(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zatrudnianie Cudzoziemców Praktyczna wiedza w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce.

Szkolenie z zatrudniania cudzoziemców w Polsce

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również zmiany, które przewiduje nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w zakresie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR, pracowników biur rachunkowych oraz innych pracowników, którzy zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce.

Jeżeli szukasz szkolenia z zatrudnienia cudzoziemców...

…ponieważ już zatrudniasz cudzoziemców lub chciałbyś ich zatrudnić w najbliższej przyszłości

…ponieważ chciałbyś poznać najnowsze przepisy w zakresie zatrudniania cudzoziemców

…ponieważ chciałbyś uniknąć jakichkolwiek problemów z organami zatrudniania, podatkowymi i ZUS

Zapraszamy na całodniowe szkolenie - zatrudnianie cudzoziemców

Program szkolenia

1. Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

 • Obywatele Unii Europejskiej
 • Obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

 • swoboda przepływu pracowników z Unii Europejskiej
 • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4. Zezwolenia na prace, w tym prace sezonową:

 • Tryb wydania, procedury
 • Rodzaje zezwoleń
 • Rodzaje działalności gospodarczej
 • Procedura zmiany i przedłużenia zezwolenia

5. Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy po nowemu

6. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców 2021/2022

 • Definicja wykonywania pracy przez cudzoziemca
 • Decyzje uproszczone jako nowa forma legalizacji zatrudnienia i pobytu

7. Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 • Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

8. Integracja i zapobieganie dyskryminacji obcokrajowców w organizacji

9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych dokumentów

 • Sankcje wykroczeniowe wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Nowe wykroczenia i wysokość kar dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: dyskusja moderowana, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji szkolenia online (1 dzień, szkolenie w godz. 9:00 - 15:00)

970 PLN
z VAT

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Co otrzymasz wybierając szkolenie zatrudnianie cudzoziemców?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA Z AGENCJI PRACY?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie agencja pracy trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia