Prezent biznesowy dla firm — Voucher Szkoleniowy

gift_voucher_icon

Voucher Szkoleniowy,
czyli 
pomysł na prezent dla pracownika

Wielo­krot­nie na naszych szko­le­niach mene­dżer­skich poru­sza­my temat moty­wo­wa­nia i nagra­dza­nia podwład­nych. Zale­ży nam, aby nasi Klien­ci mogli dyspo­no­wać prak­tycz­ną i spraw­dzo­ną wiedzą w tym obsza­rze, a także dyspo­no­wać odpo­wied­ni­mi narzę­dzia­mi.

Chcąc dodat­ko­wo rozsze­rzyć te narzę­dzia, przy­go­to­wa­li­śmy specjal­ny Voucher Szko­le­nio­wy, który mogą Państwo wręczyć lub poda­ro­wać wybra­nej osobie w firmie. Voucher upoważ­nia obda­ro­wa­ną osobę do skorzy­sta­nia z wybra­ne­go szko­le­nia otwar­te­go, które­go niniej­szy Voucher doty­czy. Jedno­cze­śnie moty­wu­jąc i hono­ru­jąc, wpły­ną Państwo na budo­wę lojal­no­ści i przy­wią­za­nia pracow­ni­ka do orga­ni­za­cji. Dodat­ko­wo, dzię­ki szko­le­niu, wzro­sną kompe­ten­cje wybra­nej osoby, co przy­czy­ni się do rozwo­ju całej firmy. Nieza­leż­nie od swoich funk­cji zwią­za­nych z moty­wo­wa­niem — Voucher Szko­le­nio­wy to również świet­ny prezent dla preze­sa, mene­dże­ra (np. szko­le­nie mene­dżer­skie), lub nawet wybra­ne­go kontra­hen­ta.

SPRAWDŹ AKTUALNIE ORGANIZOWANE SZKOLENIA:

katalog szkoleń

JAK ZAMÓWIĆ I SKORZYSTAĆ?
Voucher można zamó­wić bezpo­śred­nio kontak­tu­jąc się z nami, poprzez e-mail biuro@witalni.pl/ lub tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 71 757 52 19. Przy kontak­cie, prosi­my uwzględ­nić ilość vouche­rów oraz wybra­ny produkt szko­le­nio­wy – listę obec­nie reali­zo­wa­nych szko­leń otwar­tych, znaj­dą Państwo zawsze na stro­nie www.witalni.pl//terminarz. Po otrzy­ma­niu zamó­wie­nia, prze­śle­my faktu­rę pro-forma z kwotą odpo­wia­da­ją­cą wybra­nym produk­tom. W przy­pad­ku zaku­pu więk­szej ilości vouche­rów – przy­go­tu­je­my dla Państwa indy­wi­du­al­ne warun­ki finan­so­we. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia to ok. 3–5 dni robo­czych. W rezul­ta­cie, otrzy­ma­ją Państwo kurie­rem przy­go­to­wa­ne vouche­ry (każdy z indy­wi­du­al­nym kodem) goto­we do reali­za­cji, przez osoby obda­ro­wa­ne.

gift_voucher_instrukcja

Warunki

  1. Voucher od chwi­li przy­go­to­wa­nia ma 6-miesięcz­ny okres ważno­ści.
  2. Voucher można poda­ro­wać dowol­nie wybra­nej osobie – może to być również osoba, z poza Państwa firmy lub orga­ni­za­cji.
  3. Voucher zawie­ra w sobie indy­wi­du­al­nie nada­ny kod oraz zawie­ra wska­za­nie jakie­go szko­le­nia doty­czy. Nie zawie­ra daty, miej­sca oraz infor­ma­cji orga­ni­za­cyj­nych szko­le­nia.
  4. Na indy­wi­du­al­ne życze­nie istnie­je możli­wość zmia­ny progra­mu szko­le­nio­we­go w trak­cie obowią­zy­wa­nia vouche­ra.

Realizacja

Osoba która dyspo­nu­je vouche­rem i chce zgło­sić swoje uczest­nic­two w wybra­nym termi­nie i miej­scu szko­le­nia, może tego doko­nać na dwa sposo­by. Przed reali­za­cją, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ło­wym regu­la­mi­nem dostęp­nym tutaj.
gift_voucher_realizacja

Jeże­li mieli­by Państwo pyta­nia doty­czą­ce Vouche­ra lub kwestii praw­nych regu­la­mi­nu, prosi­my o kontakt poprzez tę zakład­kę (klik)