Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2018 szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Kurs prawa pracy, obejmujący najnowsze zmiany na 2018

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności wynikających z tematyki szkolenia, niezbędnej do codziennego i praktycznego zastosowania przepisów w zakresie zatrudnienia pracowników. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, w tym również aktów wykonawczych.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zamierzają odświeżyć zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Kadra zarządzająca

 • Specjaliści HR

 • Pracownicy biur rachunkowych

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 • możliwość kilkukrotnego zawierania umów o prace z jedna osobą
 • rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • zasada „33 i 3” – nowe zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony – jak liczyć okresy
 • przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów
 • wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie na czas określony (cudzoziemcy, prace interwencyjne, sezonowe)

2. najnowsze zmiany w kodeksie pracy 2017/2018

 • zasady wydawania świadectw pracy
 • sprostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy
 • nowe regulacje w zakresie tworzenia regulaminów: pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

3. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

 • Treść umowy zlecenia, umowy o świadczenia usług i umowy o dzieło – wymogi prawne
 • Rola PIP w kontroli umów cywilnoprawnych
 • Uprawnienia ZUS w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w świetle orzecznictwa sądowego

4. Zmiany ustalania minimalnego wynagrodzenia

 • zasady wypłacania dodatku nocnego
 • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • zasady wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom i samozatrudnionym
 • zasady ewidencjonowania godzin pracy na podstawie umowy zlecenia a na podstawie umowy o pracę
 • kogo nie dotyczy minimalne wynagrodzenie
 • uprawnienia Inspekcji Pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

5. Zasady nawiązywania stosunków pracy

 • zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę – „syndrom pierwszej dniówki roboczej”
 • dopuszczalne forma zawarcia stosunku pracy (forma pisemna a forma ustna)
 • zakres obowiązków pracownika – forma ustna czy pisemna
 • treść umowy o pracę – nowe wymagania
 • zasady równego traktowania w zatrudnieniu

6. Rozwiązanie stosunku pracy

 • porozumienie stron
 • wypowiedzenie umowy, procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
 • wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego wypowiedzenia
 • orzecznictwo sądowe

7. Czas pracy

 • wyjścia prywatne pracowników – zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych
 • ruchomy rozkład czasu pracy
 • przedłużone okresy rozliczeniowe
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

8. Urlopy wypoczynkowe

 • Zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej
 • Dopuszczalne formy rozliczania urlopu (na dni czy na godziny)
 • Zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie
 • Wymiary urlopu dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego

9. Zmiany w ochronie praw kobiet w okresie ciąży przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia

10. Planowane zmiany w prawie pracy

 • skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich prowadzenia i gromadzenia w formie elektronicznej

11. rewolucja w urlopach wypoczynkowych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2018
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Dawid Rusak

Na szkolenie zaprasza

Sebastian Starnawski

Na szkolenie zaprasza

Tomasz Krzemienowski

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM