(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komisja Antymobbingowa struktura, zasady funkcjonowania, dokonywanie ocen stanów faktycznych oraz prezentacja wyników prac w 2020 r.

PRAKTYCZNE DWUDNIOWE SZKOLENIE Z ZAKRESU DZIAŁAŃ KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJ I PODSTAW PRAWNYCH W ZAKRESIE MOBBINGU, DYSKRYMINACJI I MOLESTWOWANIA AKTUALNYCH NA 2020 R.

 

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie zagadnień dotyczących mobbingu, dyskryminacji oraz molestowań; wskazanie rozwiązań w zakresie przyjmowania i analizowania zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz kompleksowe zapoznanie z funkcjami Komisji Antymobbingowej. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami, jakimi dysponuje Komisja Antymobbingowa oraz poznają tryby i zasady wykonywania pracy przez Komisje. Przypomniane zostaną również obowiązki i odpowiedzialności ciążące na pracodawcy z uwagi na zaistnienie zjawiska mobbingu.

Szkolenie ma charakter przygotowawczy Uczestników do pełnienia funkcji członków Komisji Antymobbingowej w organizacji.

 

Jeżeli szukasz szkolenia w zakresie funkcjonowania Komisji Antymobbingowej...

….ponieważ chciałbyś kompleksowo poznać jak działa Komisja Antymobbingowa…

…ponieważ chciałbyś poznać aktualne przepisy prawne i pojęcia związane z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem w organizacji…

…ponieważ chcesz przygotować wybrane osoby do pełnienia funkcji Komisji Antymobbingowej w Twojej firmie…

Zapraszamy na praktyczne szkolenie - Komisja Antymobbingowa 2020!

Szkolenie Prowadzi:

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Trener Daniel

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Ekonomicznego na kierunku Administracja

Tematy poruszane podczas szkolenia:

I. Zagadnienia wstępne.

1. Ochrona prawna obywatela i pracownika.

2. Dyskryminacja, molestowanie – w tym seksualne.

 • Najważniejsze pojęcia.
 • Wskazanie różnic w tych zjawiskach.
 • Przedstawienie zagrożeń dla firmy wynikających z konieczności wyjaśnienia takich zachowań.

3. Podstawowe pojęcia dotyczące mobbingu.

 • Pojęcie mobbingu.
 • Pojęcie mobbera.
 • Pojęcie ofiary mobbingu.
 • Znamiona istnienia mobbingu.

4. Podstawy prawne oraz orzecznictwo sądowe w zakresie pojęcia mobbingu.

 • Omówienie przykładowych orzeczeń sądowych dotyczących mobbingu.

5. Zagrożenia dla organizacji wynikające z mobbingu.

 • Przypomnienie jak istotne dla organizacji jest identyfikacja zjawiska mobbingu.
 • Wpływ mobbingu na funkcjonowanie organizacji.
 • Znaczenie właściwego przekazu na zewnątrz w przypadku upublicznienia tego typu zachowań

II. Zgłaszanie zjawiska mobbingu.

1. System oficjalnych zgłoszeń podejrzeń mobbingu.

 • Przedłożenie rozwiązań w zakresie możliwości zgłoszeń mobbingu przez wszystkie zainteresowane podmioty, takie jak: pracodawcę, pracowników, organizacje społeczne, związki zawodowe oraz podmioty zewnętrzne.

2. Anonimowe zgłaszanie mobbingu.

 • Omówienie możliwości funkcjonowania kanałów anonimowej komunikacji w firmach w formie papierowej i elektronicznej.

3. Analiza zgłoszeń oficjalnych i anonimowych.

 • Wskazanie na konieczność podstawowej weryfikacji zgłoszeń o podejrzeniu mobbingu przez odpowiednie osoby.
 • System informowania Komisji o zgłoszeniach dotyczących mobbingu.

4. Procedury związane z odizolowaniem od siebie osób, co do których istnieje podejrzenie lub zgłoszenie w zakresie zjawiska mobbingu.

 • Przedstawienie znaczenia właściwej reakcji organizacji na zgłoszenie dotyczące mobbingu.
 • Konieczność wcześniejszego opracowania procedur, jakie winny być zastosowane w stosunku do osób związanych z ewentualnym mobbingiem.

III. Komisja Antymobbingowa.

1. Cel powstania i funkcjonowania Komisji Mobbingowej.

 • Wskazanie celów i zasad funkcjonowania dla pracodawcy, pracowników, organizacji społecznych oraz związków zawodowych.

2. Wpływ struktury organizacji na działanie Komisji Antymobbingowej.

 • Zasygnalizowanie, jak struktura organizacyjna wpływa na funkcjonowanie Komisji w zakresie: szybkości działań, osób decyzyjnych, możliwości wpływania przez różne strony uczestniczące w mobbingu lub działań wyjaśniających zjawisko mobbingu.

3. Skład Komisji Antymobbingowej.

 • Ustalenie czy warto posiadać stałą Komisję z tym samym składem, czy też lepiej, aby Komisja funkcjonowała w zmiennym składzie.
 • Odpowiedź na pytanie, czy Komisja ma być jedna dla wszystkich oddziałów, czy inna w każdym.

4. Znaczenie regulaminów pracy, wynagradzania i innych dokumentów wpływających na ustalenia wewnątrzzakładowe.

 • Konieczność posiadania własnej wiedzy o strukturze organizacji, relacjach służbowych oraz dokumentacji pracowniczej stosowanej w relacjach pracowniczych.

IV. Prace Komisji Antymobbingowej.

1. Tryb rozpatrywania zgłoszeń w zakresie podejrzenia mobbingu.

 • Znaczenie czasu reakcji na zgłoszenia, wybranie odpowiedniego modelu współpracy w Komisji oraz przystąpienie do wyjaśniania zgłoszenia lub zgłoszeń.

2. Zbieranie materiału dowodowego.

 • Analiza zgłoszenia.
 • Weryfikacja pozycji w organizacji ofiary/ofiar mobbingu i mobbera lub mobberów.
 • Ustalanie relacji zawodowych pomiędzy ofiarą/ofiarami mobbera lub mobberów.

3. Przesłuchania ofiary/ofiar mobbingu i mobbera lub mobberów.

 • Wybór odpowiedniego miejsca i czasu przesłuchania.
 • Wybór odpowiedniej kolejności przesłuchiwania.
 • Uwzględnienie możliwości uczestniczenia pełnomocnika w trakcie przesłuchiwań.
 • Przygotowanie się na możliwość odmowy składania jakichkolwiek wyjaśnień lub odmowy przesłuchania przez osoby zaangażowane w zjawisko mobbingu.

4. Analiza zebranego materiału dowodowego.

 • Ustalenie prawdopodobieństwa zaistnienia mobbingu lub innych niepożądanych zachowań.
 • Weryfikacja złożonych wyjaśnień i zeznań.
 • Wybór najbardziej prawdopodobnej wersji zdarzeń.

5. Sporządzenie raportu.

 • Przygotowanie raportu dla przełożonych.
 • Sformułowanie wniosków co do konkretnego zgłoszenia.
 • Wnioski na przyszłość w zakresie całej organizacji.
 • Prezentacja wyników prac Komisji.

V. Obowiązki pracodawcy.

1. Przeciwdziałanie mobbingowi.

 • Cykliczna weryfikacja aktualnych stosowanych rozwiązań w organizacji w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.

2. System cyklicznych szkoleń dla pracowników.

 • Przygotowanie struktur oraz odpowiednich wykładowców do prowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.

3. Konieczność pomocy ofiarom mobbingu przez pracodawcę.

 • Sporządzenie procedur związanych z pomocą ofiarom mobbingu w zakresie medycznym, zawodowym, społecznym i finansowym.

4. Odpowiedzialność organizacji za skutki mobbingu w zakresie odszkodowania dla ofiary lub ofiar.

 • Analiza możliwości i zagrożeń dotyczących możliwej odpowiedzialności odszkodowawczej za mobbing.

5. Konieczność dokonywania zmian w organizacji dotyczących mobberów.

 • Wybór najlepszych rozwiązań celem ustalenia zasad postępowania z mobberem lub osobami o to podejrzewanymi.

 

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia?

Poznasz i zrozumiesz pojęcia związane z mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem oraz nauczysz się rozpoznawać ich znamiona.
Dowiesz się jak założyć Komisję Antymobbingową i poznasz jej funkcjonowanie.
Nauczysz się wszystkich niezbędnych działań wykonywanych przez Komisję Antymobbingową w firmie, m.in.: przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń, zbieranie materiałów dowodowych, przesłuchiwanie ofiar i sprawców mobbingu, analiza materiałów dowodowych, sporządzanie raportu i wyciąganie wniosków.

Co otrzymasz wybierając szkolenie dotyczące komisji antymobbingowej?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Po ukończonym kursie trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz zdjęcia z naszych szkoleń

Dodatkowe materiały

„SZKOLENIA Z KADR I PŁAC” – Poznaj inne szkolenia w kategorii kadry i płace

Szkolenia kadry i płace

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia