(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Inteligencja Emocjonalna (eq)

Inteligencja emocjonalna (EQ) – zdolność, która przejawia się w znajomości własnych przeżyć, kierowaniu własnymi emocjami, w samomotywacji, rozpoznawaniu emocji u innych (empatia) oraz nawiązywaniu, a także podtrzymywaniu związków z ludźmi. Innymi słowy ten rodzaj inteligencji stanowi o naszym stopniu adaptacji poprzez efektywne radzenie sobie z emocjami, zarówno swoimi jak i cudzymi.

 

Czym jest inteligencja emocjonalna (eq)?

Inteligencja emocjonalna.

Jako termin inteligencja emocjonalna nie jest jednoznaczna. Składa się na nią wiele komponentów i większość badaczy zgadza się co do tego, że najlepiej rozumieć ją jako zbiór pewnych zdolności niż jedną, określoną cechę. Badania przeprowadzanie nad inteligencją emocjonalną pokazały, że jest ona związana z ekstrawersją, natomiast przeciwstawna neurotyczności.

 

Kto jest autorem pojęcia?

Samo pojęcie inteligencji emocjonalnej zostało wprowadzone przez Petera Salovey’a i Johna Mayera stosunkowo niedawno, bo w 1990 roku, a w 1997 rozpowszechnił je Daniel Goleman. Salovey i Mayer wyodrębnili cztery grupy zdolności: percepcję i wyrażanie emocji; zdolności emocjonalne wspomagające myślenie; rozumienie, analiza emocji i wykorzystywanie wiedzy emocjonalnej; świadoma regulacja emocjonalna. Badacze zdolności te kategoryzują hierarchicznie – na podstawowym poziomie znajduje się percepcja i wyrażanie emocji, zaś na szczycie piramidy – świadoma regulacja emocji. Wskazuje to na możliwości rozwoju własnej inteligencji emocjonalnej podczas swojego życia, co umożliwi zdobywanie kolejnych etapów dojrzałości emocjonalnej, która – pamiętajmy – nie jest sztywnym zestawem komponentów.

 

W czym może pomóc inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna pomaga we właściwym odczytywaniu emocji oraz adekwatnym ich wyrażaniu w zależności od sytuacji. Jak było wymienione powyżej, składa się na nią wiele komponentów, dlatego można mówić o różnych profilach czy predyspozycjach inteligencji emocjonalnej. Wyróżnia się cztery podstawowe podejścia do inteligencji emocjonalnej, pośród których stanowisko czwarte jest najmniej popularne:

  • Zbiór zdolności poznawczych do przetwarzania informacji emocjonalnych (J. Mayer, P. Salovey)
  • Zbiór umiejętności do radzenia sobie z emocjami, ujawnianych w realnych sytuacjach życiowych (D. Goleman)
  • Poczucie własnej skuteczności emocjonalnej – przekonanie o dobrym radzeniu sobie (K. Petrides, A. Furnham)
  • Zbiór cech osobowości sprzyjających adaptacji, takich jak optymizm, odporność na stres, samoakceptacja (R. Bar-On).

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]