(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (2 dni)

Szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami i pracodawców

Celem szkolenia jest utrwalenie wiedzy uczestników w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe aspekty prawnej ochrony pracy, najnowsze zmiany w prawie pracy z ostatnich lat. Uczestnicy pogłębia wiedzę dotyczących minimalnych i zasadniczych wymagań dla maszyn i urządzeń a także w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie aktualizację wiedzy w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, procedury dostosowywania maszyn do wymagań minimalnych jak również opracowaniu niezbędnej dokumentacji w zakresie spełnieniu przez nowe maszyny wymagań zasadniczych.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami bhp. Egzamin jest przeprowadzany przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest wydanie zaświadczenia przez organizatora szkolenia

Jeśli szukasz szkolenia bhp dla pracodawców...

…ponieważ potrzebujesz zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie przepisów bhp

…ponieważ chciałbyś organizować pracę zgodnie z przepisami bhp

…ponieważ zależy Ci na aktualnej wiedzy w zakresie bhp i ryzyka związanego z zagrożeniami w procesach pracy…

 

Zapraszamy na praktyczne 2-dniowe szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencji MOP) – (3h)


1.1. Źródła prawa, w tym prawa międzynarodowego

1.2. Polski system ochrony pracy:

 • rola pracodawców
 • komórki wewnątrz zakładów zajmujące się ochroną pracy
 • jednostki nadrzędne pełniące nadzór nad zakładem pracy
 • organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy (państwowe i społeczne)
 • rola związków zawodowych

1.3. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy

1.4. Podstawowe zasady prawa pracy

1.5. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp

1.6. Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1.7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

1.8. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

1.9. Problemy związane z interpretacją niektórych przepisów (wskazanych przez uczestników szkolenia)

 

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami – (3h)


2.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesie pracy

2.2. Metody badań i oceny poszczególnych grup czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia występujących w procesach pracy, z uwzględnieniem czynników rakotwórczych

2.3. Oddziaływanie czynników szkodliwych, w tym rakotwórczych, na organizm człowieka

2.4. Ocena zagrożeń przy obsłudze maszyn i urządzeń eksploatowanych w zakładach pracy przez uczestników szkolenia

2.5. Ryzyko zawodowe i nowoczesne metody jej oceny:

 • zarządzanie ryzykiem
 • metody oceny ryzyka zawodowego

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – (3h)


3.1. Zasady i metody likwidacji lub ograniczenia niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych czynników występujących w procesach pracy

3.2. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

3.3. Organizacja systemu pierwszej pomocy w zakładzie pracy

3.4. Podstawowe wymogi dotyczące obiektów i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

3.5. Zasady przydziału i stosowania środków ochrony indywidualnej

3.6. Znaki, sygnały i barwy bezpieczeństwa

3.7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3.8. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jakością i środowiskiem. Systemy zintegrowane

 

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki – (2h)


4.1. Podstawowe wiadomości z wypadkoznawstwa

4.2. Przyczyny wypadków przy pracy (bezpośrednie i pośrednie, wynikające z rozwiązań technicznych, organizacji pracy, zachowań ludzkich)

4.3. Omówienie przyczyn wypadków przy pracy charakterystycznych dla sekcji gospodarki, w którym funkcjonują uczestnicy szkolenia, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy

4.4. Realizacja wniosków i środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadków

4.5. Analiza chorób zawodowych i działania profilaktyczne w zakładach pracy

 

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy – (2h)


5.1. Regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp

5.2. Prowadzenie działalności szkoleniowej

5.2.1. Rodzaje szkoleń w dziedzinie bhp

5.2.2. Programy szczegółowe szkoleń w dziedzinie bhp

5.2.3. Dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bhp

 

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku – (1h)


6.1. Etapy postępowania powypadkowego

6.2. Powiadamianie PIP i prokuratury o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych

6.3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń, np. pożaru, awarii

6.4. Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (postępowanie przy omdleniach, zranieniach, złamaniach, zatruciach, porażeniu prądem elektrycznym, urazach termicznych)

 

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników) – (1h)


7.1. Świadczenia związane z warunkami pracy (odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, zasiłki wyrównawcze, świadczenia rehabilitacyjne i inne świadczenia)

7.2. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (rodzaje ubezpieczenia społecznego, finansowanie składek)

7.3. Koszty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

7.4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

7.5. Ubezpieczenia społeczne osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

7.6. Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego

 

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego – (1h)


8.1. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy

8.2. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych

8.3. Zasady zapobiegania pożarom i wybuchom

8.4. Podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe

8.5. Ochrona środowiska naturalnego. Podstawy prawne

8.6. Metody ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy
590 PLN
z VAT
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • 2 dni szkoleniowe (16h)
790 PLN
z VAT
Rabat 100 pln
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • 2 dni szkoleniowe (16h)
890 PLN
z VAT
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
 • 2 dni szkoleniowe (16h)

Co otrzymasz wybierając szkolenie bhp dla pracodawców organizowane przez Witalnych?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE kursu bhp dla pracodawców?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Po ukończonym kursie bhp trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia