nieustannie poszukujemy
interesujących ludzi,
którzy swoją osobowością,
doświadczeniem i profesjonalizmem
mogą wnieść nową
wartość do witalnych

zastanów się,
może szukamy właśnie Ciebie?

współpraca trenerska

oferta współpracy trenerskiej

Dla doświad­czo­neg trene­ra prowa­dze­nie szko­le­nia nie stano­wi wyzwa­nia. To sytu­acja, w której czuje się komfo­ro­to­wo, a pełna sala szko­le­nio­wą jest dla niego zapo­wie­dzie­dzą sukce­su, a nie powo­dem stre­su. Ale co jeśli przy­cho­dzi orga­ni­zo­wac szko­le­nie? To zada­nie do łatwych nie nale­ży.

Od 2002 roku zajmu­je­my się przy­go­to­wa­niem, orga­ni­za­cją oraz prze­pro­wa­dza­niem szko­leń dla Klien­tów indy­wi­du­al­nych oraz firmo­wych. Mamy doświad­cze­nie oraz zaple­cze orga­ni­za­cyj­ne, które pozwa­la z powo­dze­niem docie­rać do różne­go typu Klien­tów.

co możesz zyskać współpracując z witalnymi?

plis

Wsparcie w opracowaniu programu szkolenia

Chęt­nie pomo­że­my Ci opra­co­wać i przy­go­to­wać Twój program szko­le­nio­wy, tak aby zain­te­re­so­wać nim poten­cjal­nych odbior­cóww. Wspól­nie zasta­no­wi­my się jak Twoją wiedzę i doświad­cze­nie prze­nieść na sale szko­le­nio­wą.

plis

Projekty materiałów promocyjnych, dydaktycznych oraz szkoleniowych

We własnym zakre­sie projek­tu­je­my mate­ria­ły promo­cyj­ne szko­leń oraz mate­ria­ły dla uczest­ni­ków oraz prezen­ta­cje szko­le­nio­we. Chęt­nie pomo­że­my Ci przy­go­to­wać wszyst­kie mate­ria­ły, tak aby były przy­stęp­ne w odbio­rze.

plis

Działania promocyjne produktu oraz Twojej osoby w nowych mediach

Będzie­my promo­wać Twoje szko­le­nia, jak i pomo­że­my budo­wać Twoją marke osobi­stą jako Trene­ra.

plis

Dostęp do szerokiej grupy klientów

Współ­pra­cu­jąc z Wital­ny­mi masz dostęp do dużej grupy zado­wo­lo­nych klien­tów, którzy wielo­krot­nie już skorzy­sta­li z naszych usług.

plis

Kampanie marketingowe w celu pozyskania grup uczestników na szkolenia otwarte

Sprze­daż szko­leń otwar­tych dla wielu firmy i Trene­rów to nadal duże wyzwa­nie. Wyma­ga dużych nakła­dów finan­so­wych i czaso­wych i spraw­dzo­nych kana­łów komu­ni­ka­cji z rynkiem.

plis

Marka Witalnych i wypracowane standardy usług szkoleniowych

Profe­sjo­na­lizm i Jakość usług to kluczo­we warto­ści który­mi się kieru­je­my. Od 2002 roku budu­je­my Markę Wital­nych w opar­ciu m.in o te i inne warto­ści.

plis

Udział w różnych projektach z członkami Zespołu Witalnych

Pracu­jąc z nami, masz okazję uczest­ni­czyć w różnych projek­tach szko­le­nio­wo-dorad­czych, reali­zo­wa­nych z pozo­sta­ły­mi człon­ka­mi zespo­łu. Zdoby­wasz nowe doświad­cze­nia, wiedzę i umie­jęt­no­ści.

plis

Wzajemne wsparcie merytoryczne — cykliczne szkolenia pt „Witalni dla Witalnych“

Orga­ni­zu­je­my cyklicz­ne szko­le­nia pt „Wital­ni dla Wital­nych“ w siedzi­bie naszej firmy we Wrocła­wiu — uczy­my się nowych umie­jet­no­ści wzajem­nie od siebie.

dlaczego warto z nami być?

co mówią o nas trenerzy, którzy dołączyli do zespołu:

plis

Lubię praco­wać z ludź­mi pełny­mi zaan­ga­żo­wa­nia, pasji oraz życz­li­wo­ści. Właśnie takich ludzi spotka­łam w Wital­nych. To miej­sce, gdzie profe­sjo­na­lizm jest widocz­ny w każdym dzia­ła­niu. Jako trener cenię sobie świet­ną komu­ni­ka­cję, otrzy­my­wa­ne wspar­cie, ale przede wszyst­kim skutecz­ne dzia­ła­nia promo­cyj­ne – to wszyst­ko, i o wiele więcej oferu­ją Wital­ni. Dzię­ki współ­pra­cy z firmą mogę skupić się na tym co robię najle­piej, czyli na przy­go­to­wy­wa­niu i prowa­dze­niu szko­leń, pozo­sta­ły­mi zada­nia­mi zajmu­ją się Wital­ni.

Beata Niedzbal­la
Trener Wital­nych od 2017r

plis

Wital­ni to dla mnie takie miej­sce gdzie skutecz­ność spoty­ka się z równie wyso­ki­mi stan­dar­da­mi etycz­ny­mi. Chcia­łem podjąć współ­pra­cę z orga­ni­za­cją, która real­nie wspie­ra­jąc sprze­daż moich szko­leń, będzie jedno­cze­śnie miej­scem bliskim mi zarów­no kultu­ro­wo jak i bizne­so­wo. Dlate­go uważam, że to świet­ne środo­wi­sko dla doświad­czo­nych trene­rów o wyso­kich umie­jęt­no­ściach, którzy w swoich dzia­ła­niach, podob­nie jak Wital­ni, posta­wi­li na jakość i profe­sjo­na­lizm. Skutecz­ne dzia­ła­nia promo­cyj­ne dzia­łu marke­tin­gu i spraw­nych sił sprze­da­ży, gwaran­tu­ją dużo pracy dla trene­ra a pakiet dodat­ko­wych korzy­ści uzupeł­nia obraz cało­ści.

Dawid Marec­ki
Trener Wital­nych od 2017r

W wyni­ku współ­pra­cy z Trene­rem, wspól­nie omawia­my i projek­tu­je­my konkren­ty produkt eduka­cyj­ny, jakim jest szko­le­nie otwar­te. Zasta­na­wia­my się i daje­my wska­zów­ki co do zakre­su mery­to­rycz­ne­go, metod i narzę­dzi pracy z grupą.

Jednym z pierw­szych etapów współ­pra­cy jest przy­go­to­wa­nie indy­wi­du­al­ne­go folde­ru szko­le­nia, który zawie­ra najważ­niej­sze infor­ma­cje na temat ofero­wa­nej usłu­gi.

opinie ze szkoleń
klienci biznesowi
wydane certyfikaty
programy doradcze
certyfikaty ukończenia szkolenia

powiedz mi, a zapo­mnę. Pokaż mi, a zapa­mię­tam. Zaan­ga­zuj mnie, a zrozu­miem“.

Sir John Harvey-Jones