(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Świadczenia społeczne – co należy o nich wiedzieć w 2021 roku?

Świadczenia społeczne, czyli pomoc od państwa gwarantowana w ramach wsparcia socjalnego, mogą mieć charakter zarówno finansowy, jak i rzeczowy. Wśród nich wskazać można m.in. zasiłki, emerytury, renty. Warto dowiedzieć się więcej na temat zmian w świadczeniu społecznym w 2021 roku, jakim jest renta rodzinna, czyli świadczenie przysługujące członkom rodziny zmarłej osoby. Ile wynosi renta rodzinna i co warto o niej wiedzieć? Jakie zmiany w 2021 roku zaszły w kwestii emerytur i innych świadczeń?

Świadczenia społeczne - co należy o nich wiedzieć w 2021 roku?

Zmiany w świadczeniach społecznych

Rok 2021 przyniósł sporo zmian w zakresie świadczeń społecznych, a także kilka większych planowanych zmian. Jedną z nich jest wzrost wysokości kwot emerytur o 4,24 %. Emeryci otrzymają podwyżkę świadczeń o około 50,88 zł. Minimalna wysokość emerytury wynosi obecnie 1250,88 złotych brutto. Zmiany nastąpią także w kwestii zasiłku rodzinnego, czyli świadczenia pomocniczego w utrzymaniu dziecka. Jedną ze zmian stanowi włączenie stypendium dla bezrobotnych pochodzącego z Funduszu Pracy do ogólnego dochodu rodziny. Ponadto wciąż obowiązywać będzie możliwość uwzględnienia w dochodach obniżonego wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19. Planowane są również modyfikacje w zakresie zasiłku chorobowego. W tym artykule bliżej przyjrzyjmy się zmianom, które nastąpiły w otrzymywaniu renty rodzinnej.

Renta rodzinna – ile wynosi?

Renta rodzinna – ile wynosi i kto ma do niej prawo? Osoby ubiegające się, a także otrzymujące rentę rodzinną, z pewnością zastanawia, jaka będzie jej wysokość w 2021 roku. Warto wspomnieć, iż przede wszystkim wysokość renty rodzinnej uzależniona jest od ilości osób uprawnionych do jej pobierania. Kwota renty jest zawsze jedna i to ona właśnie jest dzielona pomiędzy bliskich zmarłego. Jeśli do otrzymywania renty rodzinnej uprawniona będzie jedna osoba, wówczas przysługiwać jej będzie 85% świadczenia zmarłego. Z kolei, kiedy renta przysługuje dwóm osobom, wtedy otrzymują one 90% kwoty świadczenia. W sytuacji, gdy świadczenie to przysługiwać będzie trzem osobom albo więcej, będzie to wysokość 95% świadczenia osoby zmarłej. Wysokość renty rodzinnej w 2021 roku została podniesiona o 4%, co oznacza, że uprawieni otrzymują wyższe świadczenie. Najniższa kwota omawianego świadczenia to 1200 zł, a biorąc pod uwagę wspomnianą waloryzację, jest to aktualnie kwota 1250 zł.

Renta rodzinna – komu przysługuje?

Jak wspomniano wcześniej, renta rodzinna jest świadczeniem społecznym przysługującym członkom rodziny zmarłego. Co to oznacza? W momencie śmierci współmałżonka czy rodzica, jego rodzina zostaje zabezpieczona finansowo w tej trudnej sytuacji. Renta rodzinna będzie przysługiwać dzieciom – biologicznym, przysposobionym, a także dzieciom drugiego małżonka – do 16. roku życia, a w momencie kontynuowania nauki do 25. roku życia. Rodzeństwo, a także wnuki do ukończenia 18. roku życia także są uprawnione do otrzymywania omawianego świadczenia. W grupie tej znajdą się również rodzice, jak również macocha i ojczym. Warunkiem tu będzie spełnienie określonych przesłanek, takich jak: wiek, wychowywanie dzieci, pozostawanie niezdolnym do pracy. W takim przypadku rentę można otrzymać, gdy zmarły miał swój wkład w utrzymaniu takich osób.

Współmałżonek otrzyma rentę rodzinną w momencie, kiedy ukończył 50. rok życia albo jest niezdolny do pracy. Przysługiwać może ona również osobom po rozwodzie – pod warunkiem, iż otrzymywały one wcześniej alimenty od osoby zmarłej. Wdowa lub wdowiec mogą otrzymać rentę rodzinną przed ukończeniem 50. roku życia, będąc zdolnymi do pracy, w momencie, gdy wychowują dzieci, wnuki lub rodzeństwo, które jest uprawnione do otrzymywania omawianego świadczenia. Jak wspomniano wcześniej, jeśli renta przysługuje więcej niż jednej osobie, świadczenie to jest odpowiednio dzielone między te osoby.