(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Wskaźniki efektywności

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (ang. Key Performance Indicators, KPI) – są to proste narzędzia, służące do pomiarów różnych czynników występujących w firmie i mających bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki. Przy ich pomocy możliwe jest rzetelne określenie sposobu funkcjonowania organizacji, wartości i jakości pracy wykonywanej przez pracowników, czy też np. kosztów ponoszonych przez firmę.

Ważne jest tutaj wybranie takich wskaźników, które pomogą zmierzyć kluczowe, najważniejsze dla wyników firmy czynniki. Warto skupić się na wskaźnikach finansowych i pozafinansowych, wskaźnikach niekonkurujących ze sobą oraz łatwo dostępnych. Wskaźniki mogą obejmować takie obszary firmy jak np. sprzedaż, marketing, obsługa klienta, zarządzanie, logistyka; lista wskaźników może być bardzo obszerna i rozbudowana zależnie od danego przedsiębiorstwa.

Przykładowe wskaźniki KPI:

  • Przychód przedsiębiorstwa (sprzedaż netto)
  • Liczba sprzedanych produktów i usług
  • Średnia cena sprzedaży produktu
  • Liczba użytkowników na stronie internetowej
  • Liczba otwartych maili przez klientów
  • Liczba kliknięć w reklamę
  • Liczba odebranych telefonów w dziale obsługi klienta
  • Liczba przesłanych zapytań ofertowych
  • Koszt wytworzenia produktu
  • Koszt zatrudniania

Ogólne zasady dobierania odpowiednich wskaźników efektywności:

1. Posługiwanie się tylko wskaźnikami finansowymi nie może być jednym, rzetelnym wskaźnikiem przy dokonywaniu pomiarów kondycji firmy.

2. Wartości pomiarów powinny zostać wyrażone w konkretnych liczbach, natomiast ich ocena powinna być przeprowadzona we wskaźnikach względnych; można rzetelnie spojrzeć na konkretne liczby z różnych perspektyw.

3. Wskaźnik stosowany w kilku różnych od siebie obszarach, powinien określać taki sam parametr.

4. Wskaźniki muszą dostarczać danych w szybki i prosty sposób. Nie wymagają przesadnej dokładności, która wydłużyłaby czas ich pozyskiwania.

5. Wskaźniki powinny być trwałe, możliwe do stałego wykonywania pomiarów.

6. Wskaźniki muszą być proste i realne do wyliczenia.

7. Przedstawianie wyników wskaźników powinno być dopasowane do danych odbiorców.

Analiza KPI – gdy już mamy odpowiednio dobrane kluczowe wskaźniki i otrzymaliśmy konkretne informacje zwrotne, powinniśmy poddać dane analizie:

1. Przeprowadzenie zestawienia danych wskaźnika z realizowanym celem.

2. Przeprowadzenie zestawienia bieżących wyników z wynikami z roku poprzedniego.

3. Przeanalizowanie kierunków i tendencji.

4. Benchmarki, czyli przeprowadzenie zestawienia wyników z wynikami wiodącej firmy z naszej branży.

5. Przeprowadzenie zestawień wewnętrznych, między tymi samymi wskaźnikami, wykorzystanymi w różnych obszarach np. porównanie wydajności pracowników w dziale sprzedaży i dziale marketingu.

Każda firma będzie posługiwać się innymi, specjalnie dopasowanymi i określonymi wskaźnikami. W ten sposób można efektywnie zmierzyć wszystkie czynniki, mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]