(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Sytuacje konfliktowe

Sytuacje konfliktowe – występują wszędzie. W życiu prywatnym, przez pracę, po życie publiczne, w którym media non stop komunikują nas o konfliktach politycznych lub konfliktach prowadzących do wojen. Przykładem są chociażby nieustanne potyczki zbrojne na Bliskim Wschodzie. Konflikt towarzyszy ludziom codziennie. Jednak najbardziej nam bliskie są chyba konflikty w pracy i w życiu prywatnym. Dotyczą one nas bezpośrednio i tak samo bezpośrednio na nas oddziałują. Niezgodności pojawiają się, gdy występuje rozbieżność między stanem faktycznym a pożądanym. Do ich powstania konieczne jest istnienie dwóch stron, mogą one wynikać z różnicy zdań, które są zazwyczaj przeciwstawne. Spory dotyczące życia osobistego dotykają uczuć, emocji, racji, wartości, poglądów. Pojawiają się najczęściej między nami a najbliższymi osobami: partnerem, przyjaciółmi, rodzicami, rodzeństwem. Analogicznie w pracy spory będą występować między współpracownikami lub kierownictwem. Na ogół nie będą dotyczyły tych samych rzeczy, które pojawiają się w sporach z najbliższymi. W pracy kontrowersje budzić mogą plotki, niesprawiedliwe traktowanie przez przełożonych, różnice w wynagrodzeniach, awanse, odmienne rozwiązania czy różnice w punktach widzenia i zadaniach.

 

Sytuacje konfliktowe vs. życie prywatne i zawodowe.

Sytuacje konfliktowe.

Te dwie sfery życia łączy jedno – konflikt zazwyczaj wiąże się z eskalacją emocji. Dlatego czasami jest tak trudny do rozwiązania, ponieważ kiedy obie strony sporu przeżywają silne uczucia, trudno ot tak o dojście do kompromisu oraz wymyślenie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich. Niezbędne jest uspokojenie wzburzenia, przeczekanie momentu największego nasilenia emocji i podjęcie próby komunikacji w fazie uspokojenia.

 

Różnorodność stron konfliktu, a złożoność w jego rozwiązaniu.

Konflikt może występować pomiędzy jednostkami, grupami lub między jednostką a grupą. Oczywiście najłatwiejszy do rozwiązania będzie spór dotyczący jednostek, ponieważ wymaga on wypracowania kompromisu między małą liczbą stron. Sprawa komplikuje się w przypadku grup, które składają się z większej liczby osób. To one muszą najpierw ustalić między sobą wspólne stanowisko, które wysuną przeciwko drugiej grupie. Najtrudniejszym z kolei do rozwiązania konfliktem będzie trzeci przypadek, kiedy jednostka przeciwstawia się zbiorowości. Sytuacją taką może być chociażby pracownik występujący przeciwko firmie, który walczy np. o odszkodowanie w wyniku wypadku przy pracy lub dochodzący swoich praw w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia.

 

Czynniki sytuacji konfliktowych, których nie można lekceważyć.

W sytuacji konfliktowej strony mogą posiadać różny status społeczny, być na innym poziomie władzy, mieć różne prawa i obowiązki, kierować się innymi wartościami. Dlatego też takie czynniki należy brać pod uwagę przy rozwiązywaniu konfliktów.

[kkstarratings]