(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Marketing mix

Marketing MIX, nazywany również „kompozycją marketingową”- jest to kombinacja czynników, działań, procesów, metod i technik, które są kontrolowane przez firmę w celu oddziaływania na otoczenie rynkowe oraz wywarcia wpływu na konsumentów i zachęcenia ich do zakupu jej produktów.

Poniżej przedstawiamy wyjaśnienie poszczególnych koncepcji marketingowych: 4P; 7P; 4C; 5P

Przedsiębiorstwo i jego strategie postrzegane są przez pryzmat jego oferty marketingowej, czyli po przez to co ma do zaoferowania rynkowi. Kompozycja marketingowa (marketing-mix), to zestaw instrumentów marketingowych, za pomocą których organizacja komunikuję się z otoczeniem. Kompozycję marketingu mix określa się mianem tzw. 4P – od pierwszych liter angielskich nazw do których należą: produkt (Product), cena (Price), dystrybucja (Place), promocja (Promotion).

Obecnie, wyróżnia się tradycyjne 4P – do którego zalicza się wyżej wymienione składniki, oraz 4P nowoczesnego zarządzania marketingowego: ludzie (People), procesy (Processes), programy (Programs), dokonania (Performance). Wynika to stąd, że w obecnym marketingu o szerokim zakresie, jego złożoności i skomplikowanej formie, podstawowe 4P nie wystarczają by odnieść sukces.

Tradycyjne 4P

  • Produkt (product) – jest to wartość dla klienta (zaspokaja jego potrzeby lub pragnienia)
  • Cena (price) – jest to koszt, jaki ponosi klient niezbędny dla zaspokojenia potrzeby
  • Dystrybucja (place) – dla konsumenta, jest to wygoda nabycia (czy produkt jest łatwo dostępny)
  • Promocja (promotion) – jest to forma komunikacji z rynkiem

Nowoczesne 4P

  • Ludzie – pracownicy, to obecnie jeden z najważniejszych czynników decydującym o sukcesie marketingowym. W przedsiębiorstwach i organizacjach, bardzo istotne jest, aby zwiększyć świadomość marketingową wszystkich pracowników (nie tylko Kadry Zarządzającej), ponieważ zasady marketingowe obowiązują na każdym szczeblu firmy.
  • Procesy – odnoszą się do całej kreatywności, dyscypliny i uporządkowania, jakie cechuję zarządzanie marketingowe. Są to procesy sterujące działaniami i programami firmy, które w perspektywie czasu umożliwiają firmie nawiązywanie długotrwałych relacji z otoczeniem.
  • Programy – obejmują działania w przedsiębiorstwie, które są maksymalnie zorientowane na klienta i wychodzą poza horyzont tradycyjnego 4P – np. działania firmy w Internecie.
  • Dokonania – definiujemy po przez określenie tym terminem szeregu mierników (finansowych i nie-finansowych), które dostarczają istotnych informacji o rozwoju firmy.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów