(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Myślenie

Myślenie – jest procesem łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata, czyli pojęć, sądów, obrazów itd. Utworzone w ten sposób ciągi zastępują wydarzenia czy ich konsekwencje negatywne bądź pozytywne. Myślenie zastępuje działanie w świecie realnym poprzez symulację w umyśle. Podczas myślenia odbywa się tworzenie modelu rzeczywistości, aby móc dokonywać operacji oraz przekształceń na tym modelu.

 

Typy myślenia:

Myślenie w procesach poznawczych.

Autystyczne

Nie jest nastawione na osiągnięcie konkretnego celu, charakterystyczne dla stanu relaksu i marzeń, opiera się na luźnych skojarzeniach. Nie musi przestrzegać zasad logiki i konsekwencji, mimo to spełnia ważną funkcję w każdego człowieka, przyczyniając się do odpoczynku, powstawania sztuki, jest także źródłem fantazji i ich zaspokojenia, kiedy niemożliwe jest to w świecie rzeczywistym.

Realistyczne

W przeciwieństwie do autystycznego, myślenie realistyczne skupia się na realizacji celu, uwzględniając istniejące przeszkody i ograniczenia w świecie rzeczywistym. Umożliwia rozwiazywanie problemów, ocenę rozwiązań itp.

Reproduktywne

Polega na odtworzeniu procesów znanych już jednostce. Może mieć znamiona nawyku i powtarzalnych czynności oraz ścieżek myślenia.

Produktywne

Służy wytworzeniu nowych treści intelektualnych. Jest wynikiem myślenia podmiotu, dla którego efekt myślenia jest nowy, natomiast efekt ten nie musi być odkrywczy w odniesieniu do całej ludzkości.

Twórcze

Jego wytwory są obiektywnie nowe dla ludzkości. Takimi wytworami są na przykład wynalazki lub dzieła artystyczne. Efekty myślenia twórczego są wcześniej oceniane przez społeczeństwo jako wartościowe, estetyczne, etyczne.

Odtwórcze

Każdy typ myślenia, który nie spełnił kryteriów myślenia twórczego. Na myślenie odtwórcze może składać się myślenie autystyczne, krytyczne, reproduktywne czy produktywne.

Krytyczne

Zawiera w sobie elementy myślenia reproduktywnego i produktywnego. Ukierunkowane jest na ewaluację, czyli ocenę innych wytworów myślenia. Można oceniać wytwory swojego lub cudzego myślenia i działania. Myślenie krytyczne ma zwiększać prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku. Można je nazwać ,,metamyśleniem’’, czyli myśleniem o myśleniu.

Sensoryczno-motoryczne

Występuje we wczesnych stadiach rozwoju, kiedy jako dzieci badamy otaczającą rzeczywistość. Opiera się na dopasowywaniu spostrzeżeń do ruchów na etapie, kiedy kształtowane są procesy poznawcze. Przykładem myślenia sensoryczno-motorycznego jest przypadkowe dopasowanie klocka do foremki. Powtarzanie tej czynności prowadzi do późniejszego intencjonalnego dopasowania klocka.

Postformalne

Wykształcone u dorosłych ludzi. Ostatni z etapów myślenia, który nabywamy. Sprowadza się do formułowania tez i antytez. Umożliwia integrację sprzecznych informacji w jedną całość. Znajduje zastosowanie w złożonych i niejednoznacznych sytuacjach życiowych, które typowe są dla dojrzałych jednostek.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]