(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasada Smart

Zasada SMART (ang. mądry, sprytny) to skuteczne narzędzie pomagające w określeniu i precyzowaniu celów. Pierwszy opisał ją George T. Doran w swoim artykule „There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives”, który ukazał się w listopadowym wydaniu magazynu Management Review w 1981 roku. 

Jej nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów, które na wstępie wskazują, jakie cechy powinien posiadać cel, który zamierzamy osiągnąć.

  • Specific – Specyficzny, jasno określony
  • Measurable – Mierzalny, łatwo do oceny
  • Achievable – Osiągalny, realistyczny w wykonaniu
  • Relevant – Relatywny, istotny
  • Time-bound – Określony czasowo, wyznaczony termin wykonania

Zasada smart

Jak wyznaczać cele zgodnie z zasadą SMART?

Zasada SMART to sprawdzona metoda, która może nam pomóc osiągnięciu sukcesu, poprzez właściwe wyznaczenie celów. Przejdźmy do szczegółów każdego z tych elementów, aby zrozumieć, jak mogą one przyczynić się do naszego sukcesu.

S – Specific (sprecyzowany)

Kiedy wyznaczamy cele, ważne jest, aby były one jak najbardziej konkretne i precyzyjne. Dobrze określone cele pomagają nam zrozumieć, co dokładnie chcemy osiągnąć. Dlatego warto się zastanowić nad tym, co jest naszym konkretnym celem, kto będzie zaangażowany w jego realizację, jakie kroki będziemy podejmować oraz gdzie i kiedy będziemy dążyć do osiągnięcia tego celu.

Zamiast: „Chcę być bardziej zdrowy.”

Lepsze: „Chcę schudnąć 5 kilogramów w ciągu 3 miesięcy poprzez regularne ćwiczenia i zdrową dietę.”

Cel powinien być ściśle i jasno określony, żeby jego zrozumienie nie dawało niejasności. Nie może być ogólny. W konkretyzowaniu celu może pomóc 6 pytań (ang. 6W):

1. Kto jest powiązany z celem? (ang. Who)

2. Co chcę osiągnąć? (ang. What)

3. Jakie jest miejsce realizacji celu? (ang. Where)

4. Jaki jest maksymalny czas, w którym chcę cel osiągnąć? (ang. When)

5. Jakie wymagania będą wiązały się z celem? (ang. Which)

6. Dlaczego chcę ten cel osiągnąć, jakie będą z niego korzyści? (ang. Why)

M – Measurable (mierzalny)

Ważne jest, aby cele były mierzalne, abyśmy mogli ocenić postępy w ich realizacji. Określenie konkretnych wskaźników lub miar sukcesu umożliwia nam monitorowanie naszych działań i osiągnięć. Może to obejmować np. liczbę sprzedanych produktów, osiągniętych punktów sprzedaży, ilość czasu spędzonego nad danym projektem lub osiągnięcie określonej wagi.

Zamiast: „Chcę poprawić moje umiejętności interpersonalne.”

Lepsze: „Chcę uczestniczyć w 2 warsztatach dotyczących komunikacji w ciągu najbliższych 2 miesięcy.”

A – Achievable (osiągalny)

Choć ważne jest, aby cele były ambitne, równie ważne jest, aby były one realistyczne i możliwe do osiągnięcia w danych warunkach. Przy wyznaczaniu celów warto wziąć pod uwagę dostępne zasoby, umiejętności i czas, które będziemy mogli poświęcić na ich realizację. Jeśli cele są zbyt ambitne w stosunku do naszych możliwości, może to prowadzić do frustracji i braku motywacji.

Zamiast: „Chcę zostać mistrzem w nauce języka chińskiego w ciągu miesiąca.”

Lepsze: „Chcę ukończyć kurs podstaw języka chińskiego w ciągu 6 miesięcy.”

R – Relevant (istotny)

Cele powinny być związane z naszymi głównymi priorytetami, wartościami i celami życiowymi. Ważne jest, abyśmy mieli jasny cel przed oczami i aby był on zgodny z naszymi osobistymi i zawodowymi aspiracjami. Dobrze sformułowane cele powinny być istotne dla naszego rozwoju i przyczyniać się do realizacji naszych większych planów.

Zamiast: „Chcę nauczyć się grać na pianinie.”

Lepsze: „Chcę nauczyć się grać na pianinie, ponieważ jest to jedno z moich długoterminowych marzeń i pasji.”

T – Time-bound (określony w czasie)

Określenie konkretnego terminu realizacji celu pomaga nam utrzymać motywację i skupić się na działaniu. Wyznaczenie deadline’u pomaga nam określić, kiedy chcemy osiągnąć nasz cel i jakie kroki musimy podjąć, aby go zrealizować. To również umożliwia nam monitorowanie postępów i dostosowywanie naszych działań w przypadku potrzeby.

Zamiast: „Chcę nauczyć się programowania.”

Lepsze: „Chcę ukończyć kurs programowania online w ciągu 3 miesięcy, ucząc się codziennie przez co najmniej godzinę.”

kobieta stosuje zasade smart

Wdrożenie wszystkich tych elementów zasady SMART pozwala nam skutecznie wyznaczać cele, które są klarowne, osiągalne i zgodne z naszymi długoterminowymi planami. Dzięki temu możemy efektywniej zarządzać naszym czasem, zasobami i energią, prowadząc nas do sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Co zrobić, żeby być S.M.A.R.T.E.R.?

Metoda S.M.A.R.T. pozwala na szczegółowe rozpisanie celów i określenie, ile pracy wymagają, a także umożliwia bieżące monitorowanie tej pracy i ilości, jaka pozostaje do końca. Istnieje również jej rozszerzona wersja – S.M.A.R.T.E.R.

E – Exciting: ekscytujący

Cel powinien być ekscytujący dla osoby, która go określa, tak, by mogła jak najmocniej się zaangażować w jego realizację.

R – Recorded: zapisany

Cel dobrze zapisać; by stanowił dowód podjęcia działań do urzeczywistnienia go.

Zalety i wady stosowania zasady SMART w marketingu

W świecie biznesu, stosowanie zasady SMART w marketingu przynosi zarówno korzyści, jak i pewne wyzwania. Zrozumienie tych aspektów może pomóc firmom w lepszym wykorzystaniu tej metodologii w celu zwiększenia skuteczności ich działań marketingowych.

Korzyści stosowania zasady SMART w marketingu

  • Precyzyjne cele – poprzez wyznaczenie konkretnych i czasowo określonych celów, firmy mogą jasno określić swoje oczekiwania i cele marketingowe. To pozwala na lepsze skoncentrowanie się na działaniach, które rzeczywiście przynoszą wartość.
  • Motywacja i skuteczność – posiadanie klarownie określonych celów motywuje zespół marketingowy do działania. Wyznaczenie wyraźnego terminu realizacji pomaga utrzymać wysoki poziom zaangażowania i skupienia, co przekłada się na większą efektywność działań.
  • Lepsze monitorowanie postępów – dzięki zastosowaniu zasady SMART, możliwe jest dokładne śledzenie postępów w realizacji celów. Regularne monitorowanie wskaźników sukcesu umożliwia szybkie dostosowanie strategii marketingowej w razie potrzeby oraz szybkie reagowanie na zmiany na rynku.

Wyzwania stosowania zasady SMART w marketingu

  • Czasochłonność – precyzyjne określenie celów zgodnie z zasadą SMART wymaga czasu i zaangażowania. Wymaga to dokładnej analizy, planowania i negocjacji, co może być wyzwaniem dla firm, szczególnie w dynamicznym środowisku biznesowym.
  • Zbyt rygorystyczne podejście – niektóre firmy mogą skupić się zbyt mocno na formułowaniu SMART-owych celów, co może prowadzić do zaniedbania elastyczności i kreatywności w podejmowaniu decyzji marketingowych. Istnieje ryzyko utraty innowacyjności i adaptacyjności.

Mimo, że stosowanie zasady SMART w marketingu może przynieść liczne korzyści, należy także uwzględnić pewne wyzwania, z którymi mogą się spotkać firmy. Kluczowe jest znalezienie właściwej równowagi pomiędzy precyzją celów a elastycznością działania, aby osiągnąć optymalne wyniki w dzisiejszym zmiennym środowisku biznesowym.

Zarządzanie czasem szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku. Sprawdź!


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.