Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

WYBIERZJAKI SPOSÓB CHCESZ SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z NAMI:

formularz kontaktowy

Wyślij swoje pyta­nie korzy­sta­jąc z nasze­go formu­la­rza lub prze­ślij e-mail na adres
biuro@​witalni.​pl

Livechat

Poroz­ma­wiaj z naszy­mi konsul­tan­ta­mi na czacie

Telefon

Pon – Pt | 8.00 – 16.00
71 757 52 19

.

.

nasz adres

lokalizacja

Legnic­ka 46A lok. 8
53–674 Wrocław

telefony

lokalizacja
71 757 52 19

fax
71 757 52 90

w sieci

lokalizacja
lokalizacja
lokalizacja

.

Dział Obsługi Klienta

Naszym zada­niem jest kontakt pomię­dzy Państwem, a zespo­łem naszych Trene­rów. Dokła­da­my wszel­kich starań, aby korzy­sta­jąc z ofer­ty Wital­nych byli Państwo w najwyż­szym stop­niu zado­wo­le­ni, otrzy­mu­jąc produkt dopa­so­wa­ny do potrzeb. Zachę­ca­my do kontak­tu z nami.

Magdalena Baranowska

Magda­le­na Bara­now­ska
+48 534 311 361
Wyślij maila

Kamila Straube

Kami­la Strau­be
+48 690 305 858
Wyślij maila

.