Pytania i odpowiedzi

W zakład­ce umie­ści­li­śmy odpo­wie­dzi na najczę­ściej poja­wia­ją­ce się pyta­nia, regu­la­mi­ny doty­czą­ce serwi­su witalni.pl oraz ofer­ty, a także wska­zów­ki jak z nich korzy­stać. Gdyby nie udało nam się zaspo­ko­ić Państwa cieka­wo­ści, zachę­ca­my do kontak­tu przez zakład­kę, nasze serwi­sy społecz­no­ścio­we lub konsul­tan­tów.

Ogólne pytania i odpowiedzi

Jeże­li nie udało znaleźć się infor­ma­cji z chęcią odpo­wie­my na wszyst­kie Państwa pyta­nia tutaj.

Najczę­ściej zada­wa­ne pyta­nia:

1.Jak dokład­nie wyglą­da­ją warun­ki orga­ni­za­cyj­ne szko­le­nia?

2. Jak wyglą­da cate­ring podczas szko­leń?

3. Czy orga­ni­zu­je­cie szko­le­nia w siedzi­bie swojej firmy?

4. Czy cena warsz­ta­tów obej­mu­je również zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, w którym odby­wa się szko­le­nie?

5. Jak wyglą­da Wasz model współ­pra­cy z Trene­ra­mi?

6. Jaka jest gwaran­cja że zreali­zu­je­cie dane szko­le­nie w okre­ślo­nym termi­nie?

7. Jak często wysy­ła­cie swoje newslet­te­ry? Czy można się z nich wypi­sać?

8. Z czego skła­da się każde­go szko­le­nie i co konkret­nie otrzy­mam w czasie kursu?

9. Jak zazwy­czaj wyglą­da harmo­no­gram szko­le­nia?

10. Skąd podcho­dzą opinie na waszej stro­nie? (zakład­ka recen­zje)?

11. W jaki sposób mogę zapi­sać się na szko­le­nie otwar­te?

12. W jaki sposób mogę zorga­ni­zo­wać szko­le­nie dla mojej firmy? /​moje­go zespo­łu?

13. Czy po szko­le­niach wyda­wa­ny jest jakiś certy­fi­kat?

14. Czy jeśli prze­śle zgło­sze­nie i jednak nie będę mógł uczest­ni­czyć w szko­le­niu /​zrezy­gnu­ję – to czy są jakieś opła­ty z tym zwią­za­ne?

15. Czy stosu­je­cie jakieś promo­cje „last minu­te” na swoje szko­le­nia?

16. Czy może­cie przy­go­to­wać szko­le­nie, które­go nie ma w Waszej ofer­cie?

17. Czy mogę uzyskać dofi­nan­so­wa­nie na szko­le­nia Wital­nych?1. Jak dokład­nie wyglą­da­ją warun­ki orga­ni­za­cyj­ne szko­le­nia?
Każde szko­le­nie otwar­te orga­ni­zu­je­my w obiek­tach hote­lo­wo-konfe­ren­cyj­nych o stan­dar­dzie min. 3* lub 4*. Szcze­gól­nie zwra­ca­my uwagę na komfort uczest­ni­ków zajęć – dbamy m.in. o to aby sala była dobrze oświe­tlo­na, usta­wio­na w formie podko­wy i oczy­wi­ście mogła swobod­nie pomie­ścić daną grupę szko­le­nio­wą. Unika­my i nie prowa­dzi­my szko­leń w wąskich i długich salach lub pozba­wio­nych okien. Zazwy­czaj, obiek­ty z który­mi mamy okazję współ­pra­co­wać, są przez nas spraw­dzo­ne, odzna­cza­ją się wyso­ką jako­ścią usług gastro­no­micz­nych oraz udogod­nień wspie­ra­ją­cych prowa­dze­nie szko­leń. Zwra­ca­my również uwagę na dostęp­ność miejsc parkin­go­wych i jeże­li z jakiś wzglę­dów ich licz­ba jest ogra­ni­czo­na infor­mu­je­my o tym klien­tów.

2. Jak wyglą­da cate­ring podczas szko­leń?
Uczest­ni­cy na każdym szko­le­niu mają do dyspo­zy­cji nieli­mi­to­wa­ny serwis kawo­wy wraz z drob­nym poczę­stun­kiem. W prze­rwie luncho­wej zapew­nia­my dwuda­nio­wy obiad, który serwo­wa­ny jest na tere­nie obiek­tu. W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach obiad serwo­wa­ny jest poza miej­scem szko­le­nia, ale nie odda­lo­nym od obiek­tu. Jeże­li mają Państwo potrze­by zwią­za­ne z aler­gia­mi lub dietą prosi­my o infor­ma­cję dzię­ki, której będzie­my mogli przy­go­to­wać opcję dobra­ną do Państwa potrzeb.
3. Czy orga­ni­zu­je­cie szko­le­nia w siedzi­bie swojej firmy?
Mamy do dyspo­zy­cji własną salę konfe­ren­cyj­ną, która jest odpo­wied­nia dla mniej­szych grup (do 10 osób). Sala dosko­na­le nada­ję się do prze­pro­wa­dza­nia rekru­ta­cji lub małych szko­leń zamknię­tych, nato­miast z uwagi na brak cate­rin­gu (poza serwi­sem kawo­wym i poczę­stun­kiem) nie orga­ni­zu­je­my w siedzi­bie szko­leń otwar­tych.

4. Czy cena warsz­ta­tów obej­mu­je również zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, w którym odby­wa się szko­le­nie?
Płat­ność za hotel nie jest wliczo­na w cenę szko­le­nia. Jeże­li będą Państwo zain­te­re­so­wa­ni rezer­wa­cją, warun­ki ofer­ty otrzy­ma­ją Państwo na poda­ny adres e-mailo­wy.

5. Jak wyglą­da Wasz model współ­pra­cy z Trene­ra­mi?
Kilku Trene­rów to osoby na stałe zwią­za­ne z Wital­ny­mi, które reali­zu­ją wyłącz­nie szko­le­nia pod marką Wital­ni i nie współ­pra­cu­ją z inny­mi firma­mi. Pozo­sta­łe osoby to Trene­rzy i Dorad­cy powo­ły­wa­ni do okre­ślo­nych projek­tów dorad­czo-szko­le­nio­wych.

6. Jaka jest gwaran­cja że zreali­zu­je­cie dane szko­le­nie w okre­ślo­nym termi­nie?
Znacza część szko­leń, które znaj­dą Państwo w naszym termi­na­rzu — odby­wa się zgod­nie z planem, w poda­nym i usta­lo­nym termi­nie. Sprze­daż każde­go wyda­rze­nia rozpo­czy­na­my ok. 3 mc przed datą, na bieżą­co moni­to­ru­je­my zain­te­re­so­wa­nie okre­ślo­nym tema­tem oraz zgod­nie z rzeczy­wi­stą sytu­acją ozna­cza­my termin odpo­wied­nim statu­sem w termi­na­rzu (gwaran­cja reali­za­cji, ostat­nie wolne miej­sca, brak miejsc). Dodat­ko­wo, około 7 dni przed termi­nem, potwier­dza­my reali­za­cje szko­le­nia publi­ku­jąc wpis w „aktu­al­no­ściach“. Oczy­wi­ście, nie jeste­śmy w stanie prze­wi­dzieć sytu­acji zupeł­nie loso­wych (np. jeśli osoba prowa­dzą­ca się rozcho­ru­je dzień przed szko­le­niem, a nie ma zastęp­cy). W każdym takim lub podob­nym przy­pad­ku — 100% wpła­co­nej kwoty jest zwra­ca­na uczest­ni­ko­wi.

7. Jak często wysy­ła­cie swoje newslet­te­ry? Czy można się z nich wypi­sać?
Newslet­te­ry o szko­le­niach wysy­ła­ne są śred­nio raz w tygodniu/​raz na 2 tygo­dnie. Jest to często­tli­wość, która mamy nadzie­je pozwa­la być naszym subskry­ben­tom na bieżą­co, jeśli chodzi o orga­ni­zo­wa­ne warsz­ta­ty, ale nie jest również w żaden sposób „nachal­na”.

8. Z czego skła­da się każde­go szko­le­nie i co konkret­nie otrzy­mam w czasie kursu?
Każde szko­le­nie w naszej ofer­cie, to komplet­ny produkt eduka­cyj­ny, który oprócz ramo­we­go opisu na stro­nie inter­ne­to­wej i w mate­ria­łach pdf doty­czą­cych szko­le­nia, ma zaple­cze w posta­ci:

a) Trene­ra– osoby lub osób które przy­go­to­wa­ły komplet­ny program (zdarza się że to samo szko­le­nie prowa­dzi dwóch Trene­rów – infor­ma­cja o tym, kto prowa­dzi dany termin zawsze znaj­du­je się w naszym „Termi­na­rzu”). Osoba prowa­dzą­ca zaję­cia to zazwy­czaj również autor całe­go szko­le­nia – począw­szy od opisu na stro­nie, mate­ria­łów dla uczest­ni­ków, prezen­ta­cji, mate­ria­łów dodat­ko­wych, czasa­mi również ćwiczeń i warsz­ta­tów reali­zo­wa­nych podczas zajęć. Dzię­ki temu, mają Państwo gwaran­cję że Trener dokład­nie wie, jakie szko­le­nie ma osią­gać cele, jak je prze­pro­wa­dzić i na co zwra­cać szcze­gól­ną uwagę.

b) Prezen­ta­cji multi­me­dial­nej – każde szko­le­nie, które reali­zu­je­my w formie otwar­tej, ma swoją indy­wi­du­al­na prezen­ta­cje, która powsta­ła we współ­pra­cy osób prowa­dzą­cych z naszym specja­li­stą w zakre­sie grafi­ki i multi­me­diów. Nie jest to typo­wy pokaz slaj­dów. Jest to nowo­cze­sne narzę­dzie, które przede wszyst­kim pozwa­la łatwiej zapa­mię­tać najcie­kaw­sze infor­ma­cje ze szko­le­nia, ma bardzo este­tycz­ną formę i jest inte­gral­ną częścią szko­le­nia. Elemen­ty graficz­ne w posta­ci kolo­rów, symbo­li­ki, czy odpo­wied­nich czcio­nek, spra­wią że nawet przez chwi­lę nie zapo­mną Państwo w jakim szko­le­niu Państwo uczest­ni­czą!

c) Mate­ria­łów szko­le­nio­wych – Podczas szko­le­nia uczest­ni­kom otrzy­mu­je zawsze pełen komplet mate­ria­łów szko­le­nio­wych, które zawie­ra­ją treści mery­to­rycz­ne szko­le­nia, zeszyt ćwiczeń, arku­sze do prowa­dze­nia własnych nota­tek. Oczy­wi­ście, podczas szko­le­nia zapew­nia­my wszel­kie mate­ria­ły piśmien­ni­cze – nie muszą Państwo nicze­go brać ze sobą.

9. Jak zazwy­czaj wyglą­da harmo­no­gram szko­le­nia?
W przy­pad­ku szko­leń 2-dnio­wych, zwykle harmo­no­gram będzie podob­ny. Ok. godz. 9:30 rozpo­czę­cie szko­le­nia, następ­nie koło godz. 13/​14 prze­rwa obia­do­wa, oraz koło godz. 17:00/17:30 zakoń­cze­nie zajęć. Prze­rwy kawo­we w tracie szko­le­nia są usta­la­ne wraz z grupą podczas zajęć.

10. Skąd podcho­dzą opinie na waszej stro­nie? (zakład­ka recen­zje)?
Opinie w „Recen­zjach“ to opinie które zosta­ły doda­ne przez samych uczest­ni­ków („dodaj opinie“) lub zosta­ły zamiesz­czo­ne przez nas na podsta­wie zgody uczest­ni­ka szko­le­nia (po każdym szko­le­niu, uczest­nik otrzy­mu­je do wypeł­nie­nia arkusz opinii, na której może zazna­czyć, że zgadza się na publi­ka­cje).

11. W jaki sposób mogę zapi­sać się na szko­le­nie otwar­te?
Na każde szko­le­nia można zapi­sać się na dwa sposo­by:
1. Wypeł­nić i prze­słać trady­cyj­ny formu­larz zgło­sze­nio­wy – dostęp­ny jest zarów­no do pobra­nia w termi­na­rzu szko­leń jak i na karcie odpo­wied­nie­go szko­le­nia w „Kata­lo­gu Szko­leń”. Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, przy­go­tu­je­my faktu­rę pro-forma i prze­śle­my w mailu zwrot­nym

2. Można wypeł­nić formu­larz zapi­su onli­ne – dostęp­ny również z pozio­mu „Termi­na­rza” jak i widocz­ny w bocz­nym menu stro­ny. Wypeł­nia­jąc formu­larz onli­ne, można skorzy­stać z szyb­ki płat­no­ści onli­ne (przelewy24.pl) lub wybrać płat­ność prze­le­wem trady­cyj­nym na podsta­wie faktu­ry pro-forma.

12. W jaki sposób mogę zorga­ni­zo­wać szko­le­nie dla mojej firmy? /​moje­go zespo­łu?
W pierw­szym kroku zachę­ca­my do kontak­tu tele­fo­nicz­ne­go lub mailo­we­go – poprzez wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go formu­la­rza. Następ­nie nasz specja­li­sta przy współ­pra­cy z odpo­wied­nim Trene­rem, przy­go­tu­je dla Państwa indy­wi­du­al­ną ofer­tę, która uwzględ­ni zagad­nie­nia /​tema­ty­kę /​cele na których Państwu najbar­dziej zale­ży.

13. Czy po szko­le­niach wyda­wa­ny jest jakiś certy­fi­kat?
Tak – każdy uczest­nik otrzy­mu­je certy­fi­kat ukoń­cze­nia szko­le­nia wraz z wyszcze­gól­nie­niem zdoby­tej wiedzy. Przy szko­le­niach dedy­ko­wa­nych, przy­go­to­wu­je­my dodat­ko­wo certy­fi­kat dla całej firmy. Nasze certy­fi­ka­ty speł­nia­ją stan­dard SUS 2.0 (Stan­dard usług szko­le­nio­wych 2.0) wyda­wa­ny przez Polską Izbę Firm Szko­le­nio­wych, potwier­dzo­ny audy­tem DEKRA Certi­fi­ca­tion sp. z o.o.

14. Czy jeśli prze­śle zgło­sze­nie i jednak nie będę mógł uczest­ni­czyć w szko­le­niu /​zrezy­gnu­ję – to czy są jakieś opła­ty z tym zwią­za­ne?
Nigdy nie obcią­ża­my Klien­tów jaki­mi­kol­wiek kosz­ta­mi, jeśli poin­for­mu­ją nas o rezy­gna­cji do 7 dni przed datą szko­le­nia. W innym przy­pad­ku (poni­żej 7 dni przed datą) może­my doko­nać zwro­tu 80% wpła­co­nej kwoty – lub: zupeł­nie bezkosz­to­wo prze­pi­sać uczest­ni­ka na inny termin. Dodat­ko­wą opcją, jest zawsze możli­wość skie­ro­wa­nie innej osoby na ten dany termin.

15. Czy stosu­je­cie jakieś promo­cje „last minu­te” na swoje szko­le­nia?
Promo­cji w formie „Last minu­te“ nie stosu­je­my, nato­miast w regu­la­mi­nie szko­leń otwar­tych, mamy przy­go­to­wa­ną stałą promo­cję „First Minu­te”, gdzie można uzyskać rabat z wcze­sniej­sze prze­sła­nie zgło­sze­nia na dany termin.

16. Czy może­cie przy­go­to­wać szko­le­nie, które­go nie ma w Waszej ofer­cie?
Zwykle tak, ale to zale­ży – od tema­ty­ki, celów, rodza­ju szko­le­nia. W takiej sytu­acji prosi­my o kontakt mailo­wy lub tele­fo­nicz­ny.

17. Czy mogę uzyskać dofi­nan­so­wa­nie na szko­le­nia Wital­nych?
Istnie­je możli­wość pozy­ska­nia środ­ków unij­nych na nasze szko­le­nia. Wyso­kość wspar­cia może pokryć nawet 80% warto­ści szko­leń. Więcej szcze­gó­łów można uzyskać kontak­tu­jąc się z Nami.

Terminarz

Jak inter­pre­to­wać termi­narz szko­leń? Skąd mam wiedzieć czy są jesz­cze miej­sca?

1. Gdzie mogę znaleźć infor­ma­cję o orga­ni­zo­wa­nych szko­le­niach?
Infor­ma­cje o orga­ni­zo­wa­nych przez nas szko­le­niach można znaleźć w zakład­ce Termi­narz pod adre­sem witalni.pl/terminarz. oraz w zakład­kach i ofer­tach PDF poszcze­gól­nych szko­leń. Dodat­ko­wo najbliż­sze trzy szko­le­nia wyświe­tla­ne są w pasku bocz­nym, jako pierw­sza pozy­cja.

2. Jak często aktu­ali­zo­wa­ne są infor­ma­cje w termi­na­rzu szko­leń?
Termi­narz aktu­ali­zo­wa­ny jest na bieżą­co zgod­nie z kalen­da­rzem orga­ni­zo­wa­nych wyda­rzeń. Szko­le­nia plano­wa­ne są w ramach sezo­nów szko­le­nio­wych ze śred­nim wyprze­dze­niem 6 miesię­cy. Na około miesiąc przed zamknię­ciem sezo­nu publi­ko­wa­ny jest nowy — również dostęp­ny w termi­na­rzu. Jeże­li są Państwo zain­te­re­so­wa­ni konkret­nym termi­nem i chcie­li­by otrzy­my­wać infor­ma­cję o ewen­tu­al­nych zmia­nach prosi­my o krót­ką wiado­mość przez live­chat lub mailo­wo.

3. Jaka jest gwaran­cja że zreali­zu­je­cie dane szko­le­nie w okre­ślo­nym termi­nie?
Kalen­darz szko­leń jest zawsze ułożo­ny w taki sposób, aby zmini­ma­li­zo­wać ryzy­ko niepo­wo­dze­nia termi­nu. Jeże­li spora­dycz­nie zdarza się, że odwo­łu­je­my wyda­rze­nie to jest to spowo­do­wa­ne czyn­ni­ka­mi nieza­leż­ny­mi lub niedy­spo­zy­cją Trene­ra. O takiej sytu­acji zawsze infor­mu­je­my wszyst­kich zapi­sa­nych klien­tów oraz tych z Państwa, którzy w rozmo­wie z nami wyra­zi­li zain­te­re­so­wa­nie termi­nem. W termi­na­rzu szko­leń mogą Państwo spraw­dzić, które wyda­rze­nia obję­te są naszą gwaran­cją reali­za­cji — są to szko­le­nia ozna­czo­ne statu­sem Gwaran­cja Termi­nu.

4. Gdzie mogę uzyskać infor­ma­cję o tym ile wolnych miejsc pozo­sta­ło w danym termi­nie?
W termi­na­rzu mogą Państwo znaleźć infor­ma­cję, które termi­ny są wyprze­da­ne lub licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na. W przy­pad­ku kiedy kończą się wolne miej­sca wyda­rze­nie ozna­cza­my statu­sem Ostat­nie miej­sca.

5. Jakie infor­ma­cję mogę znaleźć w termi­na­rzu?

Każdy termin publi­ko­wa­ny jest w formie nagłów­ka, w którym zawar­te są wszyst­kie infor­ma­cje o wyda­rze­niu. Zaczy­na­jąc od lewej są to: dokład­na data, miej­sco­wość oraz ikona szko­le­nia, następ­nie nazwa obiek­tu, program wraz z linkiem do pobra­nia oraz infor­ma­cja o trene­rze, który popro­wa­dzi szko­le­nie. Po prawej stro­nie odnaj­dą Państwo opcje zapi­su w wybra­nym termi­nie: druko­wa­ny formu­larz pdf oraz formu­larz onli­ne umoż­li­wia­ją­cy płat­ność inter­ne­to­wą. W tym miej­scu wyświe­tla­ne są również statu­sy doty­czą­ce szko­le­nia.

6. W termi­na­rzu znaj­du­je się wiele pozy­cji. Czy muszę prze­glą­dać wszyst­kie?
Kalen­darz szko­leń jest zawsze ułożo­ny w taki sposób, aby zmini­ma­li­zo­wać ryzy­ko niepo­wo­dze­nia termi­nu. Jeże­li spora­dycz­nie zdarza się, że odwo­łu­je­my wyda­rze­nie to jest to spowo­do­wa­ne czyn­ni­ka­mi nieza­leż­ny­mi lub niedy­spo­zy­cją Trene­ra. O takiej sytu­acji zawsze infor­mu­je­my wszyst­kich zapi­sa­nych klien­tów oraz tych z Państwa, którzy w rozmo­wie z nami wyra­zi­li zain­te­re­so­wa­nie termi­nem. W termi­na­rzu szko­leń mogą Państwo spraw­dzić, które wyda­rze­nia obję­te są naszą gwaran­cją reali­za­cji — są to szko­le­nia ozna­czo­ne statu­sem Gwaran­cja Termi­nu.

7. Co ozna­cza­ją statu­sy wyświe­tla­ne z prawej stro­ny w termi­na­rzu szko­leń?

Gwarancja terminu
Status ozna­cza, że na dany termin zapi­sa­ła się już grupa osób umoż­li­wia -jąca prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia we wska­za­nym termi­nie (5 osób)
Brak miejsc
W danym termi­nie nie ma już wolnych miejsc. Prosi­my wybrać inną datę lub poin­for­mo­wać nas o zapo­trze­bo­wa­niu.
Nowość w ofercie
Produk­ty nowe lub szko­le­nia z odświe­żo­nym progra­mem, które są nowo­ścią w sezo­nie szko­le­nio­wym.
Ostatnie miejsca
Status ozna­cza, że pozo­sta­ło już tylko kilka wolnych miejsc w danym termi­nie.

Regulaminy

Poni­żej umie­ści­li­śmy dostęp­ne regu­la­mi­ny i zasa­dy doty­czą­ce korzy­sta­nia z seriw­su oraz ofer­ty Wital­nych.

Recenzje, referencje

W serwi­sie mogą Państwo znaleźć opinie doty­czą­ce firmy Wital­ni, naszej ofer­ty i jako­ści jej reali­za­cji. Dlacze­go je zamiesz­cza­my?
Chce­my być postrze­ga­ni jako wiary­god­ny i profe­sjo­nal­ny part­ner w bizne­sie. Każda wypo­wiedź jest dla nas cenna i pozwa­la reago­wać na potrze­by. Jeże­li korzy­sta­ją­cy z naszej ofer­ty klien­ci są usatys­fak­cjo­no­wa­ni i dzie­lą się z nami opinią to jest to dla nas powód do dumy i rado­ści.

Regulamin
Recen­zje

Na szko­le­niach zachę­ca­my klien­tów do podziel­nia się z nami ich opinią. Każda chęt­na osoba może zrobić to „na gorą­co“ zosta­wia­jąc nam swoją pisem­ną recen­zję lub na spokoj­nie przez stro­nę (tutaj). Wszyst­kie są dla nas cenne i za Państwa zgodą publi­ku­je­my je w zakład­ce. Tych z Państwa, którzy prefe­ru­ją inne sposo­by zachę­ca­my do podzie­le­nia się wraże­nia­mi na naszej stro­nie na face­bo­oku.


Regulamin
Refe­ren­cje

W zakład­ce dostęp­ne są oficjal­ne listy, które otrzy­ma­li­śmy od współ­pra­cu­ją­cych z nami firm. Wszyst­kie opinie są imien­ne. Rozwi­ja­jąc poszcze­gól­ne pozy­cje można pobrać skan orygi­nal­nej treści listu. Refe­ren­cje można zoba­czyć klika­jąc tutaj.

Najczę­ściej zada­wa­ne pyta­nia:Jak mogę dodać swoją opinię?
Opinie można doda­wać prze­cho­dząc na zakład­kę lub klika­jąc w zakład­ce recen­zje.Dlacze­go muszę podać swoje dane?
Anoni­mo­we opinie sa odbie­ra­ne zwykle, jako budzą­ce mniej­sze zaufa­nie. Zale­ży nam, aby publi­ko­wa­ne przez nas recen­zje były wiary­god­ne i warto­ścio­we dla naszych klien­tów. Dodat­ko­wo poda­jąc swoje dane może­my ziden­ty­fi­ko­wać, w którym szko­le­niu Państwo uczest­ni­czy­li. W sytu­acji zgło­szo­nych uwag może­my wycią­gnąć z nich wnio­ski i popra­wić jakość naszej ofer­ty.

Napi­sa­łem opinię, dlacze­go jej nie widzę?
Doda­na opinia zosta­je zapi­sa­na w syste­mie i ocze­ku­je na akcep­ta­cję. Zosta­nie opubli­ko­wa­na do 24 godzin od zgło­sze­nia.