(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza SWOT

Analiza SWOT – jest to podstawowe działanie, które każdy początkujący przedsiębiorca powinien podjąć, chcąc założyć firmę. Polega ona na analizie czterech czynników: mocnych i słabych stron, a także potencjalnych szans i potencjalnych zagrożeń dla przedsiębiorstwa. Nazwa a zarazem skrót „SWOT” wywodzi się od angielskich słów: Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse), Threats (zagrożenia). Ten typ analizy wykonuje się także na etapie planowania projektu czy wprowadzania innowacji, aby zobaczyć czy mają one szansę powodzenia, czy raczej powinno się z nich zrezygnować, zmienić działanie lub spróbować wyeliminować bądź możliwie jak najbardziej ograniczyć zagrożenia oraz zminimalizować słabe strony.

 

Objaśnienie poszczególnych elementów analizy SWOT.

Analiza SWOT.

S (Strengths) – Silne strony oraz W (Weaknesses) – Słabe strony.

Mocne oraz słabe strony dotyczą wewnętrznego otoczenia organizacji. Mocne strony będą to więc najsilniejsze asy, jakimi dysponuje firma. Może to być bardzo dobry produkt, jaki firma oferuje na rynku i nie mający w swej klasie większej konkurencji, ze względu na niszę, jaką zapełnia. Produkt taki może cieszyć się dużym zainteresowaniem konsumentów, co skutkuje także zaufaniem do marki, a w takiej sytuacji trudno będzie innej organizacji wejść na zajęty już rynek. Przykładem słabości niech będzie zespół mało zgranych pracowników, którzy bardzo słabo i niewydajnie pracują, dostarczając nieregularnych zysków, co utrzymuje firmę w niestabilnej pozycji finansowej. Ponadto słaby zespół może dawać niepewność co do swojej niezawodności, punktualności oraz wysokiej motywacji do pracy.

Inne przykładowe mocne i słabe strony: bardzo korzystny/niekorzystny wizerunek firmy na rynku, duże/małe doświadczenie w prowadzeniu firmy przez jej właścicieli czy kierowników, niska/wysoka częstotliwość rotacji pracowników, posiadany kapitał pieniężny.

 

O (Opportunities) – Szanse oraz T (Threats) – Zagrożenia.

Szanse oraz zagrożenia odnoszą się do zewnętrznego otoczenia firmy. Dotyczą czynników, na które organizacja ma mniejszy wpływ. Zagrożeniem na przykład dla dewelopera mogą być spadające ceny nieruchomości, którą mogą wymusić na nim obniżenie wcześniej założonych cen mieszkań na budowanym przez niego osiedlu, co będzie się wiązało z mniejszym zyskiem, który może ograniczyć przyszłą działalność firmy. Szansą może być upadek działającego w okolicy konkurenta, który zwolni część rynku, który zasilał. To sprawi, że całość lub część jego dotychczasowych klientów może przyjść do jego firmy w poszukiwaniu podobnych usług. Być może przeanalizowanie powodów upadku konkurenta pozwoliłoby uniknąć tego samego dla własnej organizacji w przyszłości.

Inne przykładowe szanse i zagrożenia: zmiana prawa na bardziej korzystne/niekorzystne, pojawienie się nowej niszy/zniknięcie niszy na rynku, zmiana kursów walut dla organizacji związanych z inną walutą niż tylko ojczysta.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.