Polityka prywatności

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z naszą poli­ty­ką prywat­no­ści.
W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, prosi­my o kontakt z nami.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Właści­cie­lem i admi­ni­stra­to­rem serwi­su inter­ne­to­we­go www.witalni.pl jest Kata­rzy­na Sergiel, prowa­dzą­ca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod nazwą Wital­ni Kata­rzy­na Sergiel, z siedzi­bą przy ul. Legnic­kiej 46A lok. 8, 53–674 Wrocław. Dzia­łal­ność wpisa­na jest do Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, posia­da nr NIP: 884–160–89–39 oraz REGON: 891408946.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Firma WITALNI prze­twa­rza dane osobo­we Klien­tów w celu prawi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia zamó­wień obej­mu­ją­cych zgło­sze­nia na szko­le­nia otwar­te, zamó­wień na reali­za­cji szko­leń zamknię­tych, doradz­twa, projek­tów rekru­ta­cyj­nych oraz innych usług dorad­czych. Dane nie są udostęp­nia­ne podmio­tom trze­cim. Firma WITALNI wyma­ga tylko tych danych, które są niezbęd­ne do popraw­ne­go dzia­ła­nia serwi­su i świad­cze­nia usług. Niepoda­nie wyma­ga­nych danych unie­moż­li­wi wyko­na­nie czyn­no­ści, której te dane doty­czy­ły. Prze­glą­da­nie zawar­to­ści witry­ny inter­ne­to­wej witalni.pl niepo­łą­czo­ne z doko­ny­wa­niem zaku­pu usług lub korzy­sta­niem z formu­la­rza kontak­to­we­go, nie wyma­ga poda­wa­nia przez Klien­ta danych osobo­wych.

Podsta­wą prze­twa­rza­nia danych osobo­wych przez firmę WITALNI jest dobro­wol­na zgoda Klien­tów, jak również usta­wo­we upoważ­nie­nie do prze­twa­rza­nia danych osobo­wych w celu m.in. umoż­li­wie­nia Klien­tom korzy­sta­nia z niektó­rych funk­cji stro­ny inter­ne­to­wej; reali­za­cji zamó­wień na usłu­gi firmy WITALNI; reali­za­cji zapi­sów do newslet­te­ra i powia­do­mień; reali­za­cji marke­tin­gu bezpo­śred­nie­go produk­tów i usług firmy WITALNI.

Poprzez poda­nie swoich danych osobo­wych w toku skła­da­nia przez Klien­ta formu­la­rza w celu: zaku­pu usłu­gi firmy Wital­ni, prze­sła­nia zapy­ta­nia lub wypeł­nie­nia dowol­ne­go formu­la­rza kontak­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się w serwi­sie, Klient doko­nu­je akcep­ta­cji niniej­szej Poli­ty­ki Prywat­no­ści. Tym samym Klient wyra­ża zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych osobo­wych w związ­ku z zawar­ciem i wyko­ny­wa­niem umowy przez firmę WITALNI. Poprzez poda­nie swoich danych osobo­wych oraz zazna­cze­nie odpo­wied­nie­go pola, Klient dodat­ko­wo wyra­ża zgodę na prze­twa­rza­nie jego danych osobo­wych w celu marke­tin­gu bezpo­śred­nie­go usług firmy WITALNI, w tym m.in. wysył­ki newsl­le­te­ra, powia­do­mień i innych form marke­tin­gu.

Poda­nie jakich­kol­wiek danych osobo­wych ma charak­ter dobro­wol­ny. Poda­nie danych wyma­ga­nych w proce­sie /​korzystania z formu­la­rza kontaktowego/​subskryp­cji newslettera/​składania zamó­wie­nia na usługi/​jest koniecz­ne do prawi­dło­we­go wyko­ny­wa­nia usług przez firmę WITALNI.

Klient w każdym czasie ma prawo dostę­pu do treści swoich danych oraz ich popra­wia­nia.

Klient ma prawo żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia jego danych osobo­wych prze­twa­rza­nych w przy­pad­ku prze­twa­rza­nia ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 usta­wy o ochro­nie danych osobo­wych, w tym w celach marke­tin­go­wych, jak również ma prawo wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia jego danych w takich wypad­kach.

W przy­pad­ku wyra­że­nia zgody przez Klien­ta na otrzy­my­wa­nie infor­ma­cji handlo­wych drogą elek­tro­nicz­ną, dane osobo­we Klien­ta mogą być prze­twa­rza­ne również w celu prze­sła­nia Klien­to­wi takiej infor­ma­cji.

III. PRZETWARZANIE INFORMACJE:

1. Serwis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­ją­cy sposób:

a. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne przez użyt­kow­ni­ka infor­ma­cje w formu­la­rzach.
b. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach końco­wych pliki cookie (tzw. „ciastecz­ka“).
c. Poprzez groma­dze­nie logów serwe­ra www przez opera­to­ra hostin­go­we­go.

2. Infor­ma­cje w formu­la­rzach.
a. Serwis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka.
b. Serwis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP)
c. Dane w formu­la­rzu nie są udostęp­nia­ne podmio­tom trze­cim inaczej, niż za zgodą użyt­kow­ni­ka.
d. Dane poda­ne w formu­la­rzu mogą stano­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wa­ny przez Opera­to­ra Serwi­su w reje­strze prowa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Osobo­wych.
e. Dane poda­ne w formu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji konkret­ne­go formu­la­rza, np w celu doko­na­nia proce­su obsłu­gi zgło­sze­nia serwi­so­we­go lub kontak­tu handlo­we­go.

3. Infor­ma­cja o plikach cookies.
a. Serwis korzy­sta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciastecz­ka”) stano­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pliki teksto­we, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka Serwi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Serwi­su. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z której pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu końco­wym oraz unikal­ny numer.
c. Podmio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka Serwi­su pliki cookies oraz uzysku­ją­cym do nich dostęp jest opera­tor Serwi­su.

4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach:
a. tworze­nia staty­styk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób Użyt­kow­ni­cy Serwi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
b. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Serwi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki której Użyt­kow­nik nie musi na każdej podstro­nie Serwi­su ponow­nie wpisy­wać logi­nu i hasła;
c. okre­śla­nia profi­lu użyt­kow­ni­ka w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sieciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sieci Google.

W ramach Serwi­su stoso­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je plików cookies: „sesyj­ne” (session cookies) oraz „stałe” (persi­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są plika­mi tymcza­so­wy­mi, które prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usunię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.

Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie plików cookies w urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Serwi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usunię­cie plików cookies. Możli­we jest także auto­ma­tycz­ne bloko­wa­nie plików cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Ogra­ni­cze­nia stoso­wa­nia plików cookies mogą wpły­nąć na niektó­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwi­su.

Pliki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu końco­wym Użyt­kow­ni­ka Serwi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być również przez współ­pra­cu­ją­cych z opera­to­rem Serwi­su rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać plików cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi plików cookies niezbęd­nych dla proce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bezpie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia prefe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www. Zale­ca­my prze­czy­ta­nie poli­ty­ki ochro­ny prywat­no­ści tych firm, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z plików cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w staty­sty­kach: Poli­ty­ka ochro­ny prywat­no­ści Google Analy­tics.

Pliki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sieci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do sposo­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Serwi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub czasie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie. W zakre­sie infor­ma­cji o prefe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka groma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edyto­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z plików cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences

5. Logi serwe­ra.

1. Infor­ma­cje o niektó­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków podle­ga­ją logo­wa­niu w warstwie serwe­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia serwi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak najbar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług hostin­go­wych.

2. Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą podle­gać:
a. czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
b. czas wysła­nia odpo­wie­dzi,
c. nazwę stacji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez proto­kół HTTP,
d. infor­ma­cje o błędach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
e. adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Serwi­su nastą­pi­ło przez odno­śnik,
f. infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użyt­kow­ni­ka,
g. Infor­ma­cje o adre­sie IP.

3. Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z konkret­ny­mi osoba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny.

4. Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia serwe­rem.

5. Udostęp­nie­nie danych.
— Dane podle­ga­ją udostęp­nie­niu podmio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w grani­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
— Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję osoby fizycz­nej są udostęp­nia­ne wyłą­cze­nie za zgodą tej osoby.
— Opera­tor może mieć obowią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Serwis upoważ­nio­nym orga­nom na podsta­wie zgod­nych z prawem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.