwzględnieniem czynników rakotwórczych)

3.2.3. Czynniki biologiczne

3.2.4. Promieniowanie optyczne, podczerwone, jonizujące, nadfioletowe

3.2.5. Pola elektromagnetyczne

3.2.6. Energia elektryczna i elektryczność statyczna

3.2.7. Mikroklimat środowiska pracy

3.2.8. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

3.3. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe

3.4.Zagrożenia w transporcie, w tym wewnątrzzakładowym

3.4.1. Przewóz towarów niebezpiecznych

3.5. Zasady bezpiecznego składowania materiałów (stałych, płynnych, gazowych)

3.5. Zasady bezpiecznego składowania materiałów (stałych, płynnych, gazowych)

3.5. Zasady bezpiecznego składowania materiałów (stałych, płynnych, gazowych)

3.5.1. Magazynowanie substancji palnych i wybuchowych – wymogi

3.6. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy uczestników szkolenia

3.7. Metody badań i oceny poszczególnych czynników szkodliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy

3.8. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jego oceny

 

4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy – (4h)


4.1. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy

4.1.1. Eliminacja źródeł niebezpiecznych i szkodliwych czynników

4.1.2. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych poprzez odsunięcie go z obszaru ich oddziaływania

4.1.3. Ograniczenie oddziaływania na człowieka czynników niebezpiecznych i szkodliwych poprzez osłonięcie strefy zagrożonej

4.1.4. Likwidacja i ograniczenie zagrożeń, związanych z niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, poprzez dobór pracowników, właściwą organizacją pracy oraz oddziaływanie na bezpieczne zachowanie pracowników

4.1.5. Eliminacja lub ograniczenie zagrożeń związanych z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

4.2. Ostrzeganie pracowników o zagrożeniach i o zakazie wykonywania niektórych czynności (znaki, barwy i sygnały bezpieczeństwa, alarmy)

4.3. Eliminacja zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń technicznych – poddozorowych (urządzeń transportu bliskiego i naczyń ciśnieniowych)

4.4. Eliminacja lub ograniczenie zagrożeń związanych z energią elektryczną w tym występowaniem elektryczności statycznej

4.5. Eliminacja lub ograniczenie zagrożeń związanych z pracami budowlanymi

4.6. Eliminacja zagrożeń przy najczęściej spotykanych operacjach technologicznych, np. przy spawaniu, przy obróbce mechanicznej oraz przy obsłudze narzędzi ręcznych (w tym napędem elektrycznym)

4.7. Eliminacja zagrożeń związanych z obecnością na terenie zakładu osób spoza zakładu

4.8. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

4.9. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe oraz innych stanowiskach przy obsłudze sprzętu biurowego

4.10. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

4.11. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem, systemy zintegrowane

 

5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: – (4h)

 • urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • urządzenia zabezpieczające
 • środki ochrony indywidualnej

5.1. Nowoczesne urządzenia i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

5.2. Nowoczesne urządzenia zabezpieczające stosowane:

 • przy prowadzeniu procesów technologicznych
 • przy magazynowaniu (składowaniu) surowców i materiałów

5.3. Środki ochrony indywidualnej, szczegółowe zasady ich przydziału i stosowania

5.4. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych (z uwzględnieniem nowoczesnej techniki i organizacji pracy)

 

6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) – (4h (w tym 2h ćwiczeń)


6.1. Podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa, przepisy prawne regulujące postępowanie powypadkowe

6.2. Etapy postępowania powypadkowego

6.2.1. Omówienie poszczególnych etapów postępowania powypadkowego

6.2.2. Powiadamianie PIP i prokuratury o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych

6.3. Techniki analityczne badania wyników

6.4. Nowoczesne metody badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z wykorzystaniem programów komputerowych)

6.5. Ćwiczenia w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

 

7. Analiza przyczyn wybranych przy pracy i związana z nimi profilaktyka – (2h)


7.1. Przyczyny charakterystycznych wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy i zachowań ludzkich)

7.2. Profilaktyka związana z wypadkami przy pracy

7.3. Wykorzystanie danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy w analizie zagrożeń zawodowych i podejmowaniu działań profilaktycznych

 

8. Nowoczesne metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy – (2h)


8.1. Zakres działania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy

8.2. Podstawowe dokumenty dotyczące zagadnień warunków pracy, w tym wypadków przy pracy, chorób zawodowych, zagrożeń środowiskowych i ryzyka zawodowego

8.2.1. Dokumentacje statystyczne dotyczące wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zagrożeń środowiskowych

8.2.2. Rejestry:

 • wypadków przy pracy
 • chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby
 • czynników szkodliwych dla zdrowa występujących na stanowisku pracy wraz z kartami badań i pomiarów czynników szkodliwych
 • pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

8.2.3. Rejestrowanie prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

8.2.4. Dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego

8.2.5. Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

8.2.6. Dokumentowanie wypadków uczniów w szkołach

8.3. Okresy przechowywania dokumentów, dot. Zagadnień warunków pracy

8.4. Wykorzystanie programów komputerowych w pracy służby bhp

 

9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – (3h w tym 2h ćwiczeń)


9.1. Regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp

9.2. Prowadzenie działalności szkoleniowej

9.2.1. Rodzaje szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • wstępne (ogólne i na stanowisku pracy),
 • okresowe

9.2.2. Programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

9.2.3. Wymagania organizacyjne stawiane organizatorom szkoleń w dziedzinie bhp

9.2.4. Dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

9.3. Metodyka szkolenia w dziedzinie bhp, z uwzględnieniem metodyki instruktażu ogólnego i stanowiskowego (ćwiczenia)

9.4. Opracowanie programów szczegółowych i konspektów do poszczególnych części programów szkolenia z zakresu bhp (ćwiczenia)

 

10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – (1h)


10.1. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

10.2. Zasady postępowania w razie wypadku zaistniałego w czasie pracy

10.3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii

10.4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

 

11. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego – (2h)


11.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

11.2. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

11.3. Zasady zapobiegania pożarom i wybuchom

11.4. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe

11.5. Ochrona środowiska naturalnego, podstawy prawne

11.6. System ochrony zasobów środowiska naturalnego

11.7. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Gerard Kotyś

Na szkolenie zaprasza

Sebastian Starnawski

Wartość
inwestycji

Cena zawiera:

Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM