(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Marketing

Marketing to pojęcie, które pojawiło się po II wojnie światowej, ale rozpowszechnione zostało dopiero w latach 50/60-tych XX wieku. Z każdym rokiem, począwszy od lat 50-tych, wraz z rozwojem produktów, usług i technologii, pojęcie marketingu i to czym jest marketing mocno ewoluowało i znacznie przekroczyło granice podstawowych definicji.

Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia biznesowe związane z marketingiem
i funkcjonujące w powszechnej świadomości.

Jak zdefiniować „marketing”?

Marketing to bardzo złożone i obszerne pojęcie, które oznacza reakcje przedsiębiorstw na zachodzące zmiany rynkowe oraz oddziaływanie i kształtowanie rynku . Etymologia tego słowa jest bardzo prosta – słowo „Marketing” pochodzi od angielskiego słowa market, czyli rynek. W większości krajów świata, nie nadaje mu się nazwy w rodzimym języku.

Jedną z lakonicznych i aktualną definicją marketingu jest: „Zaspokajać potrzeby, osiągając zysk” – definicja ta dosyć zwięźle opisuje istotną rolę jaką marketing odgrywa w dzisiejszych przedsiębiorstwach. Przykładem tego typu definicji, mogą być sytuacje, w których to przedsiębiorca dostrzega pewną potrzebę lub problem. Jego reakcją na tego typu stan rzeczy, jest szukanie optymalnego rozwiązania (np. stworzenie nowego produktu), przy jednoczesnym zachowaniu rentowności przedsięwzięcia. Współcześnie marketing rozumuje się jako całość strategii i instrumentów polegających rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb klientów , przy pomocy odpowiednio dobranej oferty, w celu stworzenia obustronnej satysfakcji.

Inny przykłady trafnych definicji:

„Marketing jest działalnością, zbiorem instytucji oraz procesów służących tworzeniu, komunikowaniu, dostarczeniu i wymianie ofert , które mają wartość dla klientów, kontrahentów, a także społeczeństwa w ogólności” . Wszystkie, powyższe definicje, trafnie określają funkcje jakie obecnie spełnia marketing.

Warto również zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat świadomość marketingowa przeżyła ogromną ekspansję – dziś wiemy, że przedmiotem działań marketingowych mogą być nie tylko firmy i związane z nimi towary i usługi, ale również idee; informacje; osoby; miejsca; wydarzenia; doświadczenia; wartości materialne i niematerialne

Rolą marketingu jest odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby ludzi poprzez tworzenie nowych, satysfakcjonujących rozwiązań. Marketing pobudza i kreuje również nowe potrzeby, a wszystkie swoje działania podporządkowuje oczekiwaniom klientów.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów