promocje na szkolenia

promocje

pytania

masz więcej pytań?

To dobrze! Skon­tak­tuj się z nami przez  formu­larz kontak­to­wy

promocje stałe

promocja 30/​60

OFERTA 60/​30 ORAZ 30 SĄ PRZEZNACZONE DLA WSZYSTKICH NASZYCH KLIENTÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄC WARUNKI OFERTY MOGĄ LICZYĆ NAWET NA 300 PLN NETTO RABATU!

60/​30 — Zapi­su­jąc się na dowol­ne dwudnio­we szko­le­nie i opła­ca­jąc je w pełnej kwocie, na 60 lub 30 dni przed termi­nem szko­le­nia, można uzyskać rabat w wyso­ko­ści odpo­wied­nio, 300 PLN netto oraz 100 PLN netto, od każ dej zgła­sza­nej osoby w danym te rminie.

30 — Zapi­su­jąc się na dowol­ne jedno­dnio­we szko­le­nie i opła­ca­jąc je w pełnej kwocie, na 30 dni przed termi­nem szko­le­nia, można uzyskać rabat w wyso­ko­ści 100 PLN netto, od każdej zgła­sza­nej osoby w danym te rminie.

oferta 2 i więcej

OFERTA 2 I WIĘCEJ TO 10% RABATU, JEŚLI ZGŁASZASZ NA SZKOLENIE CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY!

Zapi­su­jąc na dowol­nie wybra­ne szko­le­nie otwar­te, co najmniej 2 osoby można uzyskać 10% raba­tu od nomi­nal­nej warto­ści zamó­wie­nia. Uwaga: Promo­cja nie łączy się z ofer­tą 30/​60 i ofer­tą vouche­rów.

Kody rabatowe

OFERTA KODÓW RABATOWYCHDLA SUBSKRYBENTÓW NASZEGO NEWSLETTERA!

Kody raba­to­we udostęp­nia­my orga­ni­zu­jąc specjal­ne akcje promo­cyj­ne — głów­nie dla subskry­ben­tów nasze­go newslet­te­ra, a także na naszej stro­nie face­bo­ok. Kody można reali­zo­wać przez formu­larz zapi­sów na szko­le­nie onli­ne, wpisu­jąc je w pole kodu lub kontak­tu­jąc się z naszy­mi sprze­daw­ca­mi podczas rozmo­wy lub mailo­wo. Warun­kiem jest zgło­sze­nie chęci wyko­rzy­sta­nia unikal­ne­go kodu.

VOUCHERY

OFERTA VOUCHERÓW — WYŁĄCZNIE DLA STAŁYCH KLIENTÓW

Oferu­je­my Vouche­ry, które umoż­li­wia­ją naszym klien­tom udział w szko­le­niach na specjal­nych warun­kach. Każdo­ra­zo­wo wysta­wia­ne są imien­nie lub na firmę z możli­wo­ścią wska­za­nia osób, które mogą skorzy­stać ze specjal­nych warun­ków. Vouche­ry wysła­my do Państwa w formie druko­wa­nej.

akcje okresowe

NEWSLETTER

KUPONY PROMOCYJNE — WYŁĄCZNIE DLA OSÓB SUBSKRYBUJĄCYCH WITALNY NEWSLETTER

Oferu­je­my Vouche­ry, które umoż­li­wia­ją naszym klien­tom udział w szko­le­niach na specjal­nych warun­kach. Każdo­ra­zo­wo wysta­wia­ne są imien­nie lub na firmę z możli­wo­ścią wska­za­nia osób, które mogą skorzy­stać ze specjal­nych warun­ków. Vouche­ry wysła­my do Państwa w formie druko­wa­nej.