(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Na czym polega metoda Action Learning?

Action learning, czyli uczenie się przez działanie, jest potężnym narzędziem stosowanym w grupach do rozwiązywania takich problemów, które nie mają wyraźnych lub prostych rozwiązań. Jakiego zatem rodzaju pytania należy zadawać stosując action learning?

Czym jest action learning?

Action learning to koncepcja opracowana w latach czterdziestych XX wieku przez brytyjskiego profesora, Rega Revansa. Opiera się ona na założeniu, że każdy człowiek we własnym wnętrzu posiada wiedzę i źródła wystarczające do rozwiązania wszystkich jego problemów, potrzebuje jedynie kogoś, kto zada właściwe pytania, które pozwolą wydobyć te zasoby na światło dzienne.
Innymi słowy profesor Revans wierzył, że metoda action learning poprzez zadawanie stosownych pytań najskuteczniej pozwala na naukę i pracę nad danym zagadnieniem. Ideą jest łącznie pytań z już posiadaną wiedzą osoby, która potrzebuje rozwiązania danego problemu.

Jak powinny wyglądać szkolenia action learning?

Szkolnia z Action Learning

Szkolenia wg metody action learning powinny odbywać się w grupach 4-8 osobowych. Liczba osób w tym przedziale jest wystarczająca, aby zapewnić szerokie spektrum pytań i pomysłów, a jednocześnie pozwala na aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemu każdemu z jej członków.
W grupie powinien znaleźć się moderator oraz prezenter. Rola moderatora najczęściej ogranicza się do zarządzania procesami zachodzącymi w grupie i nadzorowania przebiegu sesji action learning, nie bierze on aktywnego udziału w rozwiązywaniu problemu. Jeżeli jednak grupa jest mniejsza, np. zaledwie 5-osobowa, dobrze, aby moderator również uczestniczył w zadawaniu pytań tak samo jak pozostali członkowie grupy.

Prezenter natomiast (podczas każdej sesji action learning, trwającej około 30-40 minut, powinna to być inna osoba z grupy) to osoba, która odpowiada za prezentację problemu oraz określenie jakiego rodzaju rozwiązanie jest poszukiwane. Prezenter reaguje i odpowiada na pytania zadawane przez członków grupy, formułuje opinie oraz decyduje o sposobie postępowania.

Pozostali członkowie grupy początkowo uważnie słuchają prezentera, gdy ten referuje problem, a następnie upewniają się czy właściwie go zrozumieli i przystępują do zadawania wnikliwych pytań o charakterze otwartym, które mają na celu uszczegółowienie aspektów analizowanego zagadnienia oraz wypracowanie konkretnego rozwiązania.

Jakie rodzaju pytania warto stosować w action learning?

Pytania w metodzie

Metoda szkoleń action learning opiera się na założeniu, że członkowie grupy potrafią zadawać wnikliwe pytania, stymulujące osobę pytaną (prezentera) do przemyślenia analizowanego zagadnienia, rozważenia dostępnych możliwości oraz w efekcie wybraniu konkretnego działania.

Efektywne dla tej metody pytania to takie, które są otwarte (wymagają rozbudowanej odpowiedzi, nie wystarczy samo „nie” lub „tak”) i nie są pytaniami naprowadzającymi, tzn. nie sugerują osobie pytanej konkretnej odpowiedzi czy też rozwiązania.

Pytania powinny być tak skonstruowane, aby pomogły osobie pytanej zyskać jasność co do analizowanego zagadnienia, sprowokować do głębszego myślenia i odkrywania dostępnych możliwych rozwiązań, a w konsekwencji do wypracowania dalszego sposobu postępowania.
Najczęściej najbardziej efektywnymi pytaniami są te proste i krótkie. Zadając pytania należy również pamiętać o tym, że mają one na celu posunięcie do przodu analizowanego problemu i wypracowanie w ten sposób rozwiązania – nie zaś zaspokojenie własnej ciekawości czy też drążenie szczegółów omawianej kwestii.

Najważniejsze zalety i wady metody action learning

Podobnie jak każda metoda szkoleń, tak i action learning ma swoje wady i zalety. Praca w niewielkiej grupie pozwala na współdzielenie problemu i poszukiwanie jego rozwiązania w poufnym i wspierającym się wzajemnie środowisku. W jej efekcie wzrasta motywacja pracowników oraz ich wydajność, a oni sami budują pewność siebie oraz rozwijają się osobiście. Z punktu widzenia organizacji jest to korzystne ze względu na zwiększoną wydajność pracy oraz tworzenie takich związków między pracownikami, które przyczyniają się do kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów. Wzrasta także świadomość poszczególnych ról pracowniczych w danym środowisku pracy.

Wadą natomiast może być początkowa trudność w przekonaniu pracowników do aktywnego uczestnictwa w sesji action learning, zmotywowanie ich do zadawania właściwych pytań prowadzących do wypracowania rozwiązania dla danego problemu.

Skuteczność action learning.

Skutecznosc

Metoda action learning polega na przepracowaniu danego problemu w niewielkiej grupie 4-8 osobowej. Tak skromna liczba osób w pełni pozwala na wykorzystanie wiedzy i umiejętności wszystkich jej członków, dzięki czemu jej uczestnicy są w stanie skupić się na rzeczywistych aspektach danego problemu, co pozwala na wypracowanie realnie możliwego do wdrożenia rozwiązania. Osoby z grupy, pracując razem na co dzień, dobrze znają faktyczne problemy swojego środowiska pracy, dlatego zastosowanie w tym przypadku metody action learning jest skuteczne ponieważ osoby te będą w stanie zadawać właściwe pytania, a tym samym pokierować do wypracowania optymalnego dla ich środowiska pracy rozwiązania.


Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.