Regulamin świadczenia usług

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z niniej­szym regu­la­mi­nem świad­cze­nia usług.
W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, prosi­my o kontakt z nami.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Właści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem serwi­su inter­ne­to­we­go www.witalni.pl (dalej: Serwis) jest Kata­rzy­na Sergiel, prowa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Wital­ni Kata­rzy­na Sergiel, z siedzi­bą przy ul. Legnic­kiej 46A lok. 8, 53–674 Wrocław (dalej: WITALNI). Dzia­łal­ność wpisa­na jest do Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, posia­da nr NIP: 884–160–89–39 oraz REGON: 891408946.

Niniej­szy regu­la­min okre­śla zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia serwi­su, w tym zasa­dy zama­wia­nia i reali­za­cji usług szko­le­nio­wych w formie otwar­tej i zamknię­tej, usług i projek­tów dorad­czych reali­zo­wa­nych przez Trene­rów i osoby współ­pra­cu­ją­ce z firmą Wital­ni Kata­rzy­na Sergiel. Za pośred­nic­twem stro­ny witalni.pl możli­we jest doko­na­nie zaku­pu i płat­no­ści za wybra­ne i okre­ślo­ne w dalszej części doku­men­tu usłu­gi.

Prze­glą­da­nie zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej witalni.pl nie wyma­ga reje­stra­cji i jest bezpłat­ne. Użyt­kow­ni­cy przed rozpo­czę­ciem korzy­sta­nia z usług serwi­su witalni.pl są zobo­wią­za­ni zapo­znać się z niniej­szym Regu­la­mi­nem. Regu­la­min ma zasto­so­wa­nie do wszyst­kich użyt­kow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z serwi­su witalni.pl, w tym doko­nu­ją­cych zapi­sów i zawie­ra­ją­cych umów na świad­cze­nie usług.

Regu­la­min zawie­ra zasa­dy i regu­la­mi­ny obowią­zu­ją­cych promo­cji. Każda promo­cja nie ujęta w niniej­szym regu­la­mi­nie, ma swoje zasa­dy i warun­ki okre­ślo­ne w danym regu­la­mi­nie promo­cji. Użyt­kow­ni­cy zobo­wią­zu­ją się do prze­strze­ga­nia obowią­zu­ją­ce­go powszech­nie prawa oraz posta­no­wień Regu­la­mi­nu od momen­tu rozpo­czę­cia korzy­sta­nia z serwi­su.

II. DEFINICJE:

• Regu­la­min – ozna­cza niniej­szy Regu­la­min okre­śla­ją­cy warun­ki i zasa­dy świad­cze­nia usług drogą elek­tro­nicz­ną w Serwi­sie Inter­ne­to­wym www.witalni.pl oraz będą­cy regu­la­mi­nem w rozu­mie­niu art. 8 Usta­wy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną.

• Regu­la­min promo­cji – ozna­cza szcze­gó­ło­wo opisa­ny regu­la­min doty­czą­cy promo­cji
• Serwis – stro­na inter­ne­to­wa w dome­nie witalni.pl, wraz z wszyst­ki­mi sub-dome­na­mi i linka­mi.
• Użyt­kow­nik – w rozu­mie­niu Regu­la­mi­nu jest to każda osoba, odwie­dza­ją­ca lub korzy­sta­ją­ca z serwi­su witalni.pl
• Szko­le­nie otwar­te – ozna­cza­ją rodzaj (grupę) szko­leń, które oferu­ję firma Wital­ni jako usłu­gę do zaku­pu z pozio­mu serwi­su witalni.pl. Usłu­ga może zostać zaku­pio­na przez osobę fizycz­ną lub praw­ną poprzez prze­sła­nie formu­la­rza zgło­sze­nia w formie skanu lub foto­gra­fii (dostęp­ne­go do pobra­nia ze stro­ny) lub po przez formu­larz zamó­wie­nia onli­ne.
• Szko­le­nia zamknię­te /​Doradztwo /​Rekrutacje /​Projekty Dorad­cze – ozna­cza­ją rodzaj usług, które dostęp­ne są do zamó­wie­nia w indy­wi­du­al­ny sposób i które firma Wital­ni oferu­ję tylko i wyłącz­nie dla okre­ślo­nej orga­ni­za­cji lub firmy. Tego rodza­ju usług, nie można zamó­wić z pozio­mu serwi­su witalni.pl, można prze­sła­nie odpo­wied­nie zapy­ta­nie po przez formu­larz kontak­to­wy.
• Zgła­sza­ją­cy – osoba fizycz­na lub praw­na która prze­sła­ła formu­larz zgło­sze­nia na szko­le­nie otwar­te.
• Uczest­nik szko­le­nia – zama­wia­ją­cy lub osoba fizycz­na zgło­szo­na przez zama­wia­ją­ce­go będą­ce­go osobą praw­ną.
• Zgło­sze­nie /​Zamówienie – umowa cywil­no­praw­na zawar­ta pomię­dzy zgła­sza­ją­cym w formie pisem­nej (na podsta­wie pobra­ne­go formu­la­rza ze stro­ny witalni.pl) lub formie elek­tro­nicz­nej (formu­larz zgło­sze­nia onli­ne.

III. ZASADY ZAMAWIANIAUCZESTNICTWASZKOLENIACH OTWARTYCH:

1. Uczest­ni­cy szko­leń otwar­tych orga­ni­zo­wa­nych lub współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez firmę WITALNI oświad­cza­ją, że nie będą ich nagry­wać, utrwa­lać lub rozpo­wszech­niać w jakiej­kol­wiek formie. Kopio­wa­nie mate­ria­łów i wyko­rzy­sty­wa­nie kopii do odtwa­rza­nia publicz­ne­go, w świe­tle istnie­ją­cych prze­pi­sów prawa, może odbyć się wyłącz­nie za zgodą osoby prowa­dzą­cej szko­le­nie. Wszyst­kie mate­ria­ły szko­le­nio­we stano­wią własność inte­lek­tu­al­ną ich twór­ców, są chro­nio­ne prawem autor­skim. Bezwzględ­nie zaka­za­ne jest prze­ka­zy­wa­nie oraz udostęp­nia­nie orygi­na­łu lub kopii mate­ria­łów szko­le­nio­wych osobom trze­cim.

2. Firma Wital­ni podczas prowa­dzo­nych szko­leń, może popro­sić uczest­ni­ków o zgodę na utrwa­la­nie ich wize­run­ku lub głosu, a w szcze­gól­no­ści poprzez ich nagry­wa­nie i foto­gra­fo­wa­nie oraz później­szą publi­ka­cję zdjęć, nagrań audio/​video ze szko­leń otwar­tych. Podpi­sa­nie zgody jest dobro­wol­ne.

3. Każdy uczest­nik szko­leń otwar­tych ma zapew­nio­ny komplet profe­sjo­nal­nych mate­ria­łów szko­le­nio­wych, certy­fi­kat, posił­ki podczas szko­le­nia (obia­dy, poczę­stu­nek, prze­rwy na kawę). Udział w kursach nie obej­mu­je zakwa­te­ro­wa­nia w hote­lu w którym odby­wa się dane szko­le­nie. Uczest­nik jest odpo­wie­dzial­ny za sposób, w jaki skorzy­sta z przed­sta­wio­nej mu wiedzy, meto­do­lo­gii i otrzy­ma­nych mate­ria­łów szko­le­nio­wych. Firma Wital­ni nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za wyko­rzy­sty­wa­nie ich niezgod­nie z instruk­cja­mi trene­ra prowa­dzą­ce­go kurs.

4. Uczest­ni­kiem szko­le­nia otwar­te­go, może zostać każda osoba która doko­na zgło­sze­nia na wybra­ne szko­le­nie z ofer­ty dostęp­nej pod adre­sem www.witalni.pl/oferta lub zosta­nie zapi­sa­na przez osobę zgła­sza­ją­cą.

a. Zgło­sze­nia można doko­nać poprzez wypeł­nie­nie i prze­sła­nie skanu lub zdję­cia wypeł­nio­ne­go formu­la­rza zamó­wie­nia – dostęp­ne­go do pobra­nia przy okre­ślo­nej podstro­nie opisu szko­le­nia. Wypeł­nie­nie i prze­sła­nie zamó­wie­nia stano­wi dowód zawar­cia umowy handlo­wej i akcep­ta­cje regu­la­mi­nu zgło­sze­nia – w tym warto­ści inwe­sty­cji dane­go kursu oraz akcep­ta­cji warun­ków wybra­nych promo­cji. Umowa ważna jest pod warun­kiem zapła­ty ceny dane­go szko­le­nia, co ozna­cza, że w przy­pad­ku braku zapła­ty umowa ulega rozwią­za­niu.
b. Zgło­sze­nia można doko­nać również przy pomo­cy formu­la­rza zamó­wie­nia onli­ne, który umoż­li­wia również natych­mia­sto­wą płat­ność za usłu­gę.
c. Każda osoba która prze­śle wypeł­nio­ne zgło­sze­nie na szko­le­nie zosta­nie zapi­sa­na na dany kurs lub zapi­sa­ne zosta­ną osoby które zgła­sza.
d. Po otrzy­ma­niu zgło­sze­nia, firma WITALNI prze­śle drogę e-mail potwier­dze­nie rezer­wa­cji miejsc na szko­le­niu.

5. Płat­no­ści za szko­le­nie nale­ży doko­nać do 7 dni przed datą dane­go kursu, prze­le­wem banko­wym na konto firmy WITALNI: ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441 lub po przez formu­larz zamó­wie­nia onli­ne za pośred­nic­twem współ­pra­cu­ją­cych dostaw­ców płat­no­ści on-line. W przy­pad­ku formy płat­no­ści on-line, płat­ność może zostać doko­na­na bezpo­śred­nio po złoże­niu zamó­wie­nia za pośred­nic­twem jednej z wybra­nych metod. Reali­za­cja płat­no­ści nastę­pu­je w tym wypad­ku zazwy­czaj w ciągu kilku minut od jej rozpo­czę­cia. W przy­pad­ku chęci skorzy­sta­nia z wybra­nych promo­cji obni­ża­ją­cych cenę kursu — warun­kiem skorzy­sta­nia z promo­cji jest opła­ce­nie uczest­nic­twa w szko­le­niu zgod­nie z warun­ka­mi okre­ślo­nej promo­cji i przed upły­wem termi­nu końco­we­go przed­pła­ty okre­ślo­ne­go w danym regu­la­mi­nie promo­cji.

6. Infor­ma­cję na temat obowią­zu­ją­cych w Serwi­sie promo­cji na zakup szko­leń. Szcze­gó­ło­we regu­la­mi­ny poszcze­gól­nych promo­cji dostęp­ne są do wglą­du w każdej ofer­cie szko­le­nia. Promo­cję nie łączą się.

a. Promo­cja 30/​60, korzy­ści dla zdecy­do­wa­nych
Każda zgła­sza­ją­ca się osoba na szko­le­nie do 60 dni przed datą wybra­ne­go szko­le­nia – uzyska rabat w wyso­ko­ści 300 PLN netto/​os., a do 30 dni przed datą szko­le­nia – rabat w wyso­ko­ści 100 PLN netto/​os.

b. Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzyst­niej
10% raba­tu można uzyskać zgła­sza­jąc min. 2 osoby na wybra­ne szko­le­nie. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i doty­czy ofer­ty wszyst­kich szko­leń otwar­tych.

c. Vouche­ry promo­cyj­ne
Skorzy­sta­nie z vouche­rów promo­cyj­nych przy zapi­sie na szko­le­nie otwar­te wyłą­cza promo­cje raba­to­we (30/​60, 2 i więcej itp.) i umoż­li­wia uzyska­nie zniż­ki o okre­ślo­nej w danych vouche­rze warto­ści. Szcze­gó­ło­wy regu­la­min ofer­ty vouche­ra zamiesz­czo­ny jest w otrzy­ma­nym vouche­rze

7. Osoby doko­nu­ją­ce zaku­pu usług firmy WITALNI oświad­cza­ją, że wyra­ża­ją zgodę na prze­sy­ła­nie faktur VAT i korekt faktur VAT w formie elek­tro­nicz­nej na poda­ny w zamó­wie­niu adres e-mail.

8. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z uczest­nic­twa w szko­le­niu i poin­for­mo­wa­niu o tym fakcie (w formie tele­fo­nicz­nej lub e-mail) firmy WITALNI w termi­nie do 7 dni przed datą kursu – firma WITALNI doko­na zwro­tu wpła­co­nej kwoty w wyso­ko­ści 100%. Rezy­gna­cja w termi­nie krót­szym niż 7 dni, to zwrot wpła­co­nej kwoty w wyso­ko­ści 80%.

9. W każdym momen­cie Zgła­sza­ją­ce­mu bez kosz­to­wo przy­słu­gu­je możli­wość zmia­ny termi­nu szko­le­nia oraz rodza­ju szko­le­nia przy pokry­ciu ewen­tu­al­nych różnić w warto­ściach danych kursów. Zama­wia­ją­cy ma prawo zmie­niać osoby dele­go­wa­ne na szko­le­nie do chwi­li jego rozpo­czę­cia. Jedy­ną konse­kwen­cją zmia­ny osoby uczest­ni­czą­cej w szko­le­niu w termi­nie do 7 dni przed datą – może być brak przy­go­to­wa­ne­go certy­fi­ka­tu ukoń­cze­nia szko­le­nia dla danej osoby. W takiej sytu­acji, zosta­nie on niezwłocz­nie prze­sła­ny drogą pocz­to­wą do danej osoby po zreali­zo­wa­nym szko­le­niu.

10. Firma WITALNI zobo­wią­zu­je się do natych­mia­sto­we­go zwro­tu pełnej kwoty za udział w szko­le­niu, jeśli szko­le­nie zosta­je odwo­ła­ne z winy organizatora/​lub prze­pro­wa­dzi szko­le­nie w innym wska­za­nym przez siebie termi­nie

11. W przy­pad­ku, gdy uczest­nik uważa, że sposób reali­za­cji usłu­gi nie jest zgod­ny z umową lub też ma inne zastrze­że­nia doty­czą­ce sposo­bu wyko­na­nia usłu­gi, ma on prawo do złoże­nia rekla­ma­cji. Rekla­ma­cje można skła­dać drogą mailo­wą na adres biuro@​witalni.​pl w termi­nie 14 dni od daty wyko­na­nia usłu­gi.

IV. Wyma­ga­nia tech­nicz­ne koniecz­ne dla korzy­sta­nia z serwi­su:
1. Aby korzy­stać ze stro­ny inter­ne­to­we witalni.pl użyt­kow­ni­cy powin­ni dyspo­no­wać:
a. urzą­dze­niem mają­cym dostęp do sieci Inter­net;
b. prze­glą­dar­ką obsłu­gu­ją­cą pliki cookies.
2. W przy­pad­ku błędów lub proble­mów z wyświe­tla­niem się stro­ny, nale­ży zaktu­ali­zo­wać swoją prze­glą­dar­kę do najnow­szej wersji.

V. Posta­no­wie­nia końco­we:
1. W spra­wach nieure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie mają właści­we prze­pi­sy prawa polskie­go, a zwłasz­cza kodeks cywil­ny, usta­wa z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną.
2. Niniej­szy regu­la­min stano­wi inte­gral­ną część umów zawie­ra­nych za pośred­nic­twem serwi­su.