(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie zmianą w organizacji czyli jak radzić sobie w sytuacji nieustających zmian i dynamicznego rozwoju?

Szkolenie „Zarządzanie zmianą w organizacji” ma na celu wzmocnienie kadry menedżerskiej.

Przywództwo w sytuacji ciągłych zmian to osiąganie określonych rezultatów dzięki ludziom znajdującym się w różnych komórkach organizacyjnych i na różnych szczeblach. W dzisiejszym, tak dynamicznym i złożonym świecie VUCA, ważne jest aby na każdym poziomie i różnych szczeblach zarządzania, ludzie byli wyposażeni w kompetencje gwarantujące osiągnięcie zamierzonych celów. Jedne z tych kompetencji, to świadomość istoty i roli zmian w organizacji. Ważne zatem, aby lider w sytuacjach zmian, był przygotowany na opór przed zmianą ze strony zespołu, ale także świadomie promował zmianę i podejmował efektywne decyzje związane z całym procesem zmian.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą w organizacji” ma na celu wzmocnienie kadry menedżerskiej i przygotowanie jej do zarządzania zespołem w procesie zmiany. Program, zbudowany głownie z angażujących ćwiczeń, pozwala na praktyczne zdobywanie umiejętności przeprowadzania siebie i innych przez zmianę i związane z nią: stres, presję i problemy w komunikacji zmiany. Tematy poruszane na szkoleniu odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.: Jakie korzyści niesie zmiana? Dlaczego pracownicy się jej obawiają? Jak budować wśród pracowników otwartość na zmiany? Jak skutecznie komunikować zmianę? Jak radzić sobie z emocjami powstałymi w czasie zmiany?

Jeśli szukasz szkolenia z zarządzania zmianą…

… ponieważ masz wrażenie, że w Twojej organizacji pojawiają się bariery związane z wdrażaniem zmian.

… ponieważ chciałbyś minimalizować opór przed zmianą, budować pozytywne nastawienie do zmian i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

… ponieważ chcesz zdobyć umiejętności wspierania innych w zmianie.

… ponieważ interesuje Cię, jakie są psychologiczne i neurobiologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany oraz chcesz nauczyć się wpływać na te reakcje.

… ponieważ chcesz , aby planowane przez Ciebie wdrożenie zmiany zakończyło się sukcesem, a zmiana była trwała.

Zapraszamy na szkolenie – zarządzanie zmianą w organizacji.

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Program szkolenia z zarządzania zmianą:

1. Psychologia zmiany – zrozumieć, żeby zarządzać:

 • Świat VUCA – trendy związane z zarządzaniem i przywództwem w XXI. Jakie umiejętności menedżerskie i zmiany organizacyjne są niezbędne w świecie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności? Analiza rozwiązań.
 • Perspektywy zmiany: organizacyjna, liderska, osobista. Przeanalizujemy, czym jest zmiana z punktu widzenia pracownika, menedżera, organizacji.
 • Czy zmiana zawsze budzi opór? Doświadczenie sytuacji zmiany i analiza czynników wpływających na gotowość do zmiany i źródeł powstawania oporu.
 • Opór jako nawykowa reakcja mózgu na zagrożenie – model SCARF. Opracujemy wskazówki jak przygotować zmianę, aby eliminować źródła oporu.
 • Etapy zmiany – na co się przygotować i jak zminimalizować spadek wydajności w procesie zmiany. Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu zmiany
 • Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożenia zmian.

2. Taktyki zarządzania zmianą – jak usunąć bariery i podnieść efektywność wdrażania zmian

 • Piramida barier zarządzania zmianą: jak je w porę rozpoznać?
 • Typy przeszkód w zarządzaniu zmianą: bariera informacyjna, poznawcza, motywacyjna, kompetencyjna, systemowa
 • Taktyki zarządzania zmianą i strategie przełamywania barier. Opracujemy plany i katalog konkretnych wskazówek na pokonywanie każdej z barier.
 • Myśl i działaj systemowo: Model 7s, Analiza Pola Sił

3. Skuteczne komunikowanie zmiany – jak przygotować proces komunikacji, aby uzyskać gotowość do zmiany

 • Model komunikacji, czyli dlaczego to nie jest takie proste.
 • Zaplanuj zanim zaczniesz działać – opracowanie wstępnego planu komunikacji dla konkretnych sytuacji wdrażania zmiany
 • 5 niezbędnych elementów pierwszego komunikatu budujących gotowość do zmian
 • Kolory Komunikacji – style reagowania na zmianę i jak dopasować motywująca komunikację do osobowości, czyli stylu myślenia i działania pracownika. Opracujemy instrukcje obsługi.
 • „Test 5 minut” – przygotowanie i wygłoszenie komunikatów o zmianie przez uczestników
 • Prowadzenie spotkań na temat zmiany– czyli jak prawidłowo zaplanować i przeprowadzić spotkanie, aby uzyskać partycypację pracowników
 • Generowanie vs mordowanie inicjatywy – moderowanie spotkania metodą 6 kapeluszy i skuteczne sposoby na burzę mózgów
 • Techniki komunikacji i wywierania wpływu przydatne w trakcie rozmów z pracownikami

4. Umiejętności liderskie i narzędzia zwinnego zarządzania zmianą – jak budować otwartość na zmianę i zaangażowanie pracowników w proces zmian

 • Jak budować otwartość na zmiany? Lider jako katalizator zmian
 • Określanie pożądanego stopnia zaangażowania pracowników w zmiany
 • Narzędzie mobilizacji do zmiany „Kanwa zmiany” – budowanie partycypacji pracowników od pierwszego etapu zmiany, czyli jak uzyskać wsparcie i zaangażowanie
 • Pozyskiwanie ambasadorów zmian
 • Ćwiczenie rozpoznawania kluczowych potrzeb pracowników w cyklu zmiany
 • Kształtowanie postaw pracowników – ćwiczenie rozpoznawania i zmiany nastawienia do zmiany
 • „Motywatory w zmianie” – typy pracowników i czynniki motywacyjne
 • W jaki sposób wzmacniać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa w zespole?
 • Konstruktywna informacja zwrotna i kultura „no blame” w budowaniu zaangażowania w zmianę

5. Inteligencja emocjonalna– jak zarządzać emocjami związanymi ze zmianą

 • Wpływ Inteligencji Emocjonalnej na skuteczność w zarządzaniu zespołem i zmianą
 • Kiedy mądry jest głupi? Emocje a motywacja.
 • Zarządzanie emocjami w zespole – jak rozpoznać i wpływać na emocje w zespole.
 • Stres związany ze zmianą – czego się obawiamy?
 • Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje.
 • Jak się „zaimpregnować” i zachowywać dystans psychiczny? Sposoby obniżania napięcia, radzenia sobie ze stresem i budowania odporności.
 • Jak wspierać pracowników w zmianie oraz kształtować postawę sprzyjającą budowaniu Siły i Odporności w zespole – katalog interwencji

6. Plan działań

 • Plan – eksperyment – wdrożenie
 • Kształtowanie nawyków, czyli jak zapewnić trwałość zmiany
Poznaj wszystkie tematy

Korzyści dla Uczestników szkolenia zarządzanie zmianą:

Poznają podstawy psychologii zmiany i związane z nią szanse i zagrożenia – dowiedzą się jak planować zmianę.
Pogłębią kompetencje w zakresie konstruktywnej komunikacji zmian.
Wzmocnią swoje kompetencje i umiejętności liderskie oraz poznają sposoby zapobiegania konfliktom w zespole.
Dowiedzą się, jak zarządzać emocjami i wpływać na emocje i motywacje innych ludzi.
Poznają podstawy zarządzania różnorodnością i zasady komunikacji z różnymi typami osobowości.
Dowiedzą się, jak budować zespoły uczące się i otwarte na zmianę oraz minimalizować opór wobec zmian.
Nauczą się angażować ludzi w zmianę na każdym etapie procesu zmiany. Otrzymają narzędzia ułatwiające opracowanie strategii zmiany.
Dowiedzą się, jak odczytywać potrzeby pracowników i na nie reagować, aby wzmacniać motywację.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W KURS MENEDŻERSKI?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA na temat procesu zmian w organizacji?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych w pliku PDF.
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).
 • Możliwość rozbudowy sieci kontaktów (networking), dzięki różnorodnej grupie szkoleniowej.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu.
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe materiały edukacyjne.
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych.

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania.

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0).

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami.

JAK REALIZUJEMY INTERAKTYWNE SZKOLENIA ONLINE?

.

 • Spotkanie na żywo w wirtualnej sali szkoleniowej.
 • Mała grupa Uczestników (do 15 osób), aby zagwarantować komfort wypowiedzi.
 • Szkolenie realizowane jest na sprawdzonej i łatwej w obsłudze platformie bez zakłóceń (Zoom).
 • Przed spotkaniem każdy Uczestnik otrzyma zaproszenie i instrukcję obsługi platformy Zoom.
 • Przez cały okres realizacji szkolenia zapewniamy wsparcie techniczne.
 • Aby zachować interaktywność szkolenia wykorzystujemy narzędzia, takie jak m.in.:
  • Interaktywna tablica (Whiteboard),
  • Dedykowane pokoje do podziału Uczestników na grupy zadaniowe.
  • Dyskusje moderowane i burze mózgów.
  • Multimedialna prezentacja obrazująca omawiane zagadnienia.
  • Ćwiczenia i projekty na żywo pod okiem trenera.

 • 2-dniowe szkolenie online realizowane w godz. 09:00-15:00.

 • W ramach powyższych godzin przewidziane są 10-15 minutowe przerwy.

 • Interaktywna platforma Zoom.

Wartość inwestycji w szkolenie menedżerskie online:

1190 PLN
z VAT

Możliwość zmiany terminu lub zmiany zapisu na inną osobę w dowolnym momencie.

Certyfikat ukończenia szkolenia i wsparcie merytoryczne trenera po szkoleniu.

Dostęp do platformy i komplet materiałów szkoleniowych.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Zobacz naszą galerię zdjęć:

Dodatkowe materiały

„POKOLENIE Y, ZARZĄDZANIE GENERACJĄ W PRACY” Kim są i jak z nimi współpracować? Przeczytaj nasz artykuł o przedstawicielach pokolenia Y, X

Motywowanie pokolenia Y

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ TO SZKOLENIE DLA SWOJEJ FIRMY?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia