Szkolenia 2018 — nowe tematy szkoleń i nowe terminy

Szkolenia w 2018 — poznaj nowe tematy szkoleń otwartych zaplanowanych na 2018

Miło nam poin­for­mo­wać, że z począt­kiem roku 2018 zaktu­ali­zo­wa­li­śmy kalen­darz szko­leń otwar­tych. W termi­na­rzu na 2018r, poja­wi­ło się kilka nowo­ści min. szko­le­nie z kreatyw­no­ści — „Otwórz się na inno­wa­cje“ autor­stwa Andrze­ja Bernar­dy­na, a także szko­le­nie dla mene­dże­rów z zakre­su rekru­ta­cji oraz nowy warsz­tat „Dele­go­wa­nie zadań“ autor­stwa Małgo­rza­ty Wojcie­chow­skiej. Dotych­czas dostęp­ne jedy­nie w formie zamknię­tej — warsz­ta­ty zarzą­dza­nia stre­sem — po raz pierw­szy urucho­mi­li­śmy również w formie otwar­tej (najbliż­szy termin pod koniec lute­go w Warsza­wie) — warsz­ta­ty popro­wa­dzi Psycho­log Beata Niedzbal­la.

Nowa funkcjonalność — możliwość pobierania terminarza w PDF

Dla ułatwie­nia i wygo­dy, do termi­na­rza doda­li­śmy nową funk­cjo­nal­ność — możli­wosć wyeks­por­to­wa­nia całe­go kalen­da­rza szko­leń do forma­tu PDF i wydru­ko­wa­nia. Dodat­ko­wo, wybie­ra­jąc okre­ślo­ny filtr, mogą Państwo wydru­ko­wać jedy­nie szko­le­nia wybra­ne­go Trene­ra, lub np. wszyst­kie termi­ny w danym mieście.

szkolenia 2018

Nowe miasta w kalendarzu — Katowice i Opole

Po raz pierw­szy w kalen­da­rzu poja­wi­ły się dwa nowe miasta: Kato­wi­ceOpole — zachę­ca­my również do spraw­dze­nia termi­nów szko­leń w tych loka­li­za­cjach.