(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Budowanie zespołu projektowego – jak zbudować zespół?

Na czym polega budowanie zespołu – jak z grupy ludzi zbudować zespół?

Budowanie zespołu to jeden z najważniejszych procesów do realizowania podczas pełnienia funkcji Szefa. Dobrze dobrany i sprawnie kierowany zespół, od samego początku może w znacznym stopniu wpływać na motywację poszczególnych osób w zespole, mobilizować do osiągnięcia coraz lepszych a nawet ponadprzeciętnych wyników, a w rezultacie umożliwić całemu zespołowi realizację celów i stałe podnoszenie skuteczności działania.

Budowanie zespołu oznacza działania i techniki zmierzające do poprawy wewnętrznego funkcjonowania zespołu, a jego celem jest wzmocnienie wew. Współpracy i koncentracja pracowników wokół wspólnych zadań. Rolą szefa zespołu jest sformułowanie zrozumiałych celów i ich konsekwentna realizacja, między innymi poprzez kształtowanie właściwych norm zespołowych, stosowanie odpowiedniego stylu przewodzenia, właściwe motywowanie członków zespołu, rozwiązywanie konfliktów.

Warunki istnienia grupy oraz jak z grupy powstaje zespół? – Najważniejsze zasady budowania zespołu.

zasady budowania zespołu

WSPÓLNY, JASNO SFORMUŁOWANY CEL

Zespół musi posiadać jasno sformułowane cele. Stanowią one element jednoczący zespół i zapewniają udział poszczególnych pracowników w realizacji wspólnych zadań. Aby cele były zrozumiałe dla zespołu muszą być precyzyjne, mierzalne, osiągalne, realistyczne, i określone w czasie. Może się zdarzyć tak, że nieformalne cele są rozbieżne z celami firmy lub projektu. W takiej sytuacji szczególnie ważne jest umiejętne kierowanie praca zespołu oraz tworzenie kultury organizacyjnej i systemów promujących pracę zespołową.

WŁAŚCIWE NORMY ZESPOŁOWE (terminowość, rzetelność, odpowiedzialność)

Tworzenie norm, czyli przyjętych wzorców zachowań, jest nieodłącznym elementem budowania zespołu. Członkowie zespołu oczekują od siebie nawzajem określonych zachowań. Zespół wywiera presję na tych pracowników, których zachowanie nie jest zgodne z przyjętymi przez grupę wzorcami. Normy obowiązujące w danym zespole mogą sprzyjać lub utrudniać realizację celów organizacji.

POCZUCIE BYCIA ZESPOŁEM (spotkania, wspólne decyzje)

Zwartość zespołu, czy też poczucie wspólnej tożsamości i solidarności wyznacza siłę oddziaływania zespołu na poszczególnych członków. Im bardziej zwarty jest zespół, to znaczy im bardziej pozytywne są odczucia członków zespołu co do przynależności do niego, tym większy jest jego wpływ na przestrzeganie norm przez poszczególnych członków. Zwartość grupy może mieć oddziaływanie pozytywne, gdy wymusza przestrzeganie norm korzystnych dla organizacji lub negatywne, jeżeli utrudnia komunikację i współpracę między różnymi zespołami.

WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA (właściwa struktura)

Zespół musi byś w stanie pracować jako całość, a właściwa współpraca pomaga osiągnąć wspólne cele. Poszczególni pracownicy powinni poznać słabe i mocne strony innych uczestników projektu. To pozwala stworzyć wewnętrzne relacje zespołowe, ogranicza rywalizację i ułatwia każdemu pracownikowi odnalezienie swojego miejsca w zespole. Współudział w pracy zespołowej prowadzi do tego, ze współpracownicy modyfikują swoje zachowanie w taki sposób, aby zyskać akceptację zespołu.

WŁAŚCIWA STRUKTURA ZESPOŁU

Aby zespół mógł pracować efektywnie poszczególni pracownicy musza wypełniać odpowiednie role. W dobrze funkcjonującym zespole można wyróżnić dziewięć ról, które pełnią poszczególne osoby. Brak proporcji między tymi rolami, lub brak którejś z nich może w znacznym stopniu ograniczać wydajność zespołu. Więcej na ten temat, możesz poczytać w artykule na temat ról zespołowych.

ODPOWIEDNIA WIELKOŚĆ ZESPOŁU

Wielkość zespołu zależy od skali realizowanego projektu. W projektach o mniejszej skali wszystkie zaangażowane osoby mogą stanowić współpracujący ze sobą na bieżąco zespół. Realizacja dużych projektów wymaga zwykle ścisłej współpracy kluczowych osób, które mogą tworzyć zespół, oraz udziału dodatkowych osób wykonujących swoje zadania indywidualnie. Rolą kierownika projektu jest określenie składu centralnego zespołu. Na tę decyzje wpływają takie elementy jak kompetencje niezbędne do wykonania najważniejszych prac, chęć zaangażowania ważnych dla projektu osób poprzez włączenie ich w proces planowania i podejmowania decyzji, dostępność poszczególnych osób.

Jak zbudować zespół – poznaj podstawowe fazy budowania zespołu

fazy budowania zespołu puzzle

  • 1. Faza budowania zespołu Faza zależności –jest to pierwsza faza tworzenia się zespołu, w której to dominuje niepokój, istnieje duża zależność od przywódcy zespołu – tego jakie podejmie decyzje w dalszej kolejności, jest to również faza w której występuje testowanie zadań.
  • 2. Faza budowania zespołu Faza różnicowania –etap w którym w znacznym stopniu zaczyna lub już dominuje atmosfera konfliktu, rodzi się emocjonalny opór wobec lidera i jego decyzji, wobec stawianych zadań, metod, konflikt wobec wszystkiego.
  • 3. Faza budowania zespołu Kryzys odpowiedzialności –w tej fazie zwykle dominuje sytuacja szukania usprawiedliwienia dla niezrealizowanych zadań w czynnikach zewnętrznych i współpracownikach, jest to również moment, w którym członkowie zespołu sprawdzają faktyczne granice postawione przez lidera.
  • 4. Faza budowania zespołu Konfrontacja z liderem –w następnym etapie, ta faza daje możliwość kształtowania, spójności grupy, norm i zasad współżycia, współdziałania, choć ciągle jeszcze na tym etapie występuje otwarta i dynamiczna wymiana poglądów, wyodrębnia się tożsamość grupy, oraz pojawiają się jednostki wybitne w zespole.
  • 5. Faza budowania zespołu Faza prawdziwych możliwości -wszystkiego rodzaju problemy interpersonalne, które pojawiły się wcześniej zostają rozwiązane, cele i zadania zostają zaakceptowane, zespół podejmuje aktywne działanie.

Zainteresował Cię nasz artykuł z budowania zespołów?
Poznaj praktyczne, 2-dniowe szkolenie z umiejętności kierowania zespołem
Więcej o szkoleniu dowiesz się pod tym linkiem.

Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.