(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa jest narzędziem wykorzystywanym w wielu przedsiębiorstwach. Po raz pierwszy termin ten zaczął być stosowany w latach 80-tych XX wieku, odróżniając go tym samym od hasła „promocji”.

Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych pojęć związanych z tematem komunikacji marketingowej.

Komunikacja marketingowa odbywa się z czynnym udziałem konsumentów, podczas gdy promocja jest jednostronnym działaniem ze strony przedsiębiorstwa. Chociaż w idei komunikacji marketingowej wpisana jest promocja, w głównej mierze jest ona procesem zbierania i przekazywania informacji o firmie, ofercie, analizie oczekiwań konsumentów i odpowiedzi na ich reakcje, sugestie i potrzeby. Proces ten wymaga zawarcia sześciu czynników: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Wyróżnia się dwa rodzaje komunikacji – formalną i nieformalną. W tej pierwszej kładzie się nacisk na zaplanowane działania marketingowe, takie jak reklama, wyprzedaże, promocje, public relations. W komunikacji nieformalnej czynności są niezaplanowane i obejmują wszelkie próby dotarcia do odbiorcy (oprócz promocji) poprzez wysyłanie komunikatów o firmie, oferowanych dobrach, warunkach finansowych, organizacyjnych oraz pracownikach.

Komunikacja marketingowa jest kompleksowym ciągiem działań, które muszą być wdrażane w określonych realiach, uwarunkowanych przez społeczeństwo i jego kulturę. Wymaga interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem, co stwarza dodatkowe korzyści dla obu stron, pozwalając na dobre dopasowanie oferty do oczekiwań. Posługuje się m.in. znakami i symbolami w celu osiągnięcia zamierzonych celów oraz opisuje rzeczywistość.

Kanały przekazu komunikacji marketingowej mogą być pośrednie i bezpośrednie. W obecnych czas, częstszy jest pośredni sposób nadawania komunikatów za pomocą mediów społecznościowych i środków masowego przekazu. W bezpośredniej komunikacji wykorzystuje się zmysły odbiorcy, by wpływać na nie w określony sposób, mający skłonić go do podjęcia działania i decyzji opłacalnej dla przedsiębiorstwa.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów