Regulamin newslettera Witalnych

informations

Dlaczego newsletter?

Naszą moty­wa­cją jest bycie w bliskim kontak­cie z naszy­mi klien­ta­mi, dlate­go zgod­nie z posza­no­wa­niem Państwa czasu chce­my zaofe­ro­wać możli­wość bycia na bieżą­co z naszą ofer­tą w przy­swa­jal­nej i wygod­nej formie. Dzię­ku­je­my za Państwa zain­te­re­so­wa­nie i do zoba­cze­nia już wkrót­ce.
  1. Korzy­sta­nie z newslet­te­ra Wital­nych odby­wa się przy akcep­ta­cji warun­ków niniej­sze­go regu­la­mi­nu. Jeże­li nie zgadza­ją się Państwo z jego posta­no­wie­nia­mi zawsze przy­słu­gu­je Państwu możli­wość wypi­sa­nia się z newslet­te­ra.
  2. Newslet­ter Wital­nych świad­czo­ny jest przez firmę Wital­ni Kata­rzy­na Sergiel z siedzi­bą we Wrocła­wiu przy ul. Legnic­kiej 46A, lok.8, wystę­pu­ją­ca również pod nazwą Wital­ni.
  3. Zapi­sa­nie się do newslet­te­ra jest równo­znacz­ne ze zgodą na otrzy­my­wa­nie treści mailin­go­wych od firmy Wital­ni. Treści mogą zawie­rać aktu­al­ne infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści firmy, inte­re­su­ją­ce mate­ria­ły, zapy­ta­nia, infor­ma­cje ogól­ne, ofer­ty promo­cyj­ne oraz handlo­we w rozu­mie­niu art. 10 ust. 1 usta­wy z dnia 18 lipca 2002 roku o świad­cze­niu usług drogą elek­tro­nicz­ną.
  4. Udział w newlet­te­rze jest równo­znacz­ny ze zgodą na prze­twa­rza­nie poda­nych danych osobo­wych w rozu­mie­niu usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych osobo­wych oraz usta­wy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne w celach marke­tin­go­wych przez przez firmę Wital­ni.
  5. Wypi­sa­nie się z newlet­te­ra możli­we jest poprzez skorzy­sta­nie z linka, który dostęp­ny jest w stop­ce każdej otrzy­ma­nej przez Państwa wiado­mo­ści w ramach newslet­te­ra. Wypi­sa­nie się nastę­pu­je natych­mia­sto­wo. Ponow­ny zapis do newslet­te­ra dostęp­ny jest w boksie newslet­te­ra umiesz­czo­ne­go na stro­nie głów­nej witalni.pl/ lub w pasku bocz­nym.
  6. Firma Wital­ni zgod­nie z usta­wą z dnia 29.08.1997 o Ochro­nie Danych Osobo­wych, nie udostęp­nia ani też nie sprze­da­je bazy adre­sów e-mail. Prosi­my pamię­tać — że poda­wa­ne dane osobo­we są chro­nio­ne zgod­nie z poli­ty­ką bezpie­czeń­stwa prze­twa­rza­nia danych osobo­wych firmy Wital­ni.
  7. Korzy­sta­nie z newslet­te­ra jest bezpłat­ne i dobro­wol­ne.
  8. Firma Wital­ni zacho­wu­je pełne prawo do zmian posta­no­wień regu­la­mi­nu o czym zawsze poin­for­mu­je Państwa drogą mailo­wą.

Jeże­li mieli­by Państwo pyta­nia doty­czą­ce treści zawar­tych w wiado­mo­ściach mailo­wych lub kwestii praw­nych regu­la­mi­nu, prosi­my o kontakt poprzez tę zakład­kę (klik)