Szkolenie w Krakowie — Kompetencje Menedżerskie 7–8/02/2018

Kompetencje Menedżerskie,
czyli jak być szefem od którego nie odchodzą pracownicy?

07–08.02.2018, Kraków

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że szko­le­nie odbę­dzie się zgod­nie z planem. Zapra­sza­my Państwa do Hote­lu Novo­tel Kraków Centrum **** poło­żo­ne­go przy ul. Tade­usza Kościusz­ki 5, w Krako­wie. Szko­le­nie popro­wa­dzi Leszek Sergiel, zaję­cia rozpo­czy­na­my o 930. Więcej infor­ma­cji o trene­rze mogą Państwo znaleźć na tej stro­nie.

Gdyby mieli Państwo pyta­nia zachę­ca­my do kontak­tu przez formu­larz.

Serdecz­nie zapra­sza­my!