Szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (2 dni)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy uczestników w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe aspekty prawnej ochrony pracy, najnowsze zmiany w prawie pracy z ostatnich lat. Uczestnicy pogłębia wiedzę dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn i urządzeń a także w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie aktualizację wiedzy w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, procedury dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych jak również opracowaniu niezbędnej dokumentacji w zakresie spełnieniu przez nowe maszyny wymagań zasadniczych.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest wydanie zaświadczenia przez organizatora szkolenia

Kto może skorzystać ze szkolenia?

  • Pracodawcy

  • Służby kadrowo-księgowe

  • Specjaliści HR

Program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencji MOP) – (6h)


1.1. Źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego

1.2. Polski system ochrony pracy:

  • rola pracodawców
  • komórki wewnątrz zakładów zajmujące się ochroną pracy
  • jednostki nadrzędne pełniące nadzór nad zakładem pracy
  • organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (państwowe i społeczne)
  • rola związków zawodowych

1.3. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

1.4. Podstawowe zasady prawa pracy

1.5. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

1.6. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

1.8. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

1.9. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (wskazanych przez uczestników szkolenia)

 

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – (6h)


2.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesie pracy

2.2. Metody badań i oceny poszczególnych grup czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych

2.3. Oddziaływanie czynników szkodliwych, w tym rakotwórczych, na organizm człowieka

2.4. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy przez uczestników szkolenia

2.5. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jej oceny:

  • zarządzanie ryzykiem
  • metody oceny ryzyka zawodowego

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – (6h)


3.1. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy

3.2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

3.3. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

3.4. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

3.5. Zasady przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej

3.6. Znaki, sygnały i barwy bezpieczeństwa

3.7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3.8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem. Systemy zintegrowane

 

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki – (4h)


4.1. Podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa

4.2. Przyczyny wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy, zachowań ludzkich)

4.3. Omówienie przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla sekcji gospodarki, w którym funkcjonują uczestnicy szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy

4.4. Realizacja wniosków i środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków

4.5. Analiza chorób zawodowych i działania profilaktyczne w zakładach pracy

 

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy – (4h)


5.1. Regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp

5.2. Prowadzenie działalności szkoleniowej

5.2.1. Rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp

5.2.2. Programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bhp

5.2.3. Dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bhp

 

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – (2h)


6.1. Etapy postępowania powypadkowego

6.2. Powiadamianie PIP i prokuratury o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych

6.3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii

6.4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (postępowanie przy omdleniach, zranieniach, złamaniach, zatruciach, porażeniu prądem elektrycznym, urazach termicznych)

 

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) – (2h)


7.1. Świadczenia związane z warunkami pracy (odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, zasiłki wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne i inne świadczenia)

7.2. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (rodzaje ubezpieczenia społecznego, finansowanie składek)

7.3. Koszty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

7.5. Ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

7.6. Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego

 

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego – (2h)


8.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

8.2. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

8.3. Zasady zapobiegania pożarom i wybuchom

8.4. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe

8.5. Ochrona środowiska naturalnego. Podstawy prawne

8.6. Metody ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Szkolenie bhp dla pracodawców
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Gerard Kotyś

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM