Prawo Pracy – Najnowsze zmiany 2019 szkolenie (6 godz.)

Kurs prawa pracy obejmujący najnowsze zmiany na 2018

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników. Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności wynikających z tematyki szkolenia, niezbędnej do codziennego i praktycznego zastosowania przepisów w zakresie zatrudnienia pracowników. W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz przedstawionych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy, w tym również aktów wykonawczych.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników działu kadr i płac, kierowników niższego szczebla, pracowników biur rachunkowych oraz innych osób które zamierzają odświeżyć zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy.

Jeśli interesuje Cię szkolenie prawo pracy...

…ponieważ chciałbyś zdobyć praktyczną wiedzę w zakresie najnowszych przepisów prawa pracy

…ponieważ chciałbyś prowadzić działalność zgodnie z aktualnymi przepisami

…ponieważ zależy Ci, aby wszelka dokumentacja w firmie była prowadzona w rzetelny sposób

 

Zapraszamy na szkolenie z prawa pracy - najnowsze zmiany na 2018!

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w zakresie zawierania umów o pracę

 • możliwość kilkukrotnego zawierania umów o prace z jedna osobą
 • rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • zasada „33 i 3” – nowe zasady zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony – jak liczyć okresy
 • przekształcenie zatrudnienia w bezterminowe – skutki naruszenia wskazanych limitów
 • wyłączenia spod rygorów ograniczających zatrudnienie na czas określony (cudzoziemcy, prace interwencyjne, sezonowe)

2. najnowsze zmiany w kodeksie pracy 2017/2018

 • zasady wydawania świadectw pracy
 • sprostowanie i uzupełnianie świadectwa pracy
 • nowe regulacje w zakresie tworzenia regulaminów: pracy, wynagrodzenia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

3. Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

 • Treść umowy zlecenia, umowy o świadczenia usług i umowy o dzieło – wymogi prawne
 • Rola PIP w kontroli umów cywilnoprawnych
 • Uprawnienia ZUS w zakresie kontroli umów cywilnoprawnych i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne w świetle orzecznictwa sądowego

4. Zmiany ustalania minimalnego wynagrodzenia

 • zasady wypłacania dodatku nocnego
 • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • zasady wypłacania wynagrodzenia zleceniobiorcom i samozatrudnionym
 • zasady ewidencjonowania godzin pracy na podstawie umowy zlecenia a na podstawie umowy o pracę
 • kogo nie dotyczy minimalne wynagrodzenie
 • uprawnienia Inspekcji Pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

5. Zasady nawiązywania stosunków pracy

 • zasady potwierdzania zawarcia umowy o pracę – „syndrom pierwszej dniówki roboczej”
 • dopuszczalne forma zawarcia stosunku pracy (forma pisemna a forma ustna)
 • zakres obowiązków pracownika – forma ustna czy pisemna
 • treść umowy o pracę – nowe wymagania
 • zasady równego traktowania w zatrudnieniu

6. Rozwiązanie stosunku pracy

 • porozumienie stron
 • wypowiedzenie umowy, procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym (art. 52 K.p.), procedura, terminy
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, bez winy pracownika
 • wydłużenie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony
 • wprowadzenie instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegnącego wypowiedzenia
 • orzecznictwo sądowe

7. Czas pracy

 • wyjścia prywatne pracowników – zasady, planowanie odrabianie wyjść, skutki finansowe wyjść prywatnych
 • ruchomy rozkład czasu pracy
 • przedłużone okresy rozliczeniowe
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

8. Urlopy wypoczynkowe

 • Zasady nabywania urlopu przez osoby zatrudnione przy pierwszej pracy zawodowej
 • Dopuszczalne formy rozliczania urlopu (na dni czy na godziny)
 • Zasady obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego
 • Możliwość nieudzielenia pracownikowi urlopu na żądanie
 • Wymiary urlopu dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego

9. Zmiany w ochronie praw kobiet w okresie ciąży przed pracami uciążliwymi, niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia

10. Planowane zmiany w prawie pracy

 • skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat oraz możliwość ich prowadzenia i gromadzenia w formie elektronicznej

11. rewolucja w urlopach wypoczynkowych

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.


Poznaj wszystkie tematy

Szkolenie Prowadzi:

Sebastian Starnawski

PRACOWNIK PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KONTROLNEJ, WYKŁADOWCA PRAWA PRACY

Szkolenie Prowadzi:

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Sebastian Starnawski

PRACOWNIK PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KONTROLNEJ, WYKŁADOWCA PRAWA PRACY

Tomasz Krzemienowski

ABSOLWENT PRAWA, SPECJALISTA PRAWA PRACY

Wartość szkolenia z prawa pracy (6 godz. 9.00 - 15.00)

640 PLN
netto

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Co otrzymasz wybierając nasz kurs prawa pracy?

Szkolenie z prawa pracy – co otrzymasz podczas naszego kursu?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Napoje oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym szkoleniu trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia