Mistrz Sprzedaży 8 marca 2017 — zaczynamy o 9:30 Zapraszamy!

Mistrz Sprzedaży
czyli, jak zostać handlowcem ponadbranżowym

8–9.03.2017, Warsza­wa

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że szko­le­nie odbę­dzie się zgod­nie z planem. Zapra­sza­my Państwa do Hote­lu DeSi­lva *** przy ulicy Puław­skiej 42, w Piasecz­nie k. Warsza­wy. Szko­le­nie popro­wa­dzi Leszek Sergiel, zaję­cia rozpo­czy­na­my o 930. Więcej infor­ma­cji o trene­rze mogą Państwo znaleźć na tej stro­nie.

Gdyby mieli Państwo pyta­nia zachę­ca­my do kontak­tu przez formu­larz.

Serdecz­nie zapra­sza­my! Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

-->