(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność w biznesie

Efektywność w biznesie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Jest podstawową wartością, motywatorem i determinantą działań, kompleksowym czynnikiem rozwoju i zmian. To również uniwersalna miara sprawności i konkurencyjności danej firmy.

Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia związane z efektywnością organizacji, efektywnością w pracy jak i w życiu osobistym.

Chcąc ocenić stopień efektywności w organizacji, możemy zastosować tzw. analizę efektywności, która ma na celu zbadanie poszczególnych etapów od podjęcia działań do otrzymania efektu końcowego. Analiza efektywności to również stwierdzenie, w jakim stopniu zasoby zostały zagospodarowane oraz jaką jakość (wykorzystując dostępną ilość zasobów) otrzymaliśmy.

Traktując efektywność w orgniazacji jako pewną miarę, możemy dokonać pomiaru w celu uzyskania trzech wyników, obrazujących sprawność i kondycję przedsiębiorstwa.

Efektywność może być wyrażona wzorem Efektywność przedsiębiorstwa = E-N, gdzie E to efekty; N to nakłady; a E-N to różnica otrzymanych efektów i nakładów. Jeżeli uzyskany wynik będzie większy od zera, będzie to oznaczało przewagę otrzymanych efektów nad poniesionymi nakładami, a w konsekwencji „korzystność” danych działań.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów