(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia a podatek VAT – czy szkolenia są zwolnione z VAT?

Jaki VAT obowiązuję na szkolenia? Standardowo, wszystkie szkolenia i kursy objęte są podatkiem VAT w wysokości 23%. Szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT, co określa art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Oczywiście instytucja świadcząca usługi szkoleniowe, a także nabywca szkolenia muszą spełniać określone warunki, aby szkolenie mogło być zwolnione z 23% podatku VAT. Do zwolnienia z podatku szkoleń odnoszą się punkty od 26 do 29 powyższego artykułu niniejszej ustawy.

Wszystkie jednostki objęte systemem oświaty są zwolnione z podatku VAT.

Najpierw zajmiemy się punktem 26 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Według niego jednostki szkoleniowe, które objęte są systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania są zwolnione z podatku VAT.

Ponadto zwolnienie dotyczy również uczelni i jednostek Państwowej Akademii Nauk (PAN) oraz jednostek związanych z działalnością badawczo-rozwojową współpracujących z uczelniami wyższymi na poziomie kształcenia. Warto wiedzieć, że również materiały dydaktyczne stosowane w ramach tych szkoleń są zwolnione z podatku VAT.

Zatem uczelnia, która organizuje i kupuje zewnętrzne szkolenia zawodowe dla absolwentów, a także wszystkich chętnych (np. pracowników uczelni) z tego tytułu nie musi płacić podatku VAT. Przykładem mogą tutaj być szkolenia menedżerskie dla kadry zarządzajacej uczelni. Takim szkoleniem może być również obsługa programów służących do rozliczeń dla księgowych i osób po kierunkach rachunkowość.


Oczywiście, dotyczy to również zakupu przez uczelnie dowolnych szkoleń organizowanych lub/i realizowanych przez Witalnych. Jeśli reprezentują Państwo uczelnię, szkołę lub jednostkę oświaty, otrzymają Państwo od nas fakturę bez podatku VAT. Jedynym wymogiem, jest przesłanie do nas odpowiedniego oświadczenia.

Szkolenia zwolnione z VAT – wzór oświadczenia dla jednostek oświaty

Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.


Oświadczenie uczelnia

Nauczyciele zwolnieni z podatku VAT od przeprowadzanych szkoleń

Ustawa o VAT w ramach art. 43 ust. 1 pkt 27 określa również, że nauczyciele na poziomie, podstawowym, średnim i wyższym, świadczący usługi szkoleniowe są zwolnieni z VAT. Warto wiedzieć, że zwolnieniu podlegają zarówno usługi świadczone bezpośrednio, jak i tzw. e-learning na platformach szkoleniowych. Według punktu 28 zwolnieniu z podatku VAT podlegają również szkolenia językowe świadczone przez przedsiębiorców.

Szkolenia zwolnione z VAT w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Z podatku VAT zwolnione są szkolenia, które przeprowadzane są w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Przykładowo: osoba, która jest po AWF i chce uzyskać uprawnienia trenera personalnego może skorzystać z nieopodatkowanego szkolenia, jeśli szkolenie organizowane jest przez uczelnię lub jednostkę posiadającą akredytację w ramach systemu oświaty bądź finansowane jest w 70% ze środków publicznych.

Oczywiście w myśl ustawy, która znosi obowiązek posiadania wykształcenia kierunkowego do wykonywania niektórych profesji, każda osoba, która chce zacząć świadczyć usługi w zakresie treningu personalnego i podjąć w tym zakresie pracę u pracodawcy bądź otworzyć własny biznes również może skorzystać ze szkolenia na tych zasadach. Zwolnieniu podlegają również inne zawody np. coaching, o ile spełnione są warunki dla szkoleń kształcenia zawodowego.

Spełnienie jednego z pośród trzech warunków umożliwia zwolnienie szkolenia z VAT w ramach kształcenia zawodowego

Poza spełnieniem, któregoś z warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 26-29, należy spełnić ponadto jeden spośród trzech warunków, aby szkolenie zawodowe lub przekwalifikowania zawodowego mogło być zwolnione z podatku VAT. Pierwszy warunek stanowi prowadzenie szkolenia na zasadach zawartych w odrębnych przepisach. Pierwszymi, które się nasuwają jest Kodeks Pracy. Zatem szkolenia, dzięki którym możliwe jest wykonywanie obowiązków zawodowych zgodnie z kodeksem pracy spełniają pierwszy warunek. Szkolenia BHP niewątpliwie są wymagane na każdym stanowisku pracy i mogą być zwolnione z podatku VAT.

Można tu również przytoczyć choćby szkolenia realizowane w oparciu o przepisy prawa budowlanego. Drugim warunkiem jest, aby szkolenie świadczone było przez podmioty, które uzyskały akredytację wydaną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.


Trzeba zaznaczyć, że spośród trzech warunków wystarczy by firma szkoleniowa, w ramach organizowanych szkoleń spełniała jeden z nich. Nie jest potrzebne łączne spełnienie wszystkich trzech warunków. Z podatku VAT na pewno nie są zwolnione szkolenia, które służą celom prywatnym.

Szkolenia finansowane w całości lub dofinansowane w min. 70% ze środków publicznych

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, pozostaje możliwość zwolnienia szkoleń z podatku VAT, które finansowane są przynajmniej w 70% e środków publicznych. Tu zaliczają się wszystkie szkolenia organizowane w ramach uzyskanych funduszy unijnych oraz wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR). Zwykle są to programy nadzorowane przez PARP, urzędy, programy EFS, KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy). Są one zgodnie z prawem zwolnione z 23% podatku VAT.

Wszystkie szkolenia organizowane i realizowane przez Witalnych mogą zostać dofinansowane i zwolnione z VAT.


Firma WITALNI Katarzyna Sergiel jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i posiada certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 nr DEKRA/SUS/000147 wydany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. Certyfikat SUS 2.0. umożliwia nam świadczenie usług i szkoleń dofinansowanych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wszystkie szkolenia otwarte realizowane przez Witalnych, mogą znaleźc Państwo w Bazie Usług Rozwojowych. W przypadku realizacji projektu dedykowanego, usługę dodajemy wyłącznie dla Państwa i nie jest ona ogólnie dostępna.

W przypadku zapisu w ramach BUR lub programów typu KFS, do każdego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zwolnieniu z VAT.

Szkolenia zwolnione z VAT – wzór oświadczenia

Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.


Wzór oświadczenia VAT


Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.