(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady, dobre praktyki tworzenia, zarządzania i gospodarowania środkami ZFŚS; tworzenie regulaminów ZFŚS oraz RODO w ZFŚS.

Szkolenie na temat tworzenia regulaminu i zarządzania ZFŚS

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami i dobrą praktyką tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przedmiotem szkolenia jest także treść oraz technika tworzenia regulaminów ZFŚS, oraz tryb i forma wprowadzania zmian w wewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy.

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących. Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie wiedzieć w szczególności jak Zgodnie z przepisami utworzyć w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Prawidłowo wydatkować zgromadzone środki, Przygotować Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uzgodnić jego treść z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników.

SZKOLENIE JEST ZAKTUALIZOWANE
O NAJNOWSZY STAN PRAWNY na dzień 30.01.2020R

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • zasady tworzenia (obligatoryjnie lub fakultatywne)
 • warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚS

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a wypłata świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego bądź odstąpienia od jego wypłacania

3. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 • obniżenie, podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
 • korekta rocznego odpisu
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • prawa i obowiązki w przypadku przejścia całości lub części zakładu na innego pracodawcę

4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich
 • byli pracownicy – emeryci, renciści
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

5. Rozdział środków – kryteria

 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu

6. Sposoby dokumentowania sytuacji materialno-bytowej a ustawa o ochronie danych osobowych

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • zeznanie PIT a wysokość świadczenia z ZFŚS – prawo czy obowiązek
 • wpływ programu 500+ na sytuację materialną pracownika i wysokość świadczenia z ZFŚS

7. Komisja socjalna

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

8. Ustawowy zakres działalności socjalnej:

 • finansowanie działalności socjalnej
 • dofinansowanie do rożnych form wypoczynku
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • zapomogi
 • bon towarowy jako świadczenie dla pracowników

9. REGULAMIN ZFŚS a RODO

 • Co należy wskazać w regulaminie funduszu, aby był zgodny z RODO?
 • Jak należy zmodyfikować regulamin i o jakie zapisy?

10. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • wysokość odpisów w 2020 roku
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

11. Procedura wydania, treść i wprowadzania zmian do regulaminu ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

12. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 • Stanowiska urzędowe
 • potrącenia ze świadczeń socjalnych przyznawanych z ZFŚS a regulacje Kodeksu pracy
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Od 25 maja 2018r. pracodawca powinien doprowadzić do spójności zapisów regulaminu Funduszu z zasadami określonymi w art. 5 w związku z motywami 39-47, 58 i 60 preambuły RODO.

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia