(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Regulamin świadczenia usług

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym regulaminem świadczenia usług.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.witalni.pl (dalej: Serwis) jest Katarzyna Sergiel, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Witalni Katarzyna Sergiel, z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 69, 58-150 Strzegom (dalej: WITALNI). Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 884–160-89–39 oraz REGON: 891408946.

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, usług i projektów doradczych realizowanych przez Trenerów i osoby współpracujące z firmą Witalni Katarzyna Sergiel. Za pośrednictwem strony witalni.pl możliwe jest dokonanie zakupu i płatności za wybrane i określone w dalszej części dokumentu usługi.

Przeglądanie zawartości strony internetowej witalni.pl nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu witalni.pl są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z serwisu witalni.pl, w tym dokonujących zapisów i zawierających umów na świadczenie usług.

Regulamin zawiera zasady i regulaminy obowiązujących promocji. Każda promocja nie ujęta w niniejszym regulaminie, ma swoje zasady i warunki określone w danym regulaminie promocji. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu.

II. DEFINICJE:

• Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.witalni.pl oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

• Regulamin promocji – oznacza szczegółowo opisany regulamin dotyczący promocji
• Serwis – strona internetowa w domenie witalni.pl, wraz z wszystkimi sub-domenami i linkami.
• Użytkownik – w rozumieniu Regulaminu jest to każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z serwisu witalni.pl
• Szkolenie otwarte – oznaczają rodzaj (grupę) szkoleń, które oferuję firma Witalni jako usługę do zakupu z poziomu serwisu witalni.pl. Usługa może zostać zakupiona przez osobę fizyczną lub prawną poprzez przesłanie formularza zgłoszenia w formie skanu lub fotografii (dostępnego do pobrania ze strony) lub po przez formularz zamówienia online.
• Szkolenia zamknięte /Doradztwo /Rekrutacje /Projekty Doradcze – oznaczają rodzaj usług, które dostępne są do zamówienia w indywidualny sposób i które firma Witalni oferuję tylko i wyłącznie dla określonej organizacji lub firmy. Tego rodzaju usług, nie można zamówić z poziomu serwisu witalni.pl, można przesłanie odpowiednie zapytanie po przez formularz kontaktowy.
• Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna która przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte.
• Uczestnik szkolenia – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego będącego osobą prawną.
• Zgłoszenie /Zamówienie – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej (na podstawie pobranego formularza ze strony witalni.pl) lub formie elektronicznej (formularz zgłoszenia online.

III. ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH:

1. Uczestnicy szkoleń otwartych organizowanych lub współorganizowanych przez firmę WITALNI oświadczają, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa, może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim.

2. Firma Witalni podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń otwartych. Podpisanie zgody jest dobrowolne.

3. Każdy uczestnik szkoleń otwartych ma zapewniony komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych, certyfikat, posiłki podczas szkolenia (obiady, poczęstunek, przerwy na kawę). Udział w kursach nie obejmuje zakwaterowania w hotelu w którym odbywa się dane szkolenie. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. Firma Witalni nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego kurs.

4. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty dostępnej pod adresem www.witalni.pl/oferta lub zostanie zapisana przez osobę zgłaszającą.

a. Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza zamówienia – dostępnego do pobrania przy określonej podstronie opisu szkolenia. Wypełnienie i przesłanie zamówienia stanowi dowód zawarcia umowy handlowej i akceptacje regulaminu zgłoszenia – w tym wartości inwestycji danego kursu oraz akceptacji warunków wybranych promocji. Umowa ważna jest pod warunkiem zapłaty ceny danego szkolenia, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
b. Zgłoszenia można dokonać również przy pomocy formularza zamówienia online, który umożliwia również natychmiastową płatność za usługę.
c. Każda osoba która prześle wypełnione zgłoszenie na szkolenie zostanie zapisana na dany kurs lub zapisane zostaną osoby które zgłasza.
d. Po otrzymaniu zgłoszenia, firma WITALNI prześle drogę e-mail potwierdzenie rezerwacji miejsc na szkoleniu.

5. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni przed datą danego kursu, przelewem bankowym na konto firmy WITALNI: ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441 lub po przez formularz zamówienia online za pośrednictwem współpracujących dostawców płatności on-line. W przypadku formy płatności on-line, płatność może zostać dokonana bezpośrednio po złożeniu zamówienia za pośrednictwem jednej z wybranych metod. Realizacja płatności następuje w tym wypadku zazwyczaj w ciągu kilku minut od jej rozpoczęcia. W przypadku chęci skorzystania z wybranych promocji obniżających cenę kursu — warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z warunkami określonej promocji i przed upływem terminu końcowego przedpłaty określonego w danym regulaminie promocji.

6. Informację na temat obowiązujących w Serwisie promocji na zakup szkoleń. Szczegółowe regulaminy poszczególnych promocji dostępne są do wglądu w każdej ofercie szkolenia. Promocję nie łączą się.

a. Promocja 30, korzyści dla zdecydowanych
Każda zgłaszająca się osoba na szkolenie w terminie równym lub krótszym niż 30 dni przed datą wybranego szkolenia – uzyska rabat w wysokości 100 PLN netto/os.

b. Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.

c. Vouchery promocyjne
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60, 2 i więcej itp.) i umożliwia uzyskanie zniżki o określonej w danych voucherze wartości. Szczegółowy regulamin oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym voucherze

7. Osoby dokonujące zakupu usług firmy WITALNI oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu i poinformowaniu o tym fakcie (w formie telefonicznej lub e-mail) firmy WITALNI w terminie do 7 dni przed datą kursu – firma WITALNI dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 100%. Rezygnacja w terminie do 3 dni, to zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80%. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o tym fakcie firmy WITALNI skutkuje obciążeniem w wysokości pełnej kwoty.

9. W każdym momencie Zgłaszającemu bezkosztowo przysługuje możliwość zmiany terminu szkolenia oraz rodzaju szkolenia przy pokryciu ewentualnych różnić w wartościach danych kursów. Zamawiający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia. Jedyną konsekwencją zmiany osoby uczestniczącej w szkoleniu w terminie do 7 dni przed datą – może być brak przygotowanego certyfikatu ukończenia szkolenia dla danej osoby. W takiej sytuacji, zostanie on niezwłocznie przesłany drogą pocztową do danej osoby po zrealizowanym szkoleniu.

10. Firma WITALNI zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu, jeśli szkolenie zostaje odwołane z winy organizatora/lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie

11. W przypadku, gdy uczestnik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje można składać drogą mailową na adres biuro@witalni.pl w terminie 14 dni od daty wykonania usługi.

12. Firma WITALNI zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta w którym szkolenie jest zaplanowane w terminie do 3 dni przed datą szkolenia lub do jego odwołania z przyczyn niezależnych (sytuacje losowe).

IV. Płatności przez przelewy24.pl

1. Płatności za usługi obsługuje serwis przelewy24.pl – pl PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel. +48 61 642 93 44, Fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

V. Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu:
1. Aby korzystać ze strony internetowe witalni.pl użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
2. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

V. Postanowienia końcowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.