(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przywództwo w organizacji

Przywództwo w organizacji – niezbędny element, dzięki któremu przełożony prowadzi podwładnych przez proces realizacji zadań, a może to zrobić na wiele sposobów. Proces ten nadaje kierunek działaniom ludzi oraz zakłada uzyskanie określonych efektów.

 

Typy przywództwa w organizacji.

Przywództwo w organizacji.

Przywództwo ma wiele twarzy. Jedną z nich jest przywództwo transakcyjne. Zgodnie z nim praca odbywa się na zasadzie pewnych transakcji, gdzie pracownik otrzymuje różne „nagrody” materialne za wykonaną pracę. Formy wyróżnienia zaczynają się od premii, przez wypłatę, po dodatkowe nagrody lub wyróżnienia. Głównym czynnikiem motywującym jest właśnie owa nagroda. Inny typ stanowi przywództwo transformacyjne, które ma bardziej postępowy charakter. Pracownik posiada w nim większe znaczenie oraz bardziej stawia się na jego rozwój niż posłuszeństwo. Znaczenia nabiera osobiste zaangażowanie w pracę oraz wyznawanie wartości tożsamych z zasadami firmy. Pracowanie nad rozwojem umiejętności podwładnych ma dużą wartość w kontekście tego przywództwa. Kolejnym rodzajem jest przywództwo sytuacyjne. Zgodnie z nim lider dopasowuje się do poziomu kompetencji pracownika poprzez zlecanie mu adekwatnych zadań oraz wspieranie w rozwoju zarówno doświadczenia, a także pomoc przy budowaniu odpowiedniej motywacji. Taka opieka pozwala na wchodzenie podwładnych na nowe poziomy, które czynią ich coraz to cenniejszymi dla firmy pracownikami.

 

Pojęcia przywództwa a zarządzania, co je łączy a co dzieli?

Z pojęciem przywództwa wiele wspólnego ma zarządzanie, natomiast nie zależy mylić tych pojęć. Przywództwo opiera się przede wszystkim na kompetencjach miękkich i służyć ma prowadzeniu zespołu oraz realizowaniu wizji organizacji. To też rodzaj wzajemnej komunikacji. Zarządzanie jest nieco szerszym terminem i odnosi się także do czynności o charakterze logistycznym. Będzie polegało na planowaniu zadań, rozdzielaniu ich, może ono dotyczyć budżetu oraz innych działań o charakterze organizacyjnym.

 

Style zarządzania, narzędzia wspomagające przywódcę.

W zarządzaniu możemy wyróżnić wiele stylów, wśród nich: styl autokratyczny – gdzie najważniejszą osobą jest przełożony podejmujący decyzje, pracownicy pełnią dla niego rolę wspierającą, a także realizują wyznaczone przez niego zadania oraz jego wizję. Styl demokratyczny – opierający się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez grupę, gdzie liczy się zdanie każdego jej członka. Styl afiliacyjny – kładzie nacisk na dobro grupy oraz samopoczucie pracowników, skupia się na utrzymaniu jak najlepszych relacji między ludźmi, rozwoju osobistym i zawodowym, gdzie lider jest doradcą oraz udziela wsparcia w zależności od potrzeb danej osoby. Styl procesowy – nastawiony na wykonywanie zadań i realizowanie targetów. Lider powinien być wzorem do naśladowania pod względem produktywności. Styl trenerski jest nieco podobny do afiliacyjnego, lider wspiera podwładnych w zwiększaniu ich kompetencji. Zgodnie ze stylem dyrektywnym, pracownicy realizują zadania zlecone przez przełożonego, ich pomysły i inicjatywa raczej nie są brane pod uwagę. Styl nakazowy to styl typowy dla stanowisk, na których wymagana jest duża dyscyplina. Polecenia przybierają formę rozkazów bez możliwości odmowy ich wykonania.

[kkstarratings]