(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Zarządzanie konfliktem w organizacji – pojawienie się konfliktu w organizacji może być poważnym źródłem problemów, które zakłócać będą efektywne działanie pracowników oraz zaburzać spójne i płynne procesy w firmie.

 

Źródła konfliktogennych czynników.

Zarządzanie konfliktem w organizacji.

Źródeł dysonansu może być wiele, należą do nich chociażby:

  • odmienne zdanie dotyczące podjęcia jakiejś decyzji służbowej;
  • inne postrzeganie najważniejszych dla organizacji rzeczy, a więc inna hierarchia wartości;
  • niewłaściwe postrzeganie obowiązków przynależnych poszczególnym osobom na stanowiskach;
  • wykonywanie pracy, która nie jest związana z naszymi obowiązkami;
  • konflikty na tle interpersonalnym, czyli prywatne zatargi między pracownikami;
  • poczucie niesprawiedliwości i wiele innych.

Obecnie, ze względu na wysoki stopień globalizacji, także różnice kulturowe mogą być przyczynkiem konfliktów. Coraz więcej zespołów to grupy międzynarodowe, gdzie każda osoba posiada inne doświadczenia życiowe oraz wychowała się w odmiennym od naszego środowisku. Nic więc dziwnego, że może być to płaszczyzna do rodzenia się sporów.

 

Minimalizowanie strat wywołanych przez konflikt poprzez negocjacje oraz pomoc mediatora.

W zarządzaniu konfliktem w organizacji ważne jest, aby unikać jego wpływu na firmę oraz minimalizować straty, jakie może on kreować. Nie oznacza to oczywiście ignorancji wobec ludzi zaangażowanych w konflikt. Dlatego dobrze jest jak najszybciej go zażegnać dla dobra firmy i pracowników. Skuteczne w tym procesie będą negocjacje pomagające porozumieć się zwaśnionym stronom oraz pomocne w rozmowach z inną organizacją, jeśli rozmowa taka przebiega w formie konfliktu. W negocjacjach oraz przy ustalaniu rozwiązania pomocna okazuje się osoba mediatora, który jako osoba trzecia pomaga porozumieć się zwaśnionym stronom. Niekiedy, jako metodę dojścia do konsensusu, wykorzystuje się arbitraż. Polega on na tym, że arbiter, jako bezstronny specjalista aktywnie uczestniczy w poszukiwaniu rozstrzygnięcia oraz działa na podstawie ustalonych wcześniej przez strony zasad.

 

Jakie kroki warto podjąć, by skutecznie zarządzać konfliktem w organizacji?

Pierwszym krokiem jest identyfikacja problemu i jego podłoża. Istotne jest dowiedzenie się, jak strony widzą rzecz sporną. Znajomość różnic w postrzeganiu jest już dużym krokiem. Pozwala spojrzeć na konflikt z perspektywy dwóch osób, które z jakiegoś powodu widzą to właśnie tak, a nie inaczej. Wynika to z ich doświadczeń i innych potrzeb. Następnie warto rozeznać się, jakie działania poczyniły zwaśnione osoby, aby zażegnać spór i dlaczego nie przyniosły one pozytywnego skutku.

Dalej dobrze zastanowić się, jakie rzeczy związane z organizacją nie sprawdzają się i spróbować je zmienić lub dostosować do potrzeb stron. Być może warto zmodyfikować coś na stałe, aby zapobiec występowaniu ewentualnych przyszłych sporów na tym polu? W kolejnych etapach liczy się monitorowanie postępów oraz sprawdzenie czy wspólnie ustalone rozwiązanie jest skuteczne. Ocena podjętych działań powinna zakończyć cały proces.

[kkstarratings]