(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Usługi Assessment i Development center

BADANIE KOMPETENCJI

REKRUTACJA, SELEKCJA I WDROŻENIE PRACOWNIKA

Kapitał ludzki jest kluczową wartością w każdej firmie. Właściwie zarządzanyy i zmotywowany zespół pracowników pozwala orgnizacją osiągać sukces biznesowy
W celu zmniejszenia ryzyka ponoszenia kosztów przez naszych klientów, pomagamy w przygotowaniu klienta do przeprowadzenia lub przeprowadzamy samodzielnie proces naboru nowych pracowników.

ASSESSMENT CENTER

Assessment Center to jedna z najbardziej zaawansowanych i wszechstronnych metod, dostosowana do wymagań specyfiki organizacji biznesowych, pozwalająca na wieloaspektową analizę potencjału kompetencyjnego osób zatrudnianych w organizacji. Przez praktyków Asestment i Development Center uznawana jest za najdokładniejszą i najbardziej miarodajną z metod pomiaru jednocześnie.

Na czym polega?

Assessment Center łączy różnorodne techniki oceny potencjału pracowników: umiejętności, wiedzy, cech temperamentu, charakteru i osobowości – gwarantujących realizację strategii organizacji. Wieloaspektowa ocena AC opiera się na postawieniu przed uczestnikiem szeregu zadań, symulacji i wystandaryzowanych testów psychometrycznych. Główny cel to odwzorować rzeczywiste warunki funkcjonowania w przyszłych zadaniach badanej osoby. Takie podejście pozwala dokonać wszechstronnej i precyzyjnej diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych. Uczestników obserwują, analizują i oceniają asesorzy posiadający wiedzę i umiejętność wnikliwej oceny i analizy obserwowanych zachowań oraz wypracowanych rozwiązań.

W jakich sytuacjach stosować Assessment Center?

AC ma zastosowanie przy realizacji procesów rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Jest efektywną metodą pozwalającą weryfikować kandydatów na stanowiska z precyzyjnie określonymi wymaganiami i kompetencjami, które dana osoba musi spełniać.

Jakie korzyści mogą Państwo zyskać decydując się na rekrutację za pomocą Assesstment Center?

  • wsparcie decyzji rekrutacyjnych – minimalizacja ryzyka podjęcia błędnych decyzji personalnych
  • optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją – skuteczniejsze dopasowanie kandydatów
  • dokumentacja dotycząca potencjału pracownika pozwoli dokonywać trafnych decyzji personal nych dla organizacji
  • budowanie korzystnego wizerunku organizacji poprzez profesjonalne i świadome podejścia do procesu pozyskania pracowników

Development center

Jest efektywną metodą wielopoziomowej diagnozy potencjału i kompetencji zawodowych pracowników, ukierunkowaną na planowanie ich rozwoju. Nazywana jest również ośrodkiem lub centrum rozwoju. W celu dokonywania oceny członów zespołu korzysta z podobnych narzędzi metodologicznych jak Assessment Center


Na czym polega?

DC polega na wielostronnej ocenie kompetencji pracowników (wiedzy, umiejętności, postaw) poprzez udział w różnorodnych zadaniach, testach psychometrycznych. Uczestników obserwują, analizują i oceniają asesorzy posiadający wiedzę i umiejętność wnikliwej oceny i analizy obserwowanych zachowań oraz wypracowanych rozwiązań. Ważną częścią procesu DC są sesje feedbackowe, dzięki którym uczestnicy DC pogłębiają rozumienie swoich zachowań w kontekście odbioru społecznego i wymagań organizacji, a także mają możliwość zaplanować swój rozwój.


W jakich działaniach stosować Development Center?

1| w celu pozyskania kompleksowej informacji, która pozwoli na dopasowanie odpowiednich form i kierunków rozwoju zawodowego pracowników

2| podczas planowania i projektowania polityki rozwojowej, szkoleniowej w organizacji

3| w celu poszerzenia samoświadomości pracowników o swoim potencjale i deficytach, co pozwoli lepiej zrozumieć i dostosować się do ocz ekiwań organizacji


Jakie korzyści mogą Państwo zyskać decydując się na badanie poziomu kompetencji z wykorzystaniem Development Center?

  • skuteczne planowanie rozwoju pracowników
  • optymalizacja kosztów zarządzania potencjałem i zaangaż owaniem pracowników
  • właściwe decyzje kadrowe
  • informacja zwrotna dla uczestników DC, która zwiększa samoświadomość i prowadzi do większego zrozumienia potrzeb organizacji, jednocześnie pozwala na stworzenie indywidualnych planów rozwojowych