(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Projekty Doradcze

DORADZTWO

Misją pionu DORADZTWO  jest profesjonalne wspieranie firm w osiąganiu ambitnych celów biznesowych, poprzez tworzenie i wdrażanie zindywidualizowanych rozwiązań w poszczególnych obszarach.

Realizujemy usługi doradcze w pełnym zakresie ich złożoności, od pojedynczych działań konsultingowych, po kompleksowe i zintegrowane doradztwo, oparte na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi zawsze dostosowanych do sytuacji oraz możliwości Naszego Partnera i warunków, w jakich w danej chwili przychodzi mu funkcjonować.

Potwierdzonym, w wielu opiniach naszych klientów, atutem zespołu naszych Doradców, jest praktyczne doświadczenie oparte na osobistych sukcesach w różnych dziedzinach i pełnionych funkcjach.

Realizowane usługi w tym pionie, zwykle noszą nazwę „Asyst Doradczych”, które mają na celu dostarczenie i wypracowanie dla Klienta określonych rozwiązań, w obszarach przez niego wskazanych, przez określony czas jej trwania.

JAK DZIAŁAMY

Asysty doradcze mogą być prowadzone na dwa sposoby:
– Kompleksowe doradztwo – współpraca wówczas podejmowana jest na określony czas – nawet do kilku lat.
– Pojedyncze działania konsultingowe

Główne obszary, którymi zajmuję się zespół firmy w ramach asyst doradczych to:

1Opracowanie strategii działania organizacji:
– analiza SWOT,
– doradztwo marketingowe,
– określanie strategii handlowych, marketingowych i sprzedaży.

2.  Audyty personalne:
– Badania systemów komunikacji wewnętrznej w tym atmosfery pracy,
– Badania zgodności kompetencji pracowników z pełnioną funkcją,
– Mystery Shopping – Tajemniczy Klient,
– Określanie rezerwowej kadry menedżerskiej,
– Określenie potrzeb szkoleniowych w organizacji.

3.  Analiza pracy:
– Analiza i opisy stanowisk pracy,
– Tworzenie profilu cech osobowych,
– Kart opisu pracy na stanowisku,
– Obserwacja procesu pracy,
– Przygotowanie instrukcji stanowiskowych i zakresów obowiązków,
– Tworzenie procedur organizacyjnych,
– Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów.

4. Systemy oceny:
– Szkolenia osób dokonujących oceny pracowników,
– Wypracowanie systemu ocen pracowniczych z podziałem na stanowiska,
– Przygotowanie arkuszy ocen pracowniczych,
– Wdrożenie sytemu ocen pracowniczych,
– Korekty wprowadzania systemu.

5.  Systemy motywacyjne:
– Diagnozowanie aktualnych systemów motywowania,
– Badanie postaw i opinii pracowników (badanie poziomu zaspokojenia oczekiwań, diagnoza hierarchii motywów),
– Badanie sytuacji organizacji pracy,
– Opracowanie systemów motywacyjnych,
– Wdrażanie nowych systemów (szkolenia, uzasadnienia).

6. Szkolenie pracowników:

– Szkolenia i Mikroszkolenia, jako integralna część procesu doradczego.

Panalpina Polska od kilku lat korzysta z usług i zamierza kontynuować dobrą współpracę z firmą Witalni zarówno w dziedzinie szkoleń jak i doradztwa w sprzedaży. Bazując na profesjonalnej współpracy oraz zaangażowaniu pracowników Witalni Panalpina rekomenduje tą firmę jako właściwego partnera w biznesie (czytaj więcej….)

Jacek Strycharczyk
Dyrektor Zarządzający  Panalpina Polska