(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Język

Język – system kodowania znaczeń dzięki wykorzystaniu ograniczonego zbioru symboli (pisma lub mowy). Działanie na tych symbolach podlega regułom gramatycznym, które są charakterystyczne dla każdego języka naturalnego bądź sztucznego. Cechą, która wyróżnia gatunek ludzki na tle innych gatunków jest używanie języka w postaci symboli. Dzięki językowi myśli mogą być przenoszone z jednego umysłu do drugiego.

 

Funkcje psychiczne języka

Język - funkcje języka w procesach poznawczych.

Język pełni kilka funkcji psychicznych, wśród których znajduje się funkcja komunikacyjna. Oznacza ona, że język służy do porozumiewania się, do przekazywania informacji. Może to zachodzić drogą werbalną, niewerbalną (mimika, postawa ciała) lub parawerbalną (ton głosu, intonacja, pauzy w mówieniu) – zazwyczaj komunikaty różnych dróg uzupełniają się nawzajem. Następna funkcja – funkcja poznawcza – służy do podtrzymania i wspomagania procesów poznawczych, takich jak mowa, myślenie, percepcja, kontrola poznawcza. Język umożliwia myślenie werbalne, czyli ,,myślenie słowami’’, które różni się od myślenia obrazowego. Z kolei myślenie abstrakcyjne, wykształcane w późniejszych fazach rozwoju, nie byłoby bez języka możliwe. Innym przejawem działania funkcji poznawczej języka może być wewnętrzny dialog, który każdy ze sobą odbywa i który pełni nieraz rolę kontrolującą nas samych przed popełnieniem czynów, których później żałowalibyśmy. Ważną funkcją języka jest funkcja ekspresyjna, za pomocą której następuje ekspresja myśli, emocji i stanów wewnętrznych jednostki. Dzięki tej funkcji mogą być wyrażane nakazy, zakazy, zamiary czy uczucia wobec innych osób. Funkcja ta występuje również u zwierząt w okrojonej formie, które nie dysponują takim jak człowiek bogactwem ekspresji językowych. Czwarta funkcja nazywana jest referencjalną i służy do opisu rzeczywistości pozajęzykowej, np. samego siebie, swoich stanów, odczuć i myśli.

 

Instynkt Językowy

Człowiek posiada swego rodzaju ,,instynkt językowy’’. Oznacza to, że umysł zawiera gotowość do wykształcenia struktur językowych. Rozwój języka następuje poprzez ekspozycję na niego, dzięki czemu w ciągu kilku pierwszych lat życia uruchomione zostają struktury odpowiedzialne za przyspieszone przyswajanie i naukę języka (przeciętny sześciolatek uczy się około 22 słów dziennie). Dorosła niewykształcona osoba posługuje się kilkoma tysiącami słów, zasoby osoby wykształconej mogą natomiast sięgać stu tysięcy. Używanie języka angażuje wiele zasobów poznawczych, m.in. pamięć roboczą.

 

Wpływ języka na nasze funkcjonowanie – hipoteza determinizmu językowego

Zgodnie z hipotezą determinizmu językowego, język wpływa na myślenie i kształtuje rzeczywistość poprzez wpływ, jaki wywiera na nasze formułowanie sądów, przetwarzanie informacji i postrzeganie otoczenia. Według hipotezy język nadaje znaczenie mnogości bodźców i wrażeń nieustannie dopływających do naszej percepcji. Wiele badań potwierdziło hipotezę determinizmu, szczególnie badania nad plemionami indian Ameryki Północnej oraz dalsze badania międzykulturowe, które wykazały, że wielu pojęć nie da się przełożyć z jednego języka na inny. Ze wspomnianą hipotezą związany jest relatywizm językowy mówiący, że nie ma dwóch identycznych języków, zatem nie istnieją dwa identyczne sposoby postrzegania świata.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]