(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Coaching Menedżerski

Czym jest Coaching?

COACHING jest podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.

COACHING jest to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

COACHING jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Coaching:

 • To sprawdzona metoda podnoszenia efektywności osobistej i organizacyjnej.
 • Indywidualny trening realizowany w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a menedżerem. Podczas spotkań pracujemy nad umiejętnościami i zmianą postawy.
 • Coach towarzyszy klientowi w wyznaczaniu i realizacji ważnych dla niego i dla organizacji celów i wdrażaniu planu działań.

Obszary wykorzystania coachingu menedżerskiego:

Coaching to metoda uniwersalna w tym sensie, że można nią pracować w wielu obszarach życia zawodowego, np.: podniesienia efektywności, rozwoju kariery, podniesienia kompetencji menedżerskich, zarządzania emocjami i stresem, podniesienia odporności psychicznej, rozwoju talentów, zwiększenia zaangażowania, zarządzania relacjami, przygotowania do sukcesji, work-life balance.

Jak wygląda program coachingu menedżerskiego:

Coaching menedżerski to zwykle relacja trójstronna – kontrakt coachingowy ustalany jest między klientem (menedżerem), organizacją oraz coachem. Integruje cele zarówno bezpośredniego klienta, jak i organizacji. Coach pracuje z menedżerem aby ten szybko, znacząco i trwale dokonał pożądanej zmiany. Wszystkie działania mają miejsce w ramach kontraktu zawartego z organizacją i zmierzają do zrealizowania wyznaczonych celów.

Przebieg procesu coachingu dla menedżerów:

1.

Spotkanie wstępne, podczas którego ustalamy potrzeby, cele oraz zakres coachingu. W spotkaniu uczestniczy menedżer(klient), przedstawiciel organizacji oraz coach. Podczas spotkania coach integruje cele klienta i organizacji.

2.

Kontraktujemy określoną ilość sesji (8-10), trójstronnych spotkań ewaluacyjnych i warunki pracy. Kontrakt to rodzaj umowy między klientem a trenerem. Zawiera informacje o ustalonych warunkach i celach treningu i może ulec zmianom za obopólną zgodą w trakcie trwania procesu coachingowego.

kontrakt

3.

Spotkania odbywają się w ustalonych terminach, średnio co 2 tygodnie. Częstotliwość sesji oraz ich orientacyjna ilość zostanie ustalona po wstępnym zebraniu potrzebnych informacji o kliencie i ustaleniu celów coachingu.

4.

Pomiędzy spotkaniami coach jest dostępny telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.

Ewaluacja procesu następuje w połowie oraz po zakończeniu zakontraktowanej ilości spotkań.

6.

Kluczowa dla efektywnej pracy jest własna praca pomiędzy spotkaniami. Klient i coach wspólnie ustalają „zadania domowe”.

7.

Zachowanie poufności: coach zobowiązuje się do zachowania poufności treści rozmów prowadzonych z klientem podczas sesji coachingowych.

8.

Jeśli w procesie uczestniczy przedstawiciel organizacji, strony wspólnie ustalają zakres komunikacji.

Podstawą udanego coachingu jest wzajemne zaufanie między coachem a klientem oraz partnerska relacja między nimi. Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W praktyce oznacza to około 8-10 sesji i pracę własną między spotkaniami. To czas wystarczający do tego, aby osiągnąć założone cele i zmienić nawyki na efektywne.

Czas trwania spotkania wynosi średnio 1,5 godz. ale uwzględnia się również potrzeby Klienta. Mamy świadomość, że czas jest najcenniejszym dobrem, zwłaszcza w przypadku managerów, dlatego też część naszych spotkań może odbywać się telefonicznie lub zdalnie (np. poprzez Skype’a).

Zdecyduj się na sesje coachingową!

Zamów indywidualną sesje z naszym coachem!

Korzyści z coachingu dla menedżerów:

korzyści coaching menedżerski

Korzyści dla menedżera:

 • Zwiększenie efektywności osobistej w działaniu i działanie na miarę swoich możliwości,
 • Przyśpieszenie procesu realizacji celów i zwiększenie skuteczności,
 • Jasny obraz swoich mocnych i słabych stron,
 • Większa samoświadomość i świadome wykorzystywanie potencjału we właściwy dla siebie sposób,
 • Poprawienie relacji i umiejętne zarządzanie relacjami, poprawienie skuteczności w zarządzaniu ludźmi,
 • Zwiększenie swojej elastyczności i zdolności do reagowania na zmiany,
 • Zaplanowanie swojego rozwoju,
 • Samodzielne rozwiązywanie problemów w inny niż dotychczas sposób,
 • Wzmocnienie pewności siebie,
 • Lepsze zarządzanie swoją energią i czasem,
 • Zyskanie zadowolenia, satysfakcji i poprawienie jakości życia.

Korzyści dla organizacji:

 • Organizacja zyskuje menedżera świadomego swoich umiejętności i ograniczeń, silnego i odpornego psychicznie,
 • Pracownicy są zarządzani przez osobę zmotywowaną i potrafiącą zbudować zaangażowanie innych,
 • Menedżer z rozwiniętą inteligencją emocjonalną potrafi lepiej zrozumieć mocne i słabe strony oraz potrzeby pracowników i odpowiednio nimi zarządzać,
 • Poprawia się komunikacja w zespole i jakość relacji biznesowych,
 • Wzrasta poziom identyfikacji menedżera z celami i wartościami organizacji,
 • Organizacja zyskuje osobę, która będzie potrafiła stosować coachingowy styl zarządzania, ukierunkowany na budowanie zaangażowania, samodzielności i rozwój pracowników,
 • Podnosi się efektywność działania menedżera i zespołu.

Jak pracujemy:

 • Tworzymy profesjonalną relację opartą na zaufaniu, poufności i otwartości.
 • Pracujemy metodami zorientowanymi na rezultat opartymi na podejściu poznawczo-behawioralnym, psychologii pozytywnej, RTZ, treningu Siły i Odporności Mental Toughnes.
 • Przestrzegamy kodeksów etycznych największych organizacji coachingowych.
 • Spotkania osobiste lub online (telefon, skype)

Różnice między coachingiem a doradztwem i szkoleniami

Można wskazać 3 ważne różnice między coachingiem a szkoleniem i doradztwem:

 • W coachingu nie ma transferu wiedzy od coacha do klienta (trener lub doradca przekazują wiedzę i umiejętności klientom)
 • Coach nie daje rad i gotowych rozwiązań (trener może udzielać rad, a doradca dawać gotowe rozwiązania problemów klienta)
 • Coaching to proces ciągły, trwający nawet kilka miesięcy (szkolenia i sesje doradcze mogą być rozłożone w czasie, ale najważniejsze jest to, co dzieje się podczas tych spotkać – w przypadku coachingu to co dzieje się pomiędzy spotkaniami jest tak samo lub jeszcze ważniejsze niż same spotkania)